Slecht­ste aan­val van Bel­gië te­gen slecht­ste de­fen­sie van Eu­ro­pa

Het Belang van Limburg - - Sport -

EU­PEN - STANDARD In zes com­pe­ti­tie­wed­strij­den in­cas­seer­de Eu­pen al ne­gen­tien te­gen­goals. Geen club uit de top 25 van de UEFA-lan­den­ran­king die slech­ter doet. Met an­de­re woor­den: de ide­a­le te­gen­stan­der voor een Standard dat al vier mat­chen droog staat. Al­ler­eerst de doel­pun­ten­droog­te bij de Rou­ches. Al vier mat­chen sla­gen zij er niet in om het net te vin­den. Am­per drie keer werd er ge­scoord in de com­pe­ti­tie, het minst van al­le ploe­gen in eer­ste klas­se. Standard-trai­ner Ri­car­do Sa Pin­to maakt zich nog geen zor­gen over de ge­rin­ge pro­duc­tie van zijn team. “Het is waar dat we moe­ten sco­ren, an­ders kun je niet win­nen”, volgt de Por­tu­gees al­le lo­gi­ca. “Maar ik ben ei­gen­lijk niet ge­heel on­te­vre­den, want de ploeg cre­ëert ge­noeg kan­sen. En als je dat doet, valt die goal wel. Wat er man­keert? Een bee­tje ge­luk en de­tails. Soms maak je de ver­keer­de be­slis­sing voor de goal, soms ont­breekt de laat­ste pass en soms krijg je te ma­ken met een goe­de kee­per bij de te­gen­par­tij, zo­als vo­ri­ge week te­gen Char­le­roi”, al­dus Sa Pin­to, die te­gen de Ca­ro­lo’s wel een eer­ste clean sheet zag.

Ne­gen­tien stuks

En van een clean sheet kun­nen ze in Eu­pen en­kel dro­men. Ne­gen­tien te­gen­goals in zes wed­strij­den. Ge­mid­deld 3,17 per match. Geen club in Eu­ro­pa die slech­ter doet. Ten­zij je het al in de kel­ders gaat zoe­ken. In Est­land bij­voor­beeld. Bij ro­de lan­taarn Vap­rus, dat na 29 mat­chen al 117 te­gen­goals heeft ge­slikt. Met an­de­re woor­den: de druk op trai­ner Jor­dy Con­d­om neemt stil­aan ook toe. “De af­ge­lo­pen ja­ren heb ik in moei­lij­ke pe­ri­o­des al­tijd kun­nen re­ke­nen op de steun van de club”, re­a­geert de Span­jaard.

FOTO BELGA

Ri­car­do Sa Pin­to.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.