Lon­den ont­snapt aan nieuw bloed­bad

Ex­plo­sief voor ter­reur­aan­slag ging maar ge­deel­te­lijk af Trump wil in­ter­net deels af­slui­ten om ra­di­ca­li­se­ring te­gen te gaan

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Ro­ger HUISMAN

Lon­den is vrij­dag­och­tend ont­snapt aan een do­de­lij­ke aan­slag. Tij­dens het spits­uur, rond twin­tig over acht, ging een ge­ïm­pro­vi­seer­de bom af in een me­tro­stel in het Parsons Gr­een-sta­ti­on. Hoe­wel het tuig maar ge­deel­te­lijk ont­plof­te, ver­spreid­de zich een gro­te vuur­bal door de wa­gon. Ver­schil­len­de men­sen raak­ten ge­wond door­dat pas­sa­giers in pa­niek weg­ren­den. Doods­ban­ge men­sen baad­den in het bloed en had­den brand­won­den. IS eist de aan­slag op, niet veel la­ter ver­hoog­de pre­mier May het ter­reur­alarm naar het hoog­ste ni­veau.

De Bom

De ge­ïm­pro­vi­seer­de bom zat ver­stopt in een gro­te wit­te em­mer die ver­pakt was in een diep­vries­zak van Lidl. Uit de em­mer sta­ken en­ke­le dra­den die le­ken op kerst­ver­lich­ting. De bom was ver­bon­den met een ti­mer, wat er­op wijst dat de da­der zich ver­moe­de­lijk uit de voe­ten wist te ma­ken na­dat hij het tuig had ach­ter­ge­la­ten. De bom ont­plof­te maar ge­deel­te­lijk, maar was zo in me­kaar ge­sto­ken dat ze veel meer scha­de had kun­nen aan­rich­ten.

De ge­tui­gen

Vier zie­ken­hui­zen in Lon­den vin­gen in to­taal 29 ge­won­den op. De mees­te slacht­of­fers had­den lich­te ver­won­din­gen. De Zuid-Afri­kaan­se Gil­li­an Wix­ley (36) zat acht zit­jes ver­wij­derd van de ex­plo­sie. “Ik hoor­de een lui­de knal, ge­volgd door rook en vuur dat op­steeg”, ge­tuig­de ze in The Gu­ar­di­an. “On­mid­del­lijk pro­beer­de ie­der­een van de trein af te ra­ken. Het was cha­o­tisch: spul­len vlo­gen in het rond en men­sen vie­len om ter­wijl ze pro­beer­den weg te ge­ra­ken. Heel wat men­sen wa­ren in pa­niek en men­sen raak­ten ge­wond door de op­een­ge­pak­te me­nig­te.” Vol­gens Wix­ley was het “geen gro­te ex­plo­sie, meer een knal en dan was er vuur. (…) Ie­der­een was heel emo­ti­o­neel. Er was een jon­gen die al­leen naar school ging. Hij zat te snik­ken op de vloer. Hij was dui­de­lijk in shock en heel bang. Ie­der­een pro­beer­de hem te kal­me­ren en te hel­pen.”

Een an­de­re ge­tui­ge, Lu­ke War­s­mey, zei dat de ont­plof­fing “leek op een gro­te lu­ci­fer die op­licht­te. Men­sen be­gon­nen rond te ren­nen. (…) Het was een heel druk me­tro­stel, met jon­ge­ren en ou­de­ren, scho­lie­ren die naar school gin­gen. Ik zag kin­der­juf­frou­wen die naar kin­de­ren zoch­ten.”

Het on­der­zoek

Het on­der­zoek naar wat dui­de­lijk een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag was, is in han­den van SO15, de con­tra­ter­ro­ris­ti­sche een­heid van Scot­land Yard, en van de bin­nen­land­se in­lich­tin­gen­dienst MI5. Hon­der­den speur­ders ploeg­den de he­le dag door op­na­mes van ca­me­ra’s (CCTV) om na te gaan of mo­ge­lij­ke ver­dach­te(n) in of uit het sta­ti­on lie­pen.

Vol­gens on­be­ves­tig­de be­rich­ten was er een twee­de bom in het spel en lie­pen mo­ge­lij­ke ver­dacht(en) met een mes rond. Hoe­wel er vrij­dag nog geen ver­dach­ten wa­ren op­ge­pakt, zei de Lon­den­se bur­ge- mees­ter Sa­diq Khan dat “er een klop­jacht gaan­de” was. Vol­gens de MailOn­li­ne had de po­li­tie een ver­dach­te op vi­deo­beel­den gei­den­ti­fi­ceerd. De or­de­dien­sten eva­cu­eer­den het ge­bied in een straal van 50 me­ter rond het sta­ti­on uit voor­zorg, mocht de bom in de wa­gon on­sta­biel blij­ken. ’s Avonds zei Isla­mi­ti­sche Staat ach­ter de aan­slag te zit­ten. Wei­nig la­ter ver­hoog­de pre­mier The­re­sa May het ter­reur­alarm naar het hoog­ste ni­veau, wat zo veel be­te­kent als dat er “im­mi­nent een aan­slag wordt ver­wacht”. Bo­ven­dien neemt het Brit­se le­ger tij­de­lijk een deel van de an­ders po­li­ti­o­ne­le ta­ken over.

Vijf­de aan­slag

Groot-Brit­tan­nië kreeg dit jaar al vijf aanslagen te ver­wer­ken. In maart ver­lo­ren in het Lon­den­se West­m­in­ster vijf men­sen het le­ven. De bom tij­dens het con­cert van Ari­a­na Gran­de in Man­ches­ter eis­te in mei 22 le­vens en bij de aan­val met een mes en be­stel­wa­gen kwa­men in ju­ni op Lon­don Brid­ge acht men­sen om. Bij een aan­val met een be­stel­wa­gen na­bij een mos­kee in Noord-Lon­den ver­loor een man het le­ven. De po­li­tie heeft sinds mid­den 2013 19 aanslagen ver­ij­deld. Dit jaar al­leen wer­den 379 ver­dach­ten op­ge­pakt, het hoog­ste aan­tal sinds 2001.

De Ame­ri­kaan­se president Do­nald Trump greep vrij­dag de aan­slag in Lon­den aan om zijn idee voor een in­reis­ver­bod uit mos­lim­lan­den te pro­mo­ten. Te­ge­lij­ker­tijd noem­de hij het in­ter­net een “re­cru­te­rings­in­stru­ment” voor ter­ro­ris­ten en pleit­te hij voor in­gre­pen in het in­ter­net. Trump zorg­de met zijn eer­ste tweet over de aan­slag met­een voor op­schud­ding. “Een nieu­we aan­slag in Lon­den door een lo­ser ter­ro­rist. Dit zijn zie­ke en gek­ke men­sen die in de kij­ker van Scot­land Yard wa­ren”, zo klonk het. Trump sug­ge­reer­de hier­mee dat hij meer wist over de mo­ge­lij­ke da­der(s) waar­op de Brit­se po­li­tie­dien­sten jacht zou­den ma­ken. Scot­land Yard wei­ger­de ie­de­re com­men­taar bij de uit­la­tin­gen van de president. Het Wit­te Huis wei­ger­de dan weer in te gaan op vra­gen of de president een brie­fing van de in­lich­tin­gen­dien­sten over de aan­slag had ge­kre­gen. De Brit­se pre­mier The­re­sa May ver­oor­deel­de de uit­spraak van Trump noem­de het spe­cu­la­tief. In een vol­gen­de bood­schap riep de president op het in­reis­ver­bod voor mos­lims in de VS uit te voe­ren. “Het in­reis­ver­bod zou gro­ter, stren­ger en meer spe­ci­fiek moe­ten zijn, maar dit zou dom­weg po­li­tiek niet-cor­rect zijn.”

Ach­ter­ban

Het is niet dui­de­lijk of Trump hier­mee een ges­te wil doen naar zijn ra­di­ca­le ach­ter­ban die zijn wei­fe­len­de hou­ding van de voor­bije da­gen in ver­band met jon­ge, il­le­ga­le asiel­zoe­kers niet smaakt.

Het was vrij­dag ook niet de eer­ste keer dat Trump pleit­te voor het af­slui­ten van het in­ter­net in de strijd te­gen de ter­reur. In de­cem­ber vo­rig jaar zei hij con­tact te wil­len zoe­ken met Bill Ga­tes (Mi­cro­soft) om de­len van het in­ter­net te slui­ten om te ver­hin­de­ren dat het ge­bruikt wordt door Isla­mi­ti­sche Staat.

“We moe­ten een ge­sprek heb­ben met Bill Ga­tes en heel wat an­de­re men­sen die echt be­grij­pen wat er gaan­de is”, zei Trump. In een la­te­re tweet kon hij het niet la­ten om nog even uit te ha­len naar zijn voor­gan­ger Barack Oba­ma: “We heb­ben de voor­bije maan­den meer voor­uit­gang ge­maakt te­gen IS dan de Oba­ma-re­ge­ring op acht jaar tijd. We moe­ten pro-ac­tief & ge­meen zijn!”

Foto AP

29 men­sen raak­ten ge­wond bij de ont­plof­fing, maar nie­mand is in le­vens­ge­vaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.