“Kunst door­breekt het zie­ken­huis­we­zen”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Sa­men, kracht, echt­heid, uniek en ik. De vijf woor­den dui­ken in gro­te let­ters van cor­ten­staal op in de groe­ne om­ge­ving van het zie­ken­huis. Ze wer­den vorm­ge­ge­ven door pro­duct­de­sig­ner Roel Van­de­beek uit Has­selt: “Ik moet de vijf per­so­neels­le­den be­dan­ken voor de sa­men­wer­king.” In en rond het nieu­we zie­ken­huis is heel wat kunst te­rug te vin­den. Al bij het op­rij­den van de si­te zul­len de be­zoe­kers ge­con­fron­teerd wor­den met het werk van Roel Van­de­beek. “De uit­da­ging was om kunst in het gro­te ge­heel te in­te­gre­ren”, legt de pro­duct­de­sig­ner uit. “Ik wil­de met woor­den ie­der­een uit­no­di­gen. Woor­den die bij het zie­ken­huis en de si­te moesten pas­sen. Ik heb hier­voor met vijf men­sen sa­men­ge­werkt. Vijf per­so­neels­le­den die elk an­der werk ver­rich­ten. Ik wil­de niet als bui­ten­staan­der met woor­den gaan goo­che­len waar ze mis­schien niet zou­den ach­ter staan. We heb­ben sa­men­ge­ze­ten tij­dens work­shops, maar ook ge­vraagd of ze dit wil­den be­spre­ken met hun col­le­ga’s. Het doel: vijf woor­den ver­za­me­len die voor hen dit zie­ken­huis en hun om­ge­ving ty­pe­ren. De woor­den waar ze hier voor staan.” Voor Van­de­beek werd de op­dracht al­leen in­te­res­san­ter toen het the­ma be­gon te le­ven op de ver­schil­len­de af­de­lin­gen. “Er werd over ge­praat en dat men­se­lijk ka­rak­ter aan dit pro­ject was heel be­lang­rijk voor mij. Ik ben heel te­vre­den over het re­sul­taat. De vorm­ge­ving oogt dank­zij het Cor­ten­staal heel na­tuur­lijk en gaat op in het ge­heel. De sym­bi­o­se met de ar­chi­tec­tuur en om­ge­ving is aan­we­zig. Het zal af­lei­den en doen na­den­ken. Het zal ge­voe­lens op­roe­pen. Die kun­nen voor ie­der­een an­ders zijn. Het door­breekt voor even­tjes het zie­ken­huis­we­zen. Ik moet hier­voor de vijf per­so­neels­le­den be­dan­ken voor de sa­men­wer­king. Op­val­lend: aan het kruis­punt prij­ken de let­ters ZMK in roest­vrij staal. “Het ver­schilt vol­doen­de van het Cor­ten­staal. Het staat dan ook los van de woor­den. Het is za­ke­lij­ker want het is de naam van het zie­ken­huis en een voor­bo­de voor wat gaat ko­men”, be­sluit Van­de­beek.

FOTO TVG

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.