Vijf­tig op­lei­din­gen van­af 2018 te­ge­lijk in school en be­drijf

Vlaam­se re­ge­ring keurt gro­te lij­nen ‘du­aal le­ren’ voor BSO en TSO goed

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Li­li­a­na CASAGRANDE

Van­af sep­tem­ber 2018 kan je van­af je 15de voor zo’n 50 rich­tin­gen in be­roeps en tech­nisch on­der­wijs te­ge­lij­ker­tijd in school én in een be­drijf wor­den op­ge­leid. Dit school­jaar is in Hei­lig Hart Tes­sen­der­lo een proef­pro­ject ge­start waar­voor leer­lin­gen - na een sol­li­ci­ta­tie­ron­de - zijn ge­se­lec­teerd. VTI Be­rin­gen had ook een goed­ge­keurd dos­sier, maar vond niet met­een ge­schik­te be­drij­ven en ge­schik­te leer­lin­gen. Voor dat du­aal le­ren slaan mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits (CD&V) en mi­nis­ter van Werk Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA) de han­den in el­kaar. Dit jaar zijn er in Lim­burg zo’n ze­ven proef­pro­jec­ten op­ge­start. Te­gen vol­gend jaar kan dan el­ke school die dat wil, in­stap­pen. Mi­nis­ters en be­drijfs­we­reld be­spre­ken nog wel­ke rich­tin­gen hier­voor in aan­mer­king ko­men. Be­doe­ling is om het aan­bod uit de proef­pro­jec­ten te ver­dub­be­len tot vijf­tig. De gro­te lij­nen lig­gen nu vast: jon­ge­ren kun­nen van­af hun 15de in­stap­pen, ze moe­ten mi­ni­maal 14 uur per week les krij­gen op de werk­vloer. Maar een aan­tal an­de­re za­ken moe­ten wel nog ver­der wor­den uit­ge­klaard. “Er moe­ten nog af­spra­ken ge­maakt wor­den over bij­voor­beeld va­kan­tie”, zegt Lie­ven Boe­ve, hoofd van Ka­tho­liek On­der­wijs Vlaan­de­ren. “Krij­gen die jon­ge­ren vrij tij­dens de school­va­kan­ties? Of val­len ze on­der de re­ge­ling van be­drij­ven? Ze zou­den na­tuur­lijk het best vrij krij­gen tij­dens school­va­kan­ties, dan kun­nen ze in die pe­ri­o­de ook een stu­den­ten­job doen in het be­drijf.” Werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­tie Vo­ka wil het du­aal le­ren ook graag in het ho­ger on­der­wijs toe­ge­past zien. Vol­gens hen laat het de­creet dit toe. “Du­aal moet het nieu­we nor­maal wor­den”, zegt Vo­ka. Over het voor­ont­werp van de­creet is er nu een con­sen­sus, maar dat kan nog wor­den bij­ge­stuurd.

Proef­pro­jec­ten

Tech­nisch Hei­lig Hart In­sti­tuut (THHI) Tes­sen­der­lo is een van de scho­len die net met een proef­pro­ject zijn ge­start. “We doen dat voor het vijf­de jaar elek­tro­me­cha­ni­sche tech­nie­ken en voor het spe­ci­a­li­sa­tie­jaar che­mi­sche pro­ces­tech­nie­ken”, zegt di­rec­teur Yvan Lemmens. “Voor elek­tro­me­cha­ni­ca wer­ken we sa­men met drie be­drij­ven, voor de che­mie met acht.” De leer­lin­gen zul­len ook van het ene be­drijf naar het an­de­re swit­chen, zo­dat ze over­al iets le­ren. Be­drij­ven heb­ben ook een sol­li­ci­ta­tie­ron­de ge­hou­den en - voor elek­tro­me­cha­ni­sche tech­nie­ken – ne­gen kan­di­da­ten ge­se­lec­teerd. In de che­mie kon­den er twaalf aan de slag. Is du­aal le­ren nu voor leer­lin­gen die school­moe zijn, zo­als som­mi­gen zeg­gen? “Nee, in­te­gen­deel. Het is voor leer­lin­gen die erg ge­mo­ti­veerd zijn”, zegt Lemmens. Het VTI in Be­rin­gen zou aan­van­ke­lijk dit jaar ook star­ten met du­aal le­ren voor de op­lei­ding elek­tri­sche in­stal­la­ties. “Maar dat is niet ge­lukt”, geeft Car­lo Clerx toe. “Tja, we had­den de in­druk dat leer­lin­gen die hier­voor in aan­mer­king kwa­men, ook wel ar­beids­markt­moe wa­ren. We heb­ben ook niet echt be­drij­ven ge­von­den die pas­sen in dit pro­ject. Er was in­te­res­se van een in­fra­struc­tuur­be­drijf dat voor de te­le­com­sec­tor werkt, maar al­leen grach­ten gra­ven en glas­ve­zel leg­gen is voor on­ze op­lei­ding niet ge­noeg. We had­den voor één op­lei­ding ze­ker drie à vier be­drij­ven no­dig. Liefst ook gro­te be­drij­ven die een cul­tuur van op­lei­din­gen heb­ben.”

Nij­ver­heids­on­der­wijs

Mi­chel Car­di­naels, di­rec­teur van TISM in Bree en voor­zit­ter van de werk­groep van het ka­tho­liek nij­ver­heids­on­der­wijs in Lim­burg, is geen fan van du­aal le­ren. “Wij wer­ken ook veel sa­men met be­drij­ven, toch ge­loof ik niet in dit sys­teem. Wat als die be­drij­ven straks stop­pen?”, vraagt Car­di­naels zich af. “Bo­ven­dien moet je er goed op let­ten dat je de be­drij­ven geen goed­ko­pe ar­beids­krach­ten geeft. Voor een kap­per of een ver­zor­ger werkt dit sys­teem van du­aal le­ren be­ter dan voor tech­ni­sche pro­fie­len.” Syn­tra is goed voor de helft van de Lim­burg­se proef­pro­jec­ten. “We zijn daar vo­rig jaar al mee ge­start. Du­aal le­ren is op on­ze leest ge­schoeid”, zegt Dirk Van­sti­pe­len, di­rec­teur van Syn­tra Lim­burg.

Foto RAYMOND LEMMENS

Hei­lig Hart Tes­sen­der­lo is ge­start met een proef­pro­ject voor de vijf­de­jaars elek­tro­me­cha­ni­sche tech­nie­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.