“Bloe­men en 15 eu­ro na vin­den van rub­ber in ba­by­voe­ding”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Toen Ni­na Kums (29) uit Zon­ho­ven haar zoon­tje Lu­cas ba­by­voe­ding van Nu­tri­lon te eten gaf, trof ze in het pap­je een stuk­je rub­ber aan. Ni­na maak­te haar be­klag bij pro­du­cent Nutri­cia. Ze krijgt een scha­de­ver­goe­ding. Vijf­tien eu­ro, en een bos bloe­men, in­dien ge­wenst. Hoe het rub­ber­tje in het pap­je kon be­lan­den, wordt nog on­der­zocht.

ZON­HO­VEN -

Lu­cas had net zijn eer­ste ver­jaar­dag ge­vierd, toen Ni­na hem een pot­je Nu­tri­lon voor­scho­tel­de en het pap­je in­le­pel­de. “Maar op een ge­ge­ven ogen­blik keek ik in het pot­je, en zag ik dat er een stuk rub­ber tus­sen de voe­ding stak. Het was een drie­tal cen­ti­me­ter groot, groot ge­noeg voor een zui­ge­ling om zich ern­stig te ver­slik­ken, of zelfs te stik­ken.” “Ik was zo ge­schrok­ken dat ik met­een Nutri­cia heb ge­con­tac­teerd om dit te mel­den. Ze toon­den veel be­grip, en wa­ren erg vrien­de­lijk. Ze vroe­gen om het stuk­je rub­ber en het pot­je op te stu­ren zo­dat ze dit in het la­bo kon­den on­der­zoe­ken.”

Scha­de­ver­goe­ding

“Ik kreeg, bij wij­ze van com­pen­sa­tie, een waar­de­bon van vijf­tien eu­ro toe­ge­stuurd. Ik had Nutri­cia ook niet ver­wit­tigd om­dat ik geld ver­wacht­te, maar vijf­tien eu­ro vind ik dan wel weer wat be­la­che­lijk. Als ze toch vin­den dat ze me moe­ten ver­goe­den, laat het dan ook cor­rect zijn. Mijn kind had dood­ziek kun­nen zijn, ik heb hier heel wat tijd in ge­sto­ken. De ver­zen­ding al­leen al kost­te acht eu­ro. Ik heb hen dan ook op­nieuw ge­con­tac­teerd en ge­vraagd of ze zich niet schaam­den met zo’n be­la­che­lijk be­drag? Ze zei­den vrien­de­lijk dat ze be­grip had­den voor mijn stand­punt, maar ble­ven bij het hun­ne. Ze kon­den even­tu­eel wel nog een bos bloe­men op­stu­ren...”

“Eni­ge mel­ding”

“We be­grij­pen dat de­ze men­sen ge­schrok­ken zijn”, zegt Nutri­cia. “Maar als wij een com­pen­sa­tie aan­bie­den in de vorm van waar­de­bon­nen, dan is dat om hen te be­dan­ken voor hun mel­ding, en niet om­dat wij toe­ge­ven iets fout te heb­ben ge­daan. Hun ver­zen­dings­kos­ten zijn ver­goed, en ze krij­gen er iets bo­ven­op. Wij me­nen dat dit vol­doen­de is.”

“We gaan nu na hoe dit stuk­je rub­ber in de voe­ding te­recht kon ko­men. Het is al­vast de eni­ge mel­ding van de­ze aard die we heb­ben ont­van­gen. Ook voor ons is dit schrik­ken, om­dat wij voe­ding pro­du­ce­ren voor een zeer kwets­ba­re groep. Daar­om scree­nen we re­gel­ma­tig tij­dens en na het pro­duc­tie­pro­ces. Als we de re­sul­ta­ten ken­nen, bren­gen we de ou­ders als eer­sten op de hoog­te.”

FOTO HBVL

Het be­wus­te stuk­je rub­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.