“Bocholt blijft de te klop­pen ploeg”

Kor­neel Dou­ven: vo­rig jaar T2 bij Bocholt, nu T1 bij Has­selt

Het Belang van Limburg - - Sport - Ivo KWANTEN

Achil­les Bocholt en Ini­tia Has­selt de­den op de eer­ste speel­dag van de BeNe­lea­gue wat van hen ver­wacht werd: win­nen. Za­ter­dag staat de clash tus­sen de twee Lim­burg­se clubs op het pro­gram­ma. Het wordt ook de te­rug­keer van Kor­neel Dou­ven, nu T1 van Has­selt, naar Bocholt waar­mee hij vo­rig sei­zoen als T2 al­le prij­zen won. “Dat was een sei­zoen om nooit te ver­ge­ten”, blikt Dou­ven te­rug. “Wat mij be­treft is Bocholt ook dit sei­zoen de te klop­pen ploeg. Op cir­kel­spe­ler Ne­jc na heb­ben ze al­le sterk­hou­ders sa­men kun­nen hou­den. En in de plaats van Ne­jc is Kooi­j­man ge­ko­men. Ik heb hun ope­nings­wed­strijd te­gen Vi­sé ge­a­na­ly­seerd en het is me op­ge­val­len dat die Kooi­j­man zich op kor­te tijd al enorm goed ge­ïn­te­greerd heeft.”

Dou­ven kent Bocholt als geen an­der. Het tac­tisch plan voor za­ter­dag ligt on­ge­twij­feld al klaar. “Voor zo­ver je dat een plan kan noe­men”, lacht Dou­ven. “De kwa­li­tei­ten van Bocholt lig­gen voor­al in de snel­le om­scha­ke­lin­gen. We mo­gen ze geen coun­ter­mo­ge­lijk­he­den ge­ven. Dat zal enorm veel dis­ci­pli­ne vra­gen van mijn spe­lers.”

Eer­ste test

Bij Ini­tia ver­trok­ken Si­mon Ooms en Roel Adams en las­te Jen­te Hae­se­voets een pau­ze in. Kwa­men de club ver­ster­ken: Sas­ja-ta­lent Bri­an Meul­ders en Adrien Cu­su­ma­no, die na twee sei­zoe­nen on­der­bre­king de hand­bal­draad weer op­neemt. “Ik ben best te­vre­den met mijn kern, al had ik er graag nog een pi­vot bij­ge­kre­gen”, al­dus Dou­ven. “Tim Hou­brechts is na­tuur­lijk een rots in de bran­ding, maar op de jon­ge Ce­d­ric Bart­hels kan je nog geen huis bou­wen. Het ni­veau van de BeNe­lea­gue is niet te ver­ge­lij­ken met dat van de li­ga­reek­sen. Maar we heb­ben een zeer com­pe­ti­tie­ve ploeg waar­mee we ons pro­be­ren te plaat­sen voor de fi­nal four en voor de Bel­gi­sche play-offs. De­ze Bocholt-Has­selt wordt een eer­ste ech­te test.” Ini­tia be­gon aan het sei­zoen met een vol­le­dig nieu­we tech­ni­sche staf. “Met T2 Pieter Van­loo heb ik nog sa­men­ge­speeld bij Bocholt”, zegt Dou­ven. “Ook bui­ten het hand­bal doen we een aan­tal din­gen sa­men. Het klikt tus­sen ons. En dat is niet an­ders met phy­si­cal coach Jan Adriaens, die van bij Lim­burg Uni­ted het klap­pen van de zweep kent, en ki­ne­sist Joa­chim Jans­sens. Wat de be­ge­lei­ding van het team be­treft zit­ten we bij Ini­tia goed.”

X

FOTO RAYMOND LEMMENS

Kor­neel Dou­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.