Van­door­ne rijdt zich op­nieuw in de kij­ker

Het Belang van Limburg - - Sport -

In Mon­za had Stof­fel Van­door­ne met een ze­ven­de plaats in de twee­de vrije trai­ning al zijn bes­te re­sul­taat in een of­fi­ci­ë­le ses­sie la­ten op­te­ke­nen, gis­te­ren in Singapo­re deed hij nog een plaats­je be­ter: zes­de, op een stra­te­n­om­loop waar­op hij nog nooit eer­der had ge­re­den. Bij­na drie tien­den van een se­con­de snel­ler dan Fer­nan­do Alon­so. Het wak­kert de hoop op pun­ten al­leen maar aan. “Het was een po­si­tie­ve dag, ja”, grijns­de Van­door­ne. “Al ver­moed ik dat de bei­de Fer­ra­ri­rij­ders (ne­gen­de en elf­de, nvdr.) nog wel iets ach­ter de hand hou­den. Maar goed, een plaats in het der­de kwa­li­fi­ca­tie­ge­deel­te zit er wel in.” Van­door­ne hoeft zich voor­lo­pig ook geen zor­gen te ma­ken over een even­tu­e­le grid­s­traf. De in Mon­za stuk ge­ga­ne Hon­da-mo­tor kon zon­der nieu­we on­der­de­len wor­den her­steld, waar­door de Rum­be­ke­naar van­daag mis­schien wel de bes­te start­po­si­tie uit zijn car­ri­è­re kan ver­o­ve­ren. En er was nog goed nieuws voor Van­door­ne: het is nu of­fi­ci­eel dat zijn team, McLa­ren, vol­gend jaar met een Re­nault-mo­tor aan de slag gaat. De ve­le pro­ble­men zul­len daar­mee ho­pe­lijk van de baan zijn voor on­ze land­ge­noot. Het he­le jaar lang geeft Antho­ny Kum­pen ons zijn in­kijk in het le­ven, het li­chaam en de psy­che van een au­to­pi­loot.

FOTO AP

De Hon­da van Van­door­ne werd zon­der nieu­we on­der­de­len her­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.