De vier jaar­ge­tij­den

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Door Yves Lambrix

‘De vier jaar­ge­tij­den’ be­hoort on­ge­twij­feld tot de po­pu­lair­ste wer­ken uit de klas­sie­ke mu­ziek. Drie eeu­wen na­dat An­to­nio Vi­val­di de­ze vi­ool­con­cer­ten com­po­neer­de, waagt de re­ge­ring-Mi­chel zich aan een ei­gen in­ter­pre­ta­tie van de­ze con­cer­to’s.

Op 27 ju­li stel­de de re­ge­ring-Mi­chel vol trots haar Zo­mer­ak­koord voor. In­za­ke pen­si­oe­nen werd toen af­ge­spro­ken dat 50-plus­sers die lan­ger dan een jaar werk­loos zijn, niet lan­ger pen­si­oen op­bou­wen op ba­sis van hun laat­ste loon, maar op ba­sis van een mi­ni­mum­recht. Daar­door zou­den ze op het ein­de van de rit tot 140 eu­ro pen­si­oen per maand moe­ten in­le­ve­ren. Dat is in­grij­pend. He­laas zijn in­grij­pen­de maat­re­ge­len no­dig om het pen­si­oen­schip drij­vend te hou­den. Dat komt er­van als struc­tu­reel on­der­houd de­cen­nia­lang uit­blijft. Al­le par­tij­en heb­ben hier schuld aan, ook op­po­si­tie­par­tij sp.a. Maar ere wie ere toe­komt. Zon­der de alarm­kre­ten van sp.a-voor­zit­ter Jo­hn Crom­bez was de ver­la­ging van de pen­si­oen­rech­ten voor 50plus­sers ge­ruis­loos ge­pas­seerd. In de plaats daar­van wier­pen de vier re­ge­rings­par­tij­en zich op hef­ti­ge dis­cus­sies, ver­war­ren­de com­mu­ni­ca­tie en het aan boord hou­den van de ei­gen ach­ter­ban. Tot pre­mier Mi­chel vrij­dag, bij de toe­lich­ting van het Herfst­ak­koord, luid­op zei dat zijn re­ge­ring voor­lo­pig niets veran­dert aan de ma­nier waar­op het pen­si­oen voor ou­de­re werk­lo­zen wordt be­re­kend. De di­ri­gent vroeg ook om “geen angst te zaai­en” bij de pu­blie­ke opi­nie. Dat was bui­ten de mui­ten­de N-VA ge­re­kend. Ter­wijl Open Vld-voor­zit­ter Gwen­do­lyn Rut­ten en CD&V-vi­ce­pre­mier Kris Pee­ters ble­ven her­ha­len dat er niets veran­dert, zei N-VA-voor­zit­ter Bart De We­ver dat de pen­si­oe­nen on­be­taal­baar wor­den als er niets veran­dert. Zon­der vol­doen­de ac­ti­ve­ring van werk­lo­ze 50-plus­sers zal het dos­sier bin­nen­kort op­nieuw op de re­ge­rings­ta­fel ko­men, voeg­de zijn vi­ce­pre­mier Jan Jam­bon daar fijn­tjes aan toe. Stra­te­gi­sche com­mu­ni­ca­tie, het lijkt wel of en­kel de N-VA daar een pa­tent op heeft. Hoe on­po­pu­lair de bood­schap ook klinkt, als eni­ge krijgt die par­tij zich als dé ech­te her­vor­mings­par­tij ver­kocht. Zij durft on­po­pu­lai­re maat­re­ge­len ver­de­di­gen ter­wijl de tra­di­ti­o­ne­le par­tij­en blij­ven door­spe­len ter­wijl het schip aan het zin­ken is. Dat u en ik niet we­ten wel­ke koers de­ze re­ge­ring met het pen­si­oen­dos­sier wil va­ren, zal de da­mes en he­ren op het bo­ven­dek worst we­zen. Dat som­mi­gen on­der hen niet vat­ten waar­om er zo­veel op­hef ont­staat over “am­per 140 eu­ro per maand” be­wijst dit. Be­grij­pe­lijk als je op het ein­de van de rit een net­to pen­si­oen van ruim 4.000 eu­ro per maand op­strijkt. Ho­pen dus dat de vi­o­len wel op me­kaar zijn af­ge­stemd als de­ze re­ge­ring bin­nen­kort haar Win­ter­ak­koord pre­sen­teert.

Stra­te­gi­sche com­mu­ni­ca­tie, het lijkt wel of en­kel de N-VA daar een pa­tent op heeft. Hoe on­po­pu­lair de bood­schap ook klinkt, als eni­ge krijgt die par­tij zich als dé ech­te her­vor­mings­par­tij ver­kocht

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.