Did­ge­ridoo te­gen het snur­ken

Ig No­bel­prij­zen voor bi­zar­re we­ten­schap wer­ken op de lach­spie­ren

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

BOSTON -

Did­ge­ridoo spe­len helpt te­gen ap­neu, kat­ten zijn zo­wel vloei­baar als vast en als je ach­ter­uit­loopt met een kop kof­fie knoei je min­der. Het lij­ken van de pot ge­ruk­te con­clu­sies, maar de on­der­zoe­kers won­nen er don­der­dag­avond wel een No­bel­prijs mee in Boston. Ten­min­ste, een lg No­bel­prijs, een pa­ro­die op de ech­te, die jaar­lijks wor­den uit­ge­reikt aan tien on­der­zoe­ken die op de lach­spie­ren wer­ken. De op­val­lend­ste op een rij.

Au­stra­li­sche nacht­rust

Uit on­der­zoek van we­ten­schap­per Mi­lo Pu­ha blijkt dat did­ge­ridoo spe­len een uit­ste­ken­de be­han­de­ling is te­gen slaap­ap­neu. De on­der­zoe­kers lie­ten 25 proef­per­so­nen met een ern­sti­ge vorm van slaap­ap­neu vier maan­den lang on­der be­ge­lei­ding oe­fe­nen op het Au­stra­li­sche in­stru­ment. Dat zorg­de er­voor dat ze aan­zien­lijk min­der snurk­ten in hun slaap. Vol­gens de on­der­zoe­kers kwam dat om­dat ze door de trai­ning de spie­ren van de bo­ven­ste lucht­we­gen ver­sterk­ten. Die zijn bij een snur­ker na­me­lijk slap ge­wor­den. Ook de bed­part­ners wer­den er be­ter van. Als ze niet ’s nachts oe­fen­den ten­min­ste.

Kro­ko­dil zet aan tot gok­ken

Aan toe­ris­ten die een be­zoek­je brach­ten aan de Koor­a­na Slat­wa­ter Cro­co­di­le Farm in Au­stra­lië werd ge­vraagd om mee te doen aan een elek­tro­nisch gok­spel­le­tje. Uit het on­der­zoek bleek dat pro­ble­ma­ti­sche gok­kers ho­ge­re in­zet­ten de­den als ze de kro­ko­dil had­den vast­ge­hou­den. De on­der­zoe­kers be­slui­ten hier­uit dat ho­ge­re op­win­ding bij zwa­re gok­kers zorgt voor ho­ge­re in­zet­ten. Idee­tje om de om­zet van de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij op te krik­ken?

Oren blij­ven groei­en

De Brit­se on­der­zoe­ker Ja­mes He­a­th­co­te on­der­zocht 206 paar oren van zijn pa­ti­ën­ten en ont­dek­te dat ze ge­mid­deld 0,22 mm per jaar groei­den of 1 cen­ti­me­ter in vijf­tig jaar. Dat on­der­zoek werd la­ter nog be­ves­tigd door Ja­pan­se en Ita­li­aan­se on­der­zoe­kers. De on­der­zoe­kers stel­len dat ou­de­re men­sen gro­te­re oren heb­ben om de een­vou­di­ge re­den dat ze lan­ger le­ven. De oren heb­ben dan meer tijd om door te groei­en. Al zijn er ook on­der­zoe­kers die zeg­gen dat het mo­ge­lijk is dat men­sen met gro­te­re oren ge­woon lan­ger le­ven. Maar die on­der­zoe­kers heb­ben dan ook nooit Rood­kap­je ge­le­zen.

Kof­fie ver­keerd

Kof­fie klotst al­le kan­ten op als u er­mee wan­delt. Een Zuid-Ko­re­aans on­der­zoeks­team heeft on­der­zocht aan wel­ke fy­sie­ke krach- ten een wan­del­tocht met een kop­je kof­fie bloot­staat – we be­spa­ren u de pa­gi­na­lan­ge be­re­ke­nin­gen – maar ont­dek­te ook dat men­sen die ach­ter­uit wan­de­len met een kop­je kof­fie min­der knoei­en. Ten­zij ze in bot­sing ko­men met men­sen die wél kop­pig voor­uit blij­ven wan­de­len.

Vloei­ba­re kat­ten

De on­der­zoe­kers die de No­bel­prijs won­nen in de dis­ci­pli­ne vloei­stof­dy­na­mi­ca kwa­men met een the­o­rie waar­om kat­ten zo flexi­bel zijn. Met al­ler­lei wis­kun­dig be­re­ke­nin­gen en dier­vrien­de­lij­ke ex­pe­ri­men­ten be­wij­zen de on­der­zoe­kers naar ei­gen zeg­gen dat kat­ten te­ge­lijk vloei­baar en vast zijn om­dat ze zich ge­mak­ke­lijk kun­nen aan­pas­sen aan de vorm van een bak, pot of doos. Mo­men­teel zoe­ken ze ook nog uit wel­ke vloei­stof ver­ant­woor­de­lijk is voor de ka­ter die zich in hun her­se­nen heeft ge­nes­teld.

Foto REUTERS

Did­ge­ridoo spe­len zou de lucht­we­gen ver­ster­ken en zo lei­den tot min­der ge­snurk.

Mat­thew Rock­loff en Nan­cy Greer ont­van­gen hun prijs voor het on­der­zoek naar het ef­fect van gok­ver­slaaf­den die in con­tact ko­men met kro­ko­dil­len.

Foto REUTERS/ISOPIX

De­ze on­der­zoe­kers zoch­ten uit waar­om ou­de­re men­sen gro­te­re oren heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.