LIM­BURG­SE DER­BY

Het Belang van Limburg - - Sport -

DEaan­loop ver­liep dus op­val­lend rus­tig. Wei­nig com­mo­tie in de Trui­en­se pers­zaal, waar om 14 uur de pers werd ont­van­gen. De sfeer was ge­moe­de­lijk, een bee­tje naar de uit­stra­ling van coach De Roeck. De Trui­e­na­ren wil­len straks niet op­nieuw ge­con­fron­teerd wor­den met de sneer ‘STVV: Steeds Te Vroeg Vie­ren’. Ho­pen doen ze al­le­maal op Stayen, van CEO tot poets­per­so­neel, maar ze doen het in­ge­to­gen. Eén flin­ke steek moest er toch van­af. “Waar­om er wei­nig volk is op de pers­con­fe­ren­tie? Het is ‘maar’ te­gen Genk, hé.”De toon was ge­zet. “Als spe­ler speel­de ik straf­fe der­by’s met Ant­werp, maar in Duits­land ging het nog ver­der”, al­dus Jo­nas De Roeck. “Met Augs­burg was Mün­chen 1860 de gro­te ri­vaal. Thuis speel­den we voor 30.000 man, in Mün­chen voor 65.000. Ook ik kon dan net iets ex­tra’s bren­gen. De in­ten­si­teit in zo’n der­by, ik hou er­van.” In­ten­si­teit ver­eist men­ta­li­teit. Het co­de­woord vol­gens de STVV­coach. “Die men­ta­li­teit zit in de cul­tuur van de­ze club ge­bak­ken. Als je van­af mi­nuut één de juis­te men­ta­li­teit toont aan de STVV­fans, krui­pen ze met­een ach­ter de ploeg. Wat maakt dat we tien pro­cent meer ver­mo­gen kun­nen heb­ben met hun steun. Da’s niet niks. Bo­ven­dien zul­len mijn spe­lers ver­der kre­diet op­bou­wen bij de sup­por­ters als die zien dat we on­ze kop er­voor leg­gen.”

ERwerd de voor­bije da­gen al vaak ge­re­fe­reerd aan de op­val­len­de der­by­his­to­rie. Genk is ze­ker op Stayen het zwar­te beest van STVV. De Roeck heeft de pijn­lij­ke beel­den van de laat­ste der­by op Stayen niet her­be­ke­ken. “Be­wust. Ik heb me wel ge­ïn­for­meerd. De si­tu­a­tie was ge­lijk­aar­dig: STVV zat in een goeie flow, maar liet het op het cru­ci­a­le mo­ment af­we­ten. Een kou­de dou­che. Dit mag niet op­nieuw ge­beu­ren. Dat was toen voor­al een men­ta­le kwes­tie. Nu is STVV sta­bie­ler en heb ik een men­taal ster­ke groep. Als Genk een su­per­dag heeft en wij een min­de­re, is het al­tijd mo­ge­lijk dat we op­nieuw zo’n zwa­re cij­fers slik­ken. Maar voor mij is het be­lang­rijk­ste dat de fans zien dat we er al­les aan ge­daan heb­ben. Dat we met het ge­voel van het veld stap­pen dat we grin­ta ge­toond heb­ben.” Voor de fa­vo­rie­ten­rol, die hij door col­le­ga Al­bert Stui­ven­berg kreeg toe­be­deeld, past De Roeck in elk ge­val.

“Ik voel het niet aan dat STVV fa­vo­riet is. Genk is een gro­te­re club, heeft een gro­ter bud­get, heeft gro­te­re am­bi­ties. Dus moe­ten zij in prin­ci­pe meer aan­spraak ma­ken op het bes­te re­sul­taat. Al is dat al­le­maal the­o­rie. El­ke match moet ge­speeld wor­den. De match zal ge­won­nen wor­den door de ploeg die van­af het eer­ste fluit­sig­naal de juis­te be­slis­sin­gen neemt op de kan­tel­mo­men­ten.”

Voor mij is het be­lang­rijk­ste dat de fans zien dat we er al­les aan ge­daan heb­ben, dat we grin­ta ge­toond heb­ben Jo­nas DE ROECK

trai­ner STVV

RADEN­blijft het een bee­tje naar zijn ploeg­op­stel­ling. De Roeck heeft mis­schien wel een ver­ras­sing in pet­to?

“Ik ver­trek gro­ten­deels van­uit ei­gen sterk­te. Spe­lers die op trai­ning het best mee­vie­len, spe­len. Tij­dens de week heb­ben ze de kans ge­kre­gen om te to­nen dat ze klaar zijn. Keu­zes wor­den voor tach­tig pro­cent op die ba­sis ge­maakt. Voor de ove­ri­ge twin­tig pro­cent ana­ly­seer je met je staf de te­gen­stan­der. Hoe zet de te­gen­stan­der druk? Hoe pak­ken ze het aan in bal­be­zit? Dat de­den we ook nu tot in de punt­jes. Op ba­sis van dat al­les den­ken we dat we de juis­te keu­zes ge­maakt heb­ben vrij­dag met oog op Genk, zon­der ook maar enigs­zins te ra­ken aan de au­to­ma­tis­men die er­in zit­ten sinds en­ke­le we­ken.” Op pre­cies het­zelf­de mo­ment was het in de pers­zaal van KRC Genk min­stens even dun be­volkt. “Zit ie­der­een in Sint-Trui­den”, vroeg Al­bert Stui­ven­berg zich luid­op af. De Rot­ter­dam­mer heeft in Man­ches­ter en­ke­le ke­ren Uni­ted-Ci­ty over­leefd, hij trekt zon­der angst naar Stayen. Maar te­ge­lij­ker­tijd met heel veel res­pect. “Sint-Trui­den ver­dient niets dan lof”, klinkt het. “Ze heb­ben vijf pun­ten meer dan ons en heb­ben die der­de plaats niet ge­sto­len. Ik zie dui­de­lijk­heid en voor­al een heel hecht team, dat speelt naar de ei­gen kwa­li­tei­ten. Zon­der ve­det­ten.”

BESTop­val­lend voor een ploeg, die haar eer­ste drie wed­strij­den won met drie ver­schil­len­de trai­ners. “Mis­schien heeft dat wel po­si­tief ge­werkt voor hen”, al­dus Stui­ven­berg. “Ze wa­ren in die om­stan­dig­he­den vol­le­dig op zich­zelf aan­ge­we­zen. Er zijn lei­ders­fi­gu­ren op­ge­staan, ze zijn naar me­kaar toe­ge­groeid. Als je dan en­ke­le re­sul­ta­ten neer­zet, zit je met­een in de juis­te flow.”

Naar die flow is Ra­cing Genk nog op zoek. Het voet­bal is ver­zorgd maar mist ef­fi­ci­ën­tie.

“We moe­ten in staat zijn om meer kan­sen te cre­ë­ren”, geeft de Genk­se coach toe. “Vo­ri­ge week mis­ten we spe­ci­fie­ke bui­ten­spe­lers, dat kan je als oor­zaak zoe­ken. We moe­ten ook scher­per zijn voor doel maar daar­voor moet je niet al­leen naar de spit­sen kij­ken. Ik zie hen el­ke dag kei­hard wer­ken. We pro­be­ren hen op trai­ning ook zo vaak mo­ge­lijk in spe­ci­fie­ke si­tu­a­ties te bren­gen, waar­in ze op af­wer­king kun­nen trai­nen.”

We za­gen woens­dag Ing­vart­sen na trai­ning nog ex­tra bal­len op doel trap­pen. De drang om be­ter te wor­den is dui­de­lijk aan­we­zig. “Ze­ker, ook Sa­mat­ta heeft dat in zich. Ie­der­een pro­beert op zijn ma­nier een stap ex­tra te zet­ten. Als staf pro­be­ren we dat te sti­mu­le­ren. Zon­der te for­ce­ren, het heeft geen zin om je­zelf ex­tra druk op te leg­gen.”

YOU­TU­BE-ma­te­ri­aal­was het, de 0-3 van vo­rig sei­zoen op Stayen. Maar net als zijn col­le­ga spoelt Al­bert Stui­ven­berg de film niet meer te­rug.

“Het le­vert je niets meer op, het is niets meer dan een goeie her­in­ne­ring. Wat ge­weest is, is ge­weest. Niks is nog het­zelf­de, je speelt te­gen een ploeg met een an­de­re coach en an­de­re spe­lers op een an­der mo­ment. Het kunst­gras lag ons toen in­der­daad, het past wel bij on­ze ma­nier van voet­bal­len. Wij hou­den van een snel­le bal­cir­cu­la­tie, ook op trai­ning liep het don­der­dag en vrij­dag best goed. Je merkt dat de spe­lers het wel pret­tig vin­den. Maar al­les staat en valt bij je ei­gen pres­ta­tie. Op kunst­gras moet el­ke pass nog pre­cie­zer zijn, an­ders ben je de bal kwijt. Daar­om blijf ik ook zeg­gen: de sleu­tel ligt bij ons­zelf. Wij moe­ten het zelf doen, ons bes­te ni­veau ha­len. Daar­voor is zo’n der­by een mooie test.”

Een­tje waar­in je ex­tra scherp aan de af­trap moet ko­men? Stui­ven­berg schud­de bij de slot­vraag het hoofd.

“Je moet el­ke wed­strijd scherp star­ten, an­ders haal je het niet. Na­tuur­lijk is zo’n der­by spe­ci­aal. Je kan er niet naast, de krant staat er el­ke dag vol van. Het leeft enorm bij on­ze sup­por­ters. Ho­pe­lijk haalt het bij ons als coach en als spe­lers het bes­te uit ons­zelf.” “Om de vei­lig­heid te ga­ran­de­ren is er sinds zes we­ken al top­over­leg tus­sen bei­de clubs”, al­dus Sven Men­ten, wed­strijd- en tic­ket­ver­ant­woor­de­lij­ke bij STVV. “De be­zoe­ken­de sup­por­ters wor­den door 30 Genk­se ste­wards ge­fouil­leerd: er is dus één ste­ward per 50 Genk­se fans voor­han­den.”

“Ver­der wor­den er mi­ni­maal 120 po­li­tie­men­sen in­ge­zet. Er zul­len ook spot­ters aan­we­zig zijn. En ex­tra se­cu­ri­ty. Genk werkt vol­op mee, want vo­ri­ge keer wa­ren de da­ders on­her­ken­baar waar­door de club moest op­draai­en voor de fac­tuur. Dat wil­len zij ook niet op­nieuw mee­ma­ken.”

Bij de laat­ste STVV-Genk op 10 fe­bru­a­ri werd ie­der­een voor het be­tre­den van het be­zoe­kers­vak dub­bel ge­fouil­leerd: eerst door de Genk­se ste­wards, daar­na door de Trui­en­se po­li­tie. Daar­bij wer­den py­ro­tech­ni­sche mid­de­len in be­slag ge­no­men. Toch bleek ach­ter­af dat een flin­ke voor­raad vuur­pij­len in het be­zoek­sers­vak was bin­nen­ge­smok­keld. Mo­ge­lijk werd hij er voor­af ver­stopt en daar­om zal Stayen dit­maal voor­af in­ten­sie­ver ge­con­tro­leerd wor­den. Het be­zoe­kers­vak zal tot twee keer toe wor­den ‘ge­sweept’, cru­ci­a­le toe­gangs­deu­ren op Stayen wor­den ook voor­af ver­ze­geld. Voor de wed­strijd wor­den zo­wel het vak als de ze­gels nog eens ex­tra ge­con­tro­leerd. Bo­ven­dien kre­gen de Genk­se fans recht­streeks of via de sup­por­ters­ver­e­ni­gin­gen een e-mail toe­ge­stuurd. Daar­in staat ver­meld dat de aan­we­zi­ge ‘match de­le­ga­te’ tij­dens de brie­fing de scheids­rech­ter zal op­dra­gen om de wed­strijd te on­der­bre­ken bij de eer­ste vuur­pijl die op het veld wordt ge­gooid. En van­af dat mo­ment de drie­stap­pen­pro­ce­du­re toe te pas­sen. In eer­ste fa­se wor­den de ka­pi­teins sa­men­ge­roe­pen en de sup­por­ters tot kalm­te aan­ge­maand. Als de hou­ding van het pu­bliek niet ver­be­tert, on­der­breekt hij de wed­strijd en vraagt de spe­lers tij­de­lijk naar de kleed­ka­mers te gaan. In een der­de en laat­ste fa­se moet de scheids­rech­ter de wed­strijd de­fi­ni­tief sta­ken in­dien tij­dens de on­der­bre­king de hou­ding van het pu­bliek niet ver­be­tert of in­dien, na­dat de rust was weer­ge­keerd, de hou­ding van het pu­bliek te­rug ver­slech­tert. In dat laat­ste ge­val dreigt een for­fait­ne­der­laag.

De sleu­tel ligt bij ons­zelf. Wij moe­ten het zelf doen, ons bes­te ni­veau ha­len. Daar­voor is zo’n der­by een mooie test Al­bert STUI­VEN­BERG

trai­ner KRC Genk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.