“Hoog tem­po, maar niet for­ce­ren”

Aan­ja­ger Glenn Ne­ven weet dat ti­tel­fa­vo­riet Lom­mel el­ke week op een ver­sterk­te af­weer botst

Het Belang van Limburg - - Sport - Piet DINGENS

Glenn Ne­ven speel­de vo­ri­ge week zijn 150ste of­fi­ci­ë­le wed­strijd in het shirt van Lom­mel. De on­ver­zet­te­lij­ke ver­de­di­ger be­schrijft op de voor­avond van het du­el met Ber­chem de­ze mijl­paal.

Hoog­te­punt

“Dat wa­ren de maan­den on­der Stijn Vre­ven toen we STVV het vuur aan de sche­nen leg­den. Voor ons moest niets maar mocht al­les, ter­wijl de on­ge­naak­baar ge­waan­de Trui­e­naars plots ste­ken lie­ten val­len. Op de voor­laat­ste speel­dag had­den we al­les in ei­gen han­den. Maar toen ver­lo­ren we met 0-1 van Eu­pen en werd de apo­the­o­se op Stayen her­leid tot een ga­la­match voor kam­pi­oen STVV. Re­ken maar dat ze ge­bib­berd heb­ben (lacht). Ik werk in Sint-Trui­den en voel­de de sfeer heel goed aan. Zo ein­dig­de een fan­tas­tisch sei­zoen toch nog een klein bee­tje in mi­neur.”

Diep­te­punt

“On­ge­twij­feld de de­gra­da­tie uit 1B. En het feit dat ik door een ope­ra­tie aan de ap­pen­dix de eind­ron­de eerst va­nop de tri­bu­ne en daar­na gro­ten­deels va­nop de in­val­lers­bank be­leef­de. Toen voel­de ik me mach­te­loos. We knok­ten ons van­uit een ver­lo­ren po­si­tie nog te­rug in de ra­ce, maar het mocht uit­ein­de­lijk niet zijn. (zucht) Dat was pit­tig.”

Ama­teur­voet­bal

“Dit is nieuw voor ons. Pas op, aan de ma­nier van wer­ken veran­dert niets. Lom­mel SK is nog een prof­club en de be­ge­lei­ding op en naast het veld is top. De te­gen­stan­ders zijn na­tuur­lijk wel ver­an­derd. Vo­rig sei­zoen speel­den we vier tot zes keer te­gen de­zelf­de clubs. Die ken je als je broek­zak. Nu zet­ten we el­ke week een stap in het on­be­ken­de. De ro­de draad is dat ze ons al­le­maal als ti­tel­fa­vo­riet zien en dat we tel­kens te­gen een ver­sterk­te de­fen­sie moe­ten op­bok­sen. De les van Pa­tro is dat we aan een zo hoog mo­ge­lijk tem­po moe­ten spe­len zon­der de boel te wil­len for­ce­ren.”

Me­di­sche staf

“Het ge­heim van mijn fit­heid? Ik mag blij zijn dat ik een sterk ge­stel heb. Sha­kes en sport­drank­jes, niet mijn da­da. Ook de kracht­honk niet. Ik leef en eet ge­zond, punt. En dan is er na­tuur­lijk de ge­wel­di­ge me­di­sche staf van Lom­mel. Een kwa­lij­ke trap krijgt geen kans om en­ke­le da­gen te ir­ri­te­ren. Met­een wor­den de gro­te mid­de­len in­ge­zet: echo, scan, noem maar op. Oste­o­paat Fi­lip Dirx is ook Bel­gi­sche top. Hij heeft me al va­ker klaar­ge­stoomd voor het week­end, ter­wijl aan­van­ke­lijk ge­vreesd werd dat ik we­ken out zou zijn. Zon­der on­ver­ant­woor­de ri­si­co’s te ne­men. Mijn pijn­grens is nu een­maal hoog en daar pluk ik de vruch­ten van (lacht).”

Foto DICK DEMEY

Glenn Ne­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.