Ka­th­leen Va­nop­pen - Ont­haal

“Dok­ter Zwem­broek in plaats van Vanslem­broek”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Het eer­ste ge­zicht dat de pa­ti­ën­ten en be­zoe­kers van Zie­ken­huis Maas en Kem­pen te zien krij­gen, is dat van Ka­th­leen Va­nop­pen. Of van één van haar col­le­ga’s van het ont­haal. “De te­le­fo­nie van het zie­ken­huis, in­schrij­ving en ont­slag van pa­ti­ën­ten, wie op con­sul­ta­tie komt naar de juis­te dok­ter stu­ren, be­zoe­kers ver­wij­zen naar de juis­te ka­mer”, somt ze haar ta­ken­pak­ket op. “Voor het nieu­we zie­ken­huis is een rou­te­sys­teem uit­ge­werkt en kun­nen we een kaartje mee­ge­ven. We krij­gen zelf nog een rond­lei­ding, zo­dat we de weg al een bee­tje ken­nen.”

Of ze wel eens gek­ke vra­gen krijgt? “Oh ja, ge­re­geld”, lacht Ka­th­leen. “Zo wor­den dok­ters­na­men vaak ver­keerd uit­ge­spro­ken. Zo­als men­sen die naar dok­ter Zwem­broek vra­gen, in plaats van naar dok­ter Vanslem­broek. Of dok­ter Swa­hi­li in plaats van dok­ter Sa­li­hi. We ho­ren echt van al­les.

Soms is dat heel grap­pig, maar het is niet al­tijd

ge­past om te la­chen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.