Sa­bi­ne Key­mis - Spoed

“Soms is het pu­re cha­os”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Toen spoed-hoofd­ver­pleeg­kun­di­ge Sa­bi­ne Key­mis in 1993 start­te in het zie­ken­huis van Maaseik, was er nog geen spoed­dienst. Van­daag krij­gen ze da­ge­lijks on­ge­veer 45 pa­ti­ën­ten over de vloer. “Het wordt druk­ker en druk­ker”, zegt Sa­bi­ne. “Soms is het pu­re cha­os. Ze­ker als er in één keer veel pa­ti­ën­ten bin­nen­ko­men. Daar moet je op in­spe­len, dat on­ver­wach­te maakt het zo in­te­res­sant. Qua agres­sie valt het mee bij ons, maar de nieu­we spoed zal wel meer af­ge­slo­ten zijn. Al­les is een stuk prak­ti­scher in­ge­richt. In gro­te­re zie­ken­hui­zen moe­ten pa­ti­ën­ten met een klei­ne prul soms zes uur wach­ten, om­dat de ech­te spoed­ge­val­len na­tuur­lijk voor­gaan. Bij ons ging het snel­ler, om­dat wij een goed over­zicht had­den. Nu wordt de dienst gro­ter. We zul­len zien wat dat gaat ge­ven.” Pa­ti­ën­ten wor­den vol­gens de ver­pleeg­kun­di­ge steeds veel­ei­sen­der. “Laatst wa­ren we be­zig met een re­a­ni­ma­tie”, ver­telt ze. “Al­le hens aan dek. Een an­de­re pa­ti­ënt kwam ge­woon naar bin­nen om te ho­ren wan­neer hij aan de beurt was. Het wond­je aan zijn vin­ger was am­per te zien.

Niet te ge­lo­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.