“IK KEN GEEN EN­KE­LE SPE­LER”

Het Belang van Limburg - - Sport - Jürgen SCHROOTEN

Jacky Mathijssen is de nieu­we coach van AEL La­ris­sa. De Dil­se­naar (54) te­ken­de een con­tract voor twee sei­zoe­nen bij de Griek­se eer­ste­klas­ser, die na drie speel­da­gen voor­laat­ste staat. “Ik had weer zin in een bui­ten­land­se uit­da­ging”, zegt Mathijssen. “Mijn eer­ste doel is om La­ris­sa weer in de mid­den­moot te bren­gen.” Mathijssen is niet aan zijn proef­stuk toe in Grie­ken­land. In 2013/2014 was hij er al eens aan de slag bij twee­de­klas­ser Fos­ti­ras. En die pas­sa­ge bracht wel wat te­weeg in Grie­ken­land. “We heb­ben toen met heel jon­ge, on­be­ken­de spe­lers een straf re­cord neer­ge­zet: slechts één te­gen­doel­punt in de he­le te­rug­ron­de”, blikt Mathijssen te­rug. “Al­leen Ben­fi­ca deed ons dat dat sei­zoen na in Eu­ro­pa. Nor­maal ge­zien is er in Grie­ken­land wei­nig tot geen in­te­res­se voor de twee­de klas­se, maar dat ver­haal ken­nen ze hier al­le­maal.”

Ook bij AEL La­ris­sa. De eer­ste con­tac­ten met de eer­ste­klas­ser (die één lands­ti­tel en twee be­kers op het pal­ma­res heeft staan) da­te­ren al van vier maan­den ge­le­den. Ook toen werd er se­ri­eus aan de mouw van Mathijssen ge­trok­ken, maar die hield de boot af.

“Uit res­pect voor Wes­ter­lo, waar ik toen nog on­der con­tract lag”, zegt de Dil­se­naar. “Ik hoop­te echt dat Wes­ter­lo nog fi­nan­ci­ë­le hulp zou vin­den om een be­te­re ploeg sa­men te stel­len. Maar dat luk­te niet.” In­tus­sen was La­ris­sa in zee ge­gaan met An­dré Paus. Maar de Ne­der­lan­der kreeg na drie speel­da­gen (waar­in hij 1 op 9 pak­te ) al zijn ont­slag. Op­nieuw werd er bij Mathijssen aan­ge­klopt. Dit keer stem­de hij wel toe. “Dat ze me op­nieuw polsten, is een te­ken dat ze me echt wil­den. Bo­ven­dien heb ik zin om me nog eens goed te smij­ten in het buitenland. Dit is een mooie uit­da­ging.” Gis­te­ren leid­de Mathijssen - bij 35 gra­den! - zijn eer­ste trai­ning. “Niet sim­pel, want ik ken hier geen en­ke­le spe­ler”, zegt de Dil­se­naar. “We heb­ben nu drie wed­strij­den in acht da­gen. Het komt er nu op aan om zo snel mo­ge­lijk de spe­lers te le­ren ken­nen en hun kwa­li­tei­ten te ont­dek­ken. Maar op dit mo­ment is het nog, om het met een Grieks woord te zeg­gen, een bee­tje cha­os op dat vlak.”

Mathijssen ver­toeft he­le­maal in zijn een­tje in La­ris­sa, een stad van zo’n 160.000 in­wo­ners, 350 ki­lo­me­ter ten noor­den van Athe­ne. Zijn ge­zin blijft (voor­lo­pig) in Bel­gië. En ook in zijn staf geen spoor van Bel­gen. Geen bud­get voor, is voor­zit­ter Alexis Kou­gi­as dui­de­lijk. Geen on­be­spro­ken fi­guur ove­ri­gens, die Kou­gi­as. In het laat­ste jaar ont­sloeg hij maar liefst vier trai­ners. Daar­naast ging hij ook al eens op de vuist met een te­gen­spe­ler en zet­te hij een doel­man aan de deur na een slech­te match.

“Ik moet toe­ge­ven, het is een on­waar­schijn­lijk fi­guur”, ver­telt Mathijssen. “Het is een heel do­mi­nan­te voor­zit­ter. Blijk­baar trek ik zul­ke fi­gu­ren aan of is het om­ge­keerd (lacht). Och, ik lig er niet van wak­ker. Ik heb wel wat er­va­ring op dat vlak (hij maak­te woe­li­ge tij­den mee

Voor­zit­ter Kou­gi­as is een heel do­mi­nant fi­guur. Maar ik heb wel wat er­va­ring op dat vlak. Ik heb van nie­mand schrik

Jacky MATHIJSSEN

bij Char­le­roi en Beer­schot, nvdr). Con­flic­ten ho­ren er nu een­maal bij. Daar kan je ook van le­ren. Ik heb van nie­mand schrik. Ik doe ge­woon mijn ding. Mijn eer­ste am­bi­tie is om La­ris­sa zo snel mo­ge­lijk in de com­fort­zo­ne, de mid­den­moot, te bren­gen zo­dat de on­rust over een mo­ge­lij­ke de­gra­da­tie ver­dwijnt.” Ma­thijs­sens eer­ste op­dracht volgt zon­dag: een thuis­match te­gen Atra­mi­tos, dat acht­ste staat met drie pun­ten. “La­ris­sa pak­te 1 op 9. Dat is nog geen dra­ma hé, het is hier ze­ker geen puin­hoop. Het viel me wel op dat ze al ne­gen doel­pun­ten slik­ten. Een goeie or­ga­ni­sa­tie neer­zet­ten, wordt dus mijn eer­ste op­dracht.”

Foto BELGA

Jacky Mathijssen: “Dit is een mooie uit­da­ging. ik heb zin om me weer he­le­maal te smij­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.