“Wie heeft lef, wie een ei in de broek?”

STEF WIJNANTS

Het Belang van Limburg - - Sport - Mar­nik GEUKENS/Kristof LIBERLOO

Het zal za­ter­dag­avond weer stui­ven op Stayen. Dat be­sef­fen on­ze drie huis­ana­lis­ten maar al te goed. Wij brach­ten hen aan de voor­avond van de Lim­burg­se der­by sa­men om voor­uit te blik­ken op de strijd tus­sen aarts­ri­va­len STVV en KRC Genk. Vol­gens Marc Hendrikx heb­ben de coa­ches de sleu­tel van de match in han­den: “Zij be­pa­len wie er met lef zal voet­bal­len en wie met een ei in de broek.” Wil­fried Van Moer ge­looft niet dat een tac­ti­sche richt­lijn de door­slag zal ge­ven: “Het moet op ‘de plein’ ge­beu­ren, de praat­jes van de trai­ner gaan bij spe­lers het ene oor in en het an­de­re weer uit.” Stef Wijnants kent de match­win­naar al, Yohan Bo­li: “Bo­li is zo een straf­fe, on­na­volg­ba­re spits. Hij kan de der­by be­slis­sen.”

Wat voor wed­strijd ver­wach­ten jul­lie?

Hendrikx: “Een open match.” Van Moer: “Ik hoop het, maar bei­de ploe­gen wil­len toch ook niet ver­lie­zen.”

Wijnants: “Genk moét wel win­nen, Wil­fried, die druk zit er op. Na die min­de­re start moe­ten ze en­ke­le ver­lo­ren pun­ten el­ders goed­ma­ken.”

Van Moer: “Eén punt op Stayen, vind ik niet slecht ge­zien de om­stan­dig­he­den.”

Hendrikx: “De der­by is de­ze keer weer in even­wicht. Lan­ge tijd was het een match tus­sen een po­ten­ti­ë­le kam­pi­oen en een po­ten­ti­ë­le de­gra­dant. Nu niet meer, een po­si­tie­ve evo­lu­tie.”

Kan het kunst­gras vol­gens een be­pa­len­de rol spe­len?

Wijnants: “Nee. STVV is het iets meer ge­woon om er­op te spe­len, Genk heeft met Po­zue­lo, Schrij­vers en co de ide­a­le spe­lers voor kunst­gras. Vo­rig sei­zoen werd het 0-3, een jaar eer­der 3-1. Dat zegt vol­gens mij al­les.”

Wel­ke spe­lers zien jul­lie het ver­schil ma­ken?

Hendrikx: “Of wel­ke trai­ner? Toont De Roeck meer lef dan Stui­ven­berg? De trai­ner be­paalt al­les: wie voet­balt met lef, wie met een ei in de broek.”

Wijnants: “Stui­ven­berg

is

toch geen ban­ge­rik? Hij noemt zich­zelf ook ‘geen 1-punt­coach’ en ik vind niet dat Genk op ver­plaat­sing zich­zelf weg­steekt.”

Hendrikx: “Het zal toch moe­ten blij­ken za­ter­dag. Die Hol­lan­der doet het ook in zijn broek, hoor.” (al­ge­me­ne hi­la­ri­teit) Stui­ven­berg mag niet ver­lie­zen, zo sim­pel is het.”

Wijnants: “Hij kan in­der­daad niet blij­ven her­ha­len dat het be­ter moet, dat we­ten we in­tus­sen al­le­maal.”

Hendrikx: “Stui­ven­berg krijgt com­pli­ment­jes om­dat hij naast de zij­lijn zo kalm blijft. Ik hoop dat hij in de kleed­ka­mer niet zo rus­tig is. Als het deur­tje dicht gaat, mag het al eens ont­plof­fen. Een spe­ler moet al­tijd een bee­tje schrik heb­ben van zijn coach.”

Van Moer: “Maar het moet toch op de plein ge­beu­ren, jon­gens. Zelf­ver­trou­wen en een uit­ste­ken­de fy­sie­ke con­di­tie, die zijn cru­ci­aal. Be­lang­rij­ker dan tac­tiek. Die richt­lij­nen gaan bij veel spe­lers het ene oor in en het an­de­re weer uit. We had­den bij Standard des­tijds een Fran­se trai­ner die voor el­ke match maar bleef pra­ten, ik viel el­ke keer in slaap. (lacht)”

Op­val­lend aan Jo­nas De Roeck: hij deed al en­ke­le ke­ren een wed­strijd kan­te­len met uit­ste­ken­de wis­sels.

Van Moer: “Dat is voor 50% kun- de en voor 50% ge­luk.” Hendrikx: “De Roeck is van Ant­wer­pen, dat zijn vaak lef­go­zers. In An­der­lecht bracht hij Le­gear in voor Dus­saut bij 1-1, dat moet je dur­ven.”

Wijnants: “Dus­saut speel­de wel als rechts­bui­ten, hij had Kit­siou in zijn rug. Een zwa­re gok was het dus niet maar de in­breng van Le­gear be­paal­de in­der­daad uit­ein­de­lijk het re­sul­taat van de wed­strijd.”

Hendrikx: “De Roeck heeft het tot nu toe goed ge­daan, maar een trai­ner leer je pas echt ken­nen als

Wil­fried VAN MOER het min­der zien…”

draait. We

zul­len

Dus her­ha­len we de vraag: wel­ke spe­lers kun­nen de der­by in een be­slis­sen­de plooi leg­gen?

Van Moer: “Een van de ‘Mo­men­ten-voet­bal­lers’. Ik be­doel daar­mee: spe­lers die hun mo­men­ten uit­kie­zen om erg goed voor de dag te ko­men. Bij STVV kom je dan in eer­ste in­stan­tie bij Jo­na­than Le­gear uit. Zo­als hij An­der­lecht op een hoop­je speel­de.”

Wijnants: “Op Ant­werp kwam er dan weer te wei­nig van Le­gear, ook Bo­ta­ka pres­teert tot nu toe wis­sel­val­lig. Maar Le­gear heeft na­tuur­lijk een ge­wel­di­ge pass in de voe­ten, die voor­zet­ten op An­der­lecht wa­ren schit­te­rend.” Van Moer: “Ik ver­wacht ook veel van Thomas Buf­fel in de­ze der­by. Ze­ker op ver­plaat­sing is zo ie­mand erg be­lang­rijk, hij zorgt mak­ke­lijk voor een as­sist, heeft door­zicht en is lis­tig. (grijnst) Want Genk is vaak te braaf. Het zijn gent­le­men­voet­bal­lers. Al­leen Ma­li­n­o­vs­kyi zie ik al eens een vui­le fout ma­ken.”

Hendrikx: “Buf­fel blijft al­tijd wroe­ten en wrin­gen, tot hij in de match zit. An­de­re Genk­spe­lers heb­ben dat min­der of niet. Er zit­ten te wei­nig weer­ha­ken aan. In de wed­strijd ge­ra­ken, dat moet je zelf af­dwin­gen, zo­iets krijg je niet ca­deau.” Van Moer: “Op dat ni­veau kan je in­der­daad niet zeg­gen: ‘Ach, het is van­daag mijn dag­je niet, pech ge­had’. Ze moe­ten knok­ken.” Wijnants: “Ik kan me niet in­beel­den dat Stui­ven­berg die groep niet scherp krijgt voor zo een match.” Hendrikx: “Het is vaak de aard van het beest­je, Stef. Een trai­ner kan vloe­ken zo­veel hij wil, ka­rak­ter moet in ie­mand zit­ten.”

Van Moer: “Op dat vlak is Te­o­do­r­c­zyk mo­men­teel wel een voor­beeld, hij geeft zich voor 100%.” Hendrikx: “Met zo een sja­rel ben je nooit klaar.”

Mar­cus Ing­vart­sen toon­de al mo­men­ten van klas­se, maar moet nog on­der stoom ko­men.

Wijnants: “Genk be­taal­de vijf mil­joen eu­ro voor hem, half Eu­ro­pa zat ach­ter hem aan. Dat moet dus goed­ko­men.”

Hendrikx: “Het moet wel bín­nen de lij­nen ge­beu­ren na­tuur­lijk. Hoe­veel er ook be­taald is voor een spe­ler.”

Wijnants: “Aan STVV-zij­de zie ik Bo­li het ver­schil ma­ken, toch een straf­fe spits, hoor. Bij de com­pe­ti­tie­start was hij geen eer­ste keu­ze, na­dien moest hij op de flank op­dra­ven, maar plots scoor­de hij en nu heeft hij een boost ge­kre­gen.” Van Moer: “Dat Genk ook maar op­past voor Ve­to­ke­le. Nog zo’n raar man.”

Wijnants: “Dat is het gro­te ver­schil

Ik ver­wacht veel van Buf­fel in de­ze der­by, hij is lis­tig en dat is no­dig in zo een match. Genk heeft te veel gent­le­men­voet­bal­lers

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.