Pen­si­oe­nen blij­ven be­roe­ren

Werk­lo­ze 50-plus­sers hou­den nu nog wel hun pen­si­oen­rech­ten, maar straks mis­schien niet meer

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Li­li­a­na CASAGRANDE

Het pen­si­oen­dos­sier blijft de fe­de­ra­le re­ge­ring ver­de­len, dat is gis­te­ren nog maar eens dui­de­lijk ge­wor­den. CD&V leest het­zelf­de ak­koord an­ders dan N-VA. Voor mi­nis­ter van Werk Kris Pee­ters (CD&V) is het heel dui­de­lijk: de pen­si­oen­op­bouw voor werk­lo­ze 50-plus­sers blijft zo­als die is. Maar voor Jan Jam­bon (N-VA) is er ge­woon be­slist om niet te be­slis­sen en komt het dos­sier straks op­nieuw op ta­fel. Waar is ie­der­een het over eens? Dat er over die pen­si­oen­op­bouw voor 50-plus­sers ad­vies wordt in­ge­won­nen bij de so­ci­a­le part­ners en dat er met de deel­sta­ten over­legd wordt over hoe je die groep weer aan het werk krijgt. Al wie jon­ger is dan 50 jaar zal na één jaar werk­loos­heid te­rug­val­len op de mi­ni­ma­le pen­si­oen­op­bouw. Nu is dat voor de 50-min­ners door­gaans pas na drie jaar. Waar kib­be­len ze dan over? Of die hui­di­ge uit­zon­de­ring voor 50plus­sers wel blijft be­staan, want die voor­ziet dat je pen­si­oen­op­bouw ge­ba­seerd blijft op je laat­ste loon. Dat ver­schil kan la­ter op­lo­pen tot zo’n 180 eu­ro pen­si­oen­ver­lies per maand. N-VA vindt na­me­lijk dat er een ver­schil moet zijn in pen­si­oen­op­bouw tus­sen wie wel werkt en wie niet werkt. De par­tij wil af van al­ler­lei uit­zon­de­rin­gen. Kris Pee­ters is an­ders zeer dui­de­lijk: “Het staat el­ke par­tij vrij om za­ken weer op de re­ge­rings­ta­fel te leg­gen. Maar om iets te wij­zi­gen, moe­ten er wel vier par­tij­en ak­koord gaan.” Pee­ters be­na­druk­te dat het voor 50-plus­sers die werk­loos wor­den, ont­zet­tend moei­lijk is om an­der werk te vin­den en dat ac­ti­ve­rings­maat­re­ge­len daar­om be­lang­rijk zijn. Vol­gens een stu­die van het Steun­punt Werk, waar­op Pee­ters zich ba­seert, ge­raakt am­per 3,8 pro­cent van de 50-plus­sers op­nieuw aan de slag.

Maar over de ma­nier waar­op dit ge­me­ten wordt, be­staat dan weer dis­cus­sie. Mo­men­teel zijn er in Vlaan­de­ren maar liefst 43.000 50plus­sers lan­ger dan een jaar werk­loos, in Lim­burg gaat het om 6.400 men­sen.

De We­ver

Het is in elk ge­val dui­de­lijk dat niet al­le re­ge­rings­par­tij­en door­had­den wat de im­pact nu pre­cies zou kun­nen zijn. Ook de fel­le re­ac­ties had­den ze niet in­ge­schat en de bocht van Open Vld-voor­zit­ter Gwen­do­lyn Rut­ten in ‘De Ze­ven­de Dag’ al he­le­maal niet. In­eens was die par­tij dus te­gen het af­schaf­fen van de uit­zon­de­ring voor vijf­tig­plus­sers. Dit heeft de sfeer in de re­ge­ring die bij de voor­stel­ling van het zo­mer­ak­koord voor het eerst sinds lang goed leek, op­nieuw ver­pest. Ook dat was gis­te­ren zeer dui­de­lijk. De dis­cus­sie start­te ei­gen­lijk al don­der­dag­avond. De pre­mier had nog maar net ge­com­mu­ni­ceerd dat er een ak­koord was of N-VA­bron­nen be­gon­nen dit zeer sterk te nu­an­ce­ren. De de­tails zou­den pas vrij­dag be­kend­ge­maakt wor­den. Dat be­te­ken­de dat el­ke par­tij in­tus­sen aan het spin­nen sloeg. “Het eni­ge ak­koord dat er is, is dat het uit­ge­steld is”, klonk het in N-VA-krin­gen. Bart De We­ver her­haal­de vrij­dag­och­tend op Ra­dio 1 nog eens dat hij wel een wij­zi­ging wil, om­dat het sys­teem an­ders on­be­taal­baar is. “Wie be­weert dat je niets moet her­vor­men en al­les be­hou­den kan blij­ven, ver­telt de waar­heid niet”, al­dus De We­ver.

Hij vi­seert ook de hui­di­ge lang­du­ri­ge werk­lo­ze 50-plus­sers niet, maar wel de ‘nieu­we in­stro­mers’. Een half uur la­ter kreeg hij al lik op stuk van Kris Pee­ters. “De We­ver was niet bij die on­der­han­de­lin­gen.”

Geld

Mi­nis­ter van Pen­si­oe­nen Bac­que­lai­ne (MR) hield het gis­te­ren bij een tech­ni­sche uit­leg. Waar hij nu die 20 mil­joen eu­ro moet ha­len die de maat­re­gel zou op­le­ve­ren, zei hij niet. “Over be­dra­gen com­mu­ni­ce­ren we niet”, klonk het nog maar eens. Blijk­baar is er dis­cus­sie met mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken Mag­gie De Block (Open Vld) over wie nu wel­ke be­spa­rin­gen voor zich mag op­ei­sen. De Block voor­ziet na­me­lijk ook in zach­te lan­dings­ba­nen, waar­bij 60-plus­sers met een zwaar be­roep vier vijf­de mo­gen gaan wer­ken, dat le­vert 64 mil­joen op aan uit­ge­spaar­de uit­ke­rin­gen en pen­si­oe­nen. Voor die ene dag krij­gen ze een pre­mie van de werk­ge­ver waar­op geen so­ci­a­le las­ten moe­ten wor­den be­taald. Vol­gens de FOD So­ci­a­le Ze­ker­heid zou­den tus­sen de 23.000 en 28.000 men­sen van het sys­teem ge­bruik kun­nen ma­ken. Uit­ein­de­lijk moest pre­mier Mi­chel zelf nog eens dui­de­lijk ma­ken dat de be­staan­de re­ge­ling blijft. “Maar het is mo­ge­lijk dat we in het ka­der van ac­ti­ve­rings­maat­re­ge­len nog maat­re­ge­len rond pen­si­oe­nen ne­men. Ik vraag ook om geen angst te zaai­en bij de pu­blie­ke opi­nie.”

Pen­si­oen met pun­ten

Vrij­dag kwam ook het Na­ti­o­naal Pen­si­oen­co­mi­té, het over­leg­or­gaan tus­sen vak­bon­den, werk­ge­vers en over­heid, sa­men om het pen­si­oen met pun­ten te be­spre­ken. “Met het sys­teem dat nu op ta­fel ligt, weet een werk­ne­mer maar twee jaar op voor­hand of hij op pen­si­oen kan, en één jaar op voor­hand hoe­veel pen­si­oen hij zal krij­gen”, zegt Ru­dy De Leeuw (ABVV). Daar­om heb­ben ze gis­te­ren ac­tie ge­voerd in Brus­sel. “Die ac­tie heeft er al­vast voor ge­zorgd dat we wei­nig over­legd heb­ben”, zegt Luc Ha­me­lin­ck van ACV. “De am­bi­tie van Bac­que­lai­ne is om de­ze le­gis­la­tuur met een nieuw sys­teem voor pen­si­oen­be­re­ke­ning te ko­men dat in­gaat voor wie na 2030 met pen­si­oen gaat. Ook fac­to­ren waar je geen vat op hebt zo­als eco­no­mi­sche groei en het aan­tal ou­de­ren zul­len daar mo­ge­lijk in zit­ten en dat maakt dat er veel si­mu­la­ties zul­len moe­ten ge­beu­ren.”

Foto PHOTO NEWS

De so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond ABVV pro­tes­teer­de gis­te­ren in de stra­ten van Brus­sel te­gen het pen­si­oen met pun­ten.

Foto BELGA

Vol­gens Pee­ters (l.) blij­ven de pen­si­oe­nen van werk­lo­ze 50-plus­sers zo­als ze zijn, Jam­bon (r.) oor­deel­de dat het dos­sier op de lan­ge baan was ge­scho­ven. Pre­mier Mi­chel ver­dui­de­lijk­te uit­ein­de­lijk dat er niets veran­dert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.