“Ik leef nu meer voor mijn sport”

Het Belang van Limburg - - Sport -

De ne­der­laag op Bocholt heeft het ver­trou­wen op Hades niet aan­ge­tast. Maar vol­gens aan­vals­lei­der Ishan Sög­üt­cü moet Hades er wel les­sen uit trek­ken. “Som­mi­gen dach­ten dat het na die ze­ge te­gen Duf­fel van­zelf zou gaan. We heb­ben een goed team maar we moe­ten wel de voe­ten op de grond hou­den.” Ter­wijl an­de­re teams in twee­de ama­teur­li­ga kreu­nen on­der de bles­su­re­last, moet Pe­ter Van Houdt al en­ke­le we­ken ge­ves­tig­de waar­den in de tri­bu­ne zet­ten om­dat ie­der­een fit en be­schik­baar is. Ishan Sög­üt­cü (30) be­aamt het met de glim­lach:“Ik ben ‘ne moei­lij­ke’ op fy­siek vlak, maar zelfs ik ben nu vol­le­dig fit. Dat is ener­zijds een ge­volg van de trai­nin­gen on­der Van Houdt. Hij zal zijn spe­lers geen 15 ki­lo­me­ter la­ten lo­pen, maar in­ten­sief trai­nen met bal maakt je ook fit hoor. An­der­zijds leef ik dit sei­zoen ook meer voor mijn sport. Ik sta niet meer in mijn zaak een dag voor de match. Ik let meer op mijn voe­ding en train meer én be­ter.” Hades mikt op re­van­che na de der­by­ne­der­laag in Bocholt. Sög­üt­cü: “We we­ten waar het fout is ge­lo­pen in Bocholt. Te­gen Hoog­stra­ten zal ons dit niet meer ge­beu­ren. Het Hades van dit sei­zoen staat veel ster­ker dan vo­rig jaar. De spe­lers die vo­rig jaar hier al wa­ren, zijn nu ver­trouwd met de reeks en het ni­veau”, be­sluit Sög­üt­cü.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.