Dok­ter Kristof Men­ten - Ope­ra­tie­kwar­tier

“Mijn eer­ste aman­de­lope­ra­tie staat al in­ge­pland”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Dok­ter Kristof Men­ten is een van de 100 art­sen in het zie­ken­huis. De keel-, neu­sen oor­spe­ci­a­list die zich even­eens ver­diep­te in hoofd- en hals­chi­rur­gie, mag in Maaseik met de al­ler­nieuw­ste snuf­jes en in­stru­men­ten in het ope­ra­tie­kwar­tier (OK) aan de slag. “Het com­fort voor zo­wel ons als de pa­ti­ënt ver­be­tert enorm”, ver­telt hij. “Je mag dat best let­ter­lijk ne­men. De stoel waar we aan de ope­ra­tie­ta­fel op kun­nen zit­ten, is weer een ge­ne­ra­tie nieu­wer en er­go­no­misch een stap­je ho­ger. Bij klei­ne in­gre­pen zal dit wei­nig be­lang heb­ben, maar wan­neer je vijf uren moet ope­re­ren, ben je daar blij mee.”

Nieuw ma­te­ri­aal wil ook zeg­gen dat er ge­traind moet wor­den. “We moe­ten nog een dag droog­draai­en zo­als we dat zeg­gen. Dan gaan we met ie­der­een van de af­de­ling si­mu­la­ties uit­voe­ren waar­bij we al­les kun­nen tes­ten en de vi­o­len stem­men. Dat is no­dig want de lam­pen zijn weer net dat tik­kel­tje be­ter voor ons over­zicht en er zijn de 4K-re­so­lu­tie­scher­men die de ver­pleeg­kun­di­ge de kans ge­ven al­les be­ter te vol­gen. We wer­ken steeds va­ker en­do­sco­pisch en door­dat de ver­pleeg­kun­di­ge ziet wat we doen, kan ze snel an­ti­ci­pe­ren. We moe­ten niet meer zeg­gen welk in­stru­ment ze ons als vol­gen­de moe­ten aan­ge­ven. Een an­der voor­beeld is dat ze zelf een klei­ne bloe­ding op­mer­ken al­vo­rens wij het zeg­gen.”

Men­ten zal in Maaseik ope­ra­ties aan de si­nus­sen, schild- en speek­sel­klie­ren, buis­jes en on­der meer aman­de­len uit­voe­ren. “We wil­len zo veel mo­ge­lijk hier uit­voe­ren. De zwaar­de­re in­gre­pen blij­ven we in Genk doen. Voor mij gaat het hier om een vijf­tal ope­ra­ties per week. Mijn eer­ste aman­de­lope­ra­tie staat al in­ge­pland”, be­sluit de spe­ci­a­list.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.