MARC HENDRIKX

WIL­FRIED VAN MOER

Het Belang van Limburg - - Sport -

tus­sen dit STVV en dat van de voor­bije ja­ren. Met ook Gueye, Le­gear, Bo­ta­ka en nu Acolat­se er­bij, heb­ben ze heel veel spe­lers, die een match kun­nen be­slis­sen.”

Ge­kop­peld aan een ste­vi­ge or­ga­ni­sa­tie: wei­nig fran­jes maar heel ef­fi­ci­ënt.

Van Moer: “Ze zijn uit­ge­groeid tot een moei­lijk te be­spe­len ploeg. Ie­der­een houdt zich er aan zijn taak. Neem nu een De Pet­ter. Er zijn mat­chen dat je niet be­seft dat hij er­bij is, je hoort zijn naam nooit val­len. Maar hij staat al­tijd

klaar om een steek op te ra­pen.”

Genk zoekt al­tijd de voet­bal­len­de op­los­sing, maar dat loopt dit sei­zoen nog niet zo­als ver­hoopt.

Van Moer: “Ze voet­bal­len nog te traag. Ik zie te wei­nig tem­po­ver­snel­lin­gen of ver­ras­sing in hun spel. Noch­tans heb­ben ze spe­lers als Schrij­vers en Po­zue­lo die dat per­fect kun­nen. Maar ze vra­gen te veel de bal in de voe­ten, daar­om gaat de bal te vaak breed of ach­ter­uit. Al­leen Bar­cel­o­na kan dat op zo’n hoog tem­po dat de te­gen­stre­ver uit po­si­tie ge­raakt.” Wijnants: “Ze heb­ben het moei­lijk om een wed­strijd naar hun hand te zet­ten. Maar ze kun­nen nu de bal niet plots naar vo­ren be­gin­nen ram­men, dat heeft wei­nig zin. Genk moet vast­hou­den aan zijn vi­sie, an­ders zit het met een gi­gan­tisch DNA-pro­bleem op­ge­scheept. Je kan nu Stui­ven­berg toch niet bui­ten gooi­en en met een trai­ner als Leek­ens of Red­nic op de prop­pen ko­men? Of zie ik dat ver­keerd, Marc?”

Hendrikx: “Neen, je hebt ge­lijk. Genk moet nu zijn fi­lo­so­fie trouw blij­ven. Daar­om had het ook geen zin om in Gent plots met een ruit op het mid­den­veld te gaan spe­len om­dat er drie flank­aan­val­lers af­we­zig wa­ren. Ik heb het ooit mee­ge­maakt: we train­den heel de voor­be­rei­ding in een 4-3-3, toen het sei­zoen be­gon, scha­kel­den we zo­maar over naar een ruit. Dat komt nooit goed.”

Ver­wach­ten jul­lie een bit­si­ge der­by?

Hendrikx: “Slechts wei­nig spe­lers heb­ben een band met Lim­burg, ik denk niet dat het ex­tra leeft in de kleed­ka­mer. Mis­schien moe­ten we er een ex­tra trofee voor in het le­ven roe­pen: De Der­by Cup bij­voor­beeld. (lacht) Of nog be­ter: een ex­tra pre­mie.”

Van Moer: “(grijnst) Oei, die gaat niet van Duchâ­te­let ko­men.” Wijnants: “Het is nu al zo’n duur sei­zoen. Ik ver­wacht wel een fel­ler STVV dan vo­rig sei­zoen. Toen ga­ven de spe­lers een enorm ge­la­ten in­druk. Er stond niet veel meer op het spel. Het con­trast met een jaar voor­dien was enorm. Die match staat in de top 10 van straf­ste pres­ta­ties in de club­ge­schie­de­nis. Het was de eer­ste thuis­ze­ge ooit in de com­pe­ti­tie te­gen Genk, mét ge­wel­dig of­fen­sief voet­bal én in een bom­vol sta­di­on. We kun­nen al­leen maar ho­pen voor het Lim­burgs voet­bal dat Stayen za­ter­dag­avond even vol zit.”

Een pro­nos­tiek?

Wijnants: “(denkt lang na).” Van Moer: “(fijn­tjes) Jij moet STVV wel la­ten win­nen, Stef. Zeg maar 1-0.”

Wijnants: “Al­lez voor­uit, om­dat Wil­fried het zegt: 1-0.” Van Moer: goals: 2-2.”

Hendrikx: “Ei­gen­lijk zou ik voor een van de twee moe­ten kie­zen, maar ik denk dat het 1-1 wordt.”

“Ik

ge­loof

in

En hoe ver­loopt daar­na het sei­zoen ver­der voor bei­de clubs?

veel Wijnants: “Een thuis­ze­ge zou STVV een enor­me boost be­zor­gen na­tuur­lijk, die spe­lers voe­len dat play-off 1 ook niet he­le­maal on­mo­ge­lijk is. Het is na­tuur­lijk nog heel vroeg dag in het sei­zoen om al van play-off 1 te spre­ken,

Marc Hendrikx dat geef ik toe, maar de stand is wat hij is. Van ploe­gen als Oos­ten­de en AA Gent – ook hun on­der­ling du­el is dit week­end een­tje om naar uit te kij­ken – kan je wel ver­wach­ten dat ze nog op­klim­men maar het is niet ze­ker dat ze er­in sla­gen. Het­zelf­de geldt voor Standard.”

Van Moer: “Standard heeft al twee jaar na me­kaar play-off 1 ge­mist, voor hen is het een pres­ta­tie om er­in te ge­ra­ken. STVV? Het sei­zoen is nog lang, jon­gens.” Hendrikx: “Ko­maan, Wil­fried. Waar­om gaan we dit jaar niet voor twee Lim­burg­se clubs in play-off 1! Het zou een pri­meur zijn. Maar daar­voor moet ook Genk be­ter en con­stan­ter pres­te­ren.”

Wijnants: “Ik hoop maar dat play-off 2 Genk geen zand in de ogen heeft ge­strooid. Mis­schien was het daar te snel ‘hal­le­lu­jah’ na klin­ken­de ze­ges te­gen twee­de­klas­sers en ploe­gen uit eer­ste die het vol­gen­de sei­zoen al aan het voor­be­rei­den wa­ren. De kwart­fi­na­le in de Eu­ro­pa Le­a­gue was top maar geen uit­zon­der­lij­ke pres­ta­tie. De te­gen­stre­vers na Nieuw­jaar wa­ren een sub­top­per uit Roe­me­nië en AA Gent. Daar­om vond ik de am­bi­tie om de top 3 te ha­len voor het sei­zoen een erg am­bi­ti­eu­ze uit­spraak. Al heb­ben ze heel goeie voet­bal­lers rond­lo­pen, dat we­ten we al­le­maal.”

Die doet het ook in zijn broek, Stef. Hij mag niet ver­lie­zen za­ter­dag, zo sim­pel is het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.