Meral Öz­can stapt over van Open Vld naar Groen

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

“Ik voel me niet meer thuis bij Open Vld”, zegt Meral Öz­can (foto). “Ik wil met nie­mand ru­zie, maar ik hou niet van het sa­men­le­vings­dis­cours van Gwen­do­lyn Rut­ten, soms lijkt Open Vld wel een on­der­af­de­ling van N-VA. De so­ci­a­le en eco­no­mi­sche the­ma’s van Groen spre­ken mij be­ter aan. Dus stap ik over. En ja, ik ben ook am­bi­ti­eus, ik zou heel graag in het Vlaams Par­le­ment zit­ten.” Meral Öz­can past pro­fes­si­o­neel wel in het plaat­je van Open Vld. Ze is een on­der­neem­ster, ze heeft haar ei­gen immo­kan­toor. Meral Öz­can had - op een zit­je in de OCM­Wraad na - geen en­kel po­li­tiek man­daat van Open Vld, ze is ook nooit ver­ko­zen. Maar als de me­dia een dui­de­lij­ke stem no­dig had over in­te­gra­tie en sa­men­le­ven, dan kwa­men ze van­zelf bij haar uit, ze was tot een paar we­ken ge­le­den ook waar­ne­mend voor­zit­ter van het Agent­schap In­bur­ge­ring en In­te­gra­tie. Ook daar stap­te ze op.

Po­la­ri­se­ren­de uit­spra­ken

“Ik ben ge­woon niet ge­luk­kig over en­ke­le po­la­ri­se­ren­de uit­spra­ken van Rut­ten, met haar vrij­heids­dis­cours ver­deelt ze de sa­men­le­ving. Po­li­ti­ci moe­ten niet po­la­ri­se­ren, maar ver­bin­den. Daar­na volg­de dan Rut­tens ver­haal over de su­pe­ri­eu­re wes­ter­se cul­tuur. Ik vind die stand­pun­ten rechts en ik ben pro­gres­sief. Al vind ik ook wel dat Bart So­mers het als bur­ge­mees­ter in Me­che­len wel su­per doet. Ie­der­een moet de sa­men­le­vings­pro­ble­men kun­nen be­noe­men, maar moet dan ook op­los­sin­gen voor­stel­len. Groen doet dat wel en dat spreekt me aan. Ook hier in de lo­ka­le af­de­ling van Open Vld Be­rin­gen, wa­ren ze niet al­tijd even en­thou­si­ast als ik met mijn in­zet voor vluch­te­lin­gen in het nieuws kwam. Ik wil geen ru­zie, maar ik ben weg. Voor mij is dit een gro­te be­slis­sing, want ik heb me ja­ren­lang in­ge­zet voor de par­tij.” Meral Öz­can komt op in Be­rin­gen, waar de Turk­se ge­meen­schap zeer groot is. Mikt ze op die stem­men? “Ie­der­een mag op mij stem­men. Ik ga me niet be­per­ken tot één doel­groep. Ik denk niet al­leen aan de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen, maar ook aan die van het Vlaams Par­le­ment. Ja, ik ben am­bi­ti­eus en ik ga dat niet weg­ste­ken, al is er nog niets be­slist over mijn plaats op de lijst. Bij de vo­ri­ge Vlaam­se ver­kie­zin­gen stond ik op vier en heb ik 5.214 stem­men ge­haald, ook al ken­de nie­mand mij.” “Hoe ik bij Groen te­recht ben ge­ko­men? In de po­li­tiek kom je el­kaar na­tuur­lijk wel te­gen. We zijn net met el­kaar be­gin­nen pra­ten op een mo­ment waar­op ik me niet meer goed voel­de bij Open Vld.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.