On­ge­sla­gen Ka­ba­se­le moet De Bruy­ne in­to­men

Het Belang van Limburg - - Sport -

Drie teams zijn tot nog toe on­ge­sla­gen in de Pre­mier Le­a­gue. Man­ches­ter Uni­ted, Man­ches­ter Ci­ty en ... Watford. De Hor­nets hiel­den drie keer op rij de nul en staan met een 8 op 12 voor­lo­pig vier­de. Ex-Genk-ver­de­di­ger Chris­ti­an Ka­ba­se­le mag za­ter­dag mee pro­be­ren Man Ci­ty af te stop­pen. De laat­ste twee wed­strij­den stond Ka­ba­se­le in de ba­sis. Hij lijkt de­fi­ni­tief een vas­te stek te heb­ben af­ge­dwon­gen. “Een heel ver­schil met vo­rig jaar, toen ik bij­na niet speel­de. Deels heeft dat te ma­ken met de trai­ner, die mijn kwa­li­tei­ten naar waar­de weet te schat­ten. Maar het komt ook door me­zelf. Ik heb het hoofd niet la­ten zak­ken en ben blij­ven wer­ken. Ik heb ge­woon tijd no­dig ge­had om me aan te pas­sen aan de Pre­mier Le­a­gue.” De Por­tu­ge­se coach Mar­co Sil­va (40) los­te de stug­ge Ita­li­aan Wal­ter Maz­zar­ri af. “On­der Sil­va spe­len we hoog pres­sing­voet­bal”, zegt Ka­ba­se­le. “Ook te­gen Man­ches­ter Ci­ty is het de be­doe­ling dat we ons ei­gen spel spe­len. Maar na­tuur­lijk moe­ten we Ke­vin De Bruy­ne in de ga­ten hou­den. Hij ver­keert in bloed­vorm en zijn as­sists te­gen Li­ver­pool wa­ren in­druk­wek­kend. We zul­len com­pact moe­ten ver­de­di­gen en mo­gen op geen mo­ment de con­cen­tra­tie ver­lie­zen.”

Weer Ro­de Dui­vel?

Een ba­sis­plaats in de Pre­mier Le­a­gue be­te­kent dat Ka­ba­se­le kan te­rug­ke­ren in de se­lec­tie van de na­ti­o­na­le ploeg. “Het is be­ter nu top te zijn in een WK-jaar dan vo­rig sei­zoen, toen er geen tor­nooi was. Maar mijn fo­cus gaat niet uit naar de na­ti­o­na­le ploeg, maar naar Watford. Pas als ik goed pres­teer bij mijn club kan ik aan de rest den­ken.” Ka­ba­se­le werd vo­rig sei­zoen ge­re­geld op­ge­roe­pen door Ro­ber­to Mar­ti­nez, maar ont­brak in de laat­ste se­lec­tie te­gen Gi­bral­tar en Grie­ken­land.

FOTO BELGA

Chris­ti­an Ka­ba­se­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.