DE BIJ­ZAAK

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

*** Voet­bal, de be­lang­rijk­ste bij­zaak ter we­reld. Dat blijkt van­daag weer met de der­by STVV - KRC Genk. Ook de on­der­ne­mers uit bei­de re­gio’s slij­pen hun studs. Voor­pro­gram­ma van de match tus­sen de ech­te groot­ver­die­ners is straks de match tus­sen de on­der­ne­mers van Sint-Trui­den en die van Genk. Een pri­meur! Toe­gang is gra­tis, dat be­grij­pen we. De op­stel­ling van de bei­de ploe­gen is nog strikt ge­heim. Maar bij KRC Genk mag u voor­ze­ker Erik Ge­rits in het doel ver­wach­ten. Zijn spe­ci­a­li­teit: na een sprint van tien me­ter doen als­of hij dood valt. Dat zorgt ge­ga­ran­deerd voor de no­di­ge op­schud­ding. Aan de an­de­re kant van het veld staat vol­gens on­ze in­for­ma­tie Ed So­mers in de goal. Die kan De min­der be­lang­rij­ke, maar daar­om niet min­der in­te­res­san­te weet­jes uit het Lim­burgs eco­no­misch be­stel. De aan­ge­haal­de fei­ten hoe­ven niet nood­za­ke­lijk op waar­heid te be­rus­ten. als geen an­der de hoek ver­klei­nen bij het uit­ko­men. *** Heeft u ook de wenk­brau­wen ge­fronst toen u ver­nam dat Karel Van Eet­velt straks Uni­zo gaat ver­la­ten? Ie­der­een dacht im­mers dat de spraak­vaar­di­ge Van Eet­velt was voor­be­stemd om de po­li­tiek in te gaan, zo­als zijn il­lus­te­re voor­gan­ger Kris Pee­ters. Maar nee hoor, Van Eet­velt koos voor het gro­te geld. Let­ter­lijk: hij wordt de gro­te baas van de Bel­gi­sche bank­we­reld. Met­een be­gon de ge­ruch­ten­mo­len te draai­en. Wie gaat Van Eet­velt bij Uni­zo op­vol­gen? Ie­mand uit ei­gen ran­gen? Een wit­te raaf van bui­ten Uni­zo? Maakt ACV’er Ma­thieu Ver­jans een kans, al was het maar om­wil­le van de gro­te ge­lij­ke­nis met Van Eet­velt? Awel, het zal u niet ver­ba­zen, maar wij we­ten het al. Het wordt een Lim­bur­ger: Marc Vandewalle, nu nog di­rec­teur van de UCLL. Waar­om? Om­dat de ge­de­le­geerd be­stuur­der van Uni­zo een dj moet zijn. Dat staat zo in de sta­tu­ten. En net als Van Eet­velt (foto) heeft ook Marc Vandewalle een ver­le­den als ge­vierd pla­ten­rui­ter. U ge­looft mij niet? Ga maan­dag maar eens kij­ken op het mid­den­plein van de cam­pus in Die­pen­beek. Dan kruipt Vandewalle weer even ach­ter de draai­ta­fel om het nieu­we aca­de­mie­jaar te ope­nen: 16.45 uur dj Mo­ving Mar­co! ***

Foto HBVL

DJ Van Eet­velt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.