“Een enorm leu­ke groep”

Ken­neth Ule­naers voelt zich in zijn sas bij E. Ter­mien

Het Belang van Limburg - - Sport - Geert STIENISSEN

Ken­neth Ule­naers maak­te af­ge­lo­pen zo­mer de over­stap van FC De Kem­pen naar Een­dracht Ter­mien. Met twee goals te­gen He­ren­tals gaf de goal­get­ter al­vast zijn vi­si­te­kaart­je af. Dat be­looft voor de eer­ste thuis­match van de Genk­se wijk­club in de der­de ama­teur­klas­se. “Na twee jaar in de hoog­ste pro­vin­ci­a­le reeks van Ant­wer­pen wil­de ik graag te­rug een stap­je ho­ger­op. Het gaat er in der­de ama­teur­klas­se so­wie­so een stuk­je com­pe­ti­tie­ver aan toe en dat heb ik toch wel ge­mist”, al­dus de aan­val­ler die eer­der al scoor­de voor Leopoldsburg, Bocholt en Spor­ting Has­selt.

Ook de ge­wij­zig­de fa­mi­li­a­le si­tu­a­tie speel­de een rol in zijn keu­ze voor Ter­mien. “Mijn vrien­din Ruby, die leer­kracht is, en ik­zelf wer­den zes maan­den ge­le­den ou­ders van een pracht­zoon. Lenn doet het fan­tas­tisch. Voor het ge­zin is het wel mooi mee­ge­no­men dat ik van­uit Ek­sel in slechts 25 mi­nu­ten naar het Genk­se rijd, ter­wijl de rit naar Tie­len dub­bel zo­veel tijd in be­slag nam.”

Bij zijn be­ker­de­buut voor Ter­mien scoor­de Ule­naers twee keer te­gen Dimp­na Geel. Maar toen sloeg het nood­lot toe. Een spier­pen bles­su­re hield hem de he­le maand au­gus­tus aan de kant. “Dat was zuur”, zucht hij. “Je ar­ri­veert bij een nieu­we ploeg waar­door er zo al een aan­pas­sings­pe­ri­o­de no­dig is. Als je dan het goe­de van zo’n eer­ste match niet kan door­trek­ken maar in de cru­ci­a­le fa­se naast de zij­lijn moet toe­kij­ken, dan kan je wel vloe­ken. Ge­luk­kig voel­de ik met­een de klik met de jon­gens. Zo­wel op als naast het veld heeft Ter­mien een enorm leu­ke groep. Wist je dat ik voor de der­de keer in een ploeg speel met maatje Fer­hat Te­ker? Met hem hield ik de af­ge­lo- ja­ren ook al­tijd con­tact.” De knap­pe vier op zes be­wijst al­vast dat de pro­mo­ven­dus po­ten­ti­eel heeft. “Op ba­sis van de groei­mar­ge van dit Ter­mien ge­loof ik dat we een goed sei­zoen kun­nen draai­en. Maar la­ten we ze­ker He­ren­tals niet als een ech­te waar­de­me­ter be­schou­wen. Daar­voor is hun elf­tal te be­perkt en vie­len ze te snel met z’n tie­nen.”

“Met Ter­nes­se krij­gen we nu de pro­vin­ci­a­le kam­pi­oen van de pro­vin­cie Ant­wer­pen als te­gen­stre­ver. Zo’n du­el tus­sen twee kampioenen is op zich al mooi en zelf heb ik bo­ven­dien goe­de her­in­ne­rin­gen aan mijn mat­chen met FC De Kem­pen te­gen Ter­nes­se. Want on­danks de de­gra­da­tie met FC De Kem­pen klop­ten we hen ver­le­den jaar twee keer en wist ik te­gen hen te sco­ren. Toch is het op­pas­sen ge­bla­zen. De ploeg van Ter­nes­se bleef gro­ten­deels on­ge­wij­zigd waar­door het een ge­rou­ti­neer­de te­gen­stre­ver is. Met Thomas Ste­vens be­schik­ken ze bo­ven­dien over een top­spits en ook de flan­ken zijn te duch­ten. Hun de­fen­sie is wel te pak­ken. Daar lig­gen dus on­ze kan­sen.”

Met FC De Kem­pen won ik al twee keer te­gen Ter­nes­se

Ken­neth ULE­NAERS

FOTO RAYMOND LEMMENS

Ken­neth Ule­naers en zijn vrien­din Ruby pron­ken met hun zoon Lenn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.