“Nee, hij weet niet wat ik ga doen”

Boe­zem­vrien­den Bram Val­ke­n­ers (kee­per Herk FC) en Jor­di Di San­car­lo (spits Park) te­gen­over el­kaar

Het Belang van Limburg - - Sport - Jos CASTERMANS

Bram Val­ke­n­ers en Jor­di Di San­car­lo zijn twee goe­de vrien­den. Een drie­tal keer per week zien ze el­kaar. In het tus­sen­sei­zoen gaan ze zelfs ge­re­geld een bal­le­tje trap­pen op de na­bu­ri­ge Bas­vel­den in Zon­ho­ven. De doel­man van Herk en de spits van Park ken­nen me­kaar door en door en de één weet per­fect wat de an­der gaat doen als hij voor hem op­duikt. Zul­len ze er za­ter­dag­avond in sla­gen el­kaar te ver­ras­sen, nu het tus­sen Park en Herk om de pun­ten gaat? Di San­car­lo (26) woont slechts twee stra­ten ver­der dan Val­ke­n­ers (23). Toch is de spits van Park een in­wo­ner van Zon­ho­ven en de kee­per van Herk FC een Has­se­laar. “On­ze vriend­schap da­teert van een jaar of acht ge­le­den”, lich­ten ze toe. “We gin­gen op de Bas­vel­den met ka­me­ra­den wat shot­ten en we zijn vrien­den ge­ble­ven. We spe­len ook sa­men in de zaal.”

Nooit over­wo­gen om ook op het veld bij de­zelf­de club te voet­bal­len?

Di San­car­lo: “Bram heeft het en­ke­le ke­ren ge­pro­beerd, maar daar is nooit iets van ge­ko­men. Noch­tans heb ik dit jaar met Herk ge­spro­ken.”

Val­ke­n­ers: “Jor­di speel­de eer­der al een jaar bij Herk. Toen ik hier drie sei­zoe­nen ge­le­den te­ken­de, is hij er ver­trok­ken.”

Di San­car­lo: “Tja, mijn pas­sa­ge bij Herk was mijn bes­te pe­ri­o­de niet. Bij Meeu­wen had ik in twee jaar meer dan vijf­tig doel­pun­ten ge­maakt en bij Herk slechts twee. Ik moest te veel wer­ken voor an­de­ren en dat ligt me niet. Voor een stuk zat het ook wat in mijn hoofd. Had ik in het be­gin en­ke­le ke­ren kun­nen sco­ren, dan was ik waar­schijn­lijk ver­trok­ken. En toch stond ik nu niet af­ke­rig te­gen­over een te­rug­keer naar Herk, om­dat ik het ge­voel heb dat ik daar iets recht te zet­ten heb. Ik ben ook niet meer de spe­ler van toen. Vo­rig sei­zoen heb ik er bij Park 33 ge­maakt. Ik was top­schut­ter.”

Eer­ste sta­te­ment: Park is een de­gra­da­tie­kan­di­daat.

Di San­car­lo: “Nee, daar heb­ben we te veel ta­lent voor. Een ze­ven­de, acht­ste plaats moet kun­nen. Te­gen Koer­sel en Me­che­len a/d Maas ver­lo­ren we tel­kens door on­ze ei­gen schuld. Op het mo­ment dat we op voor­sprong kon­den ko­men, ver­zuim­den we dat en aan­slui­tend scoor­de de te­gen­stan­der. Dan gaan de kop­jes naar be­ne­den. Te snel ei­gen­lijk. Dat er nu ploe­gen van een zwaar­der ka­li­ber ko­men, is zo. Daar­om, laat het ons van wed­strijd tot wed­strijd be­kij­ken.”

Val­ke­n­ers: “Ik heb Park vo­rig sei­zoen ver­schil­len­de ke­ren ge­zien. En hun eer­ste match te­gen Me­che­len a/d Maas ook. Me­che­len stond be­ter als blok en daar had Park geen ant­woord op. Maar er zit kwa­li­teit bij Park en daar­om denk ik niet dat ze zak­ken.”

Twee­de sta­te­ment: Herk is een ti­tel­kan­di­daat.

Val­ke­n­ers: “Niet di­rect. On­ze start was goed, maar Koer­sel en Peer zijn nu niet di­rect kop­ploe­gen. Laat ons maar eens zien wat het gaat ge­ven te­gen ech­te kop­ploe­gen zo­als Be­rin­gen en Hel­son. Dat Wil­lems een sluip­schut­ter is? Dat klopt. Hij is weer wak­ker ge­scho­ten. Had ik niet ver­wacht na vo­rig sei­zoen. Vier heeft hij er al ge­maakt. Als hij zo door­gaat, maakt hij er zes­tig. Dan gaan we er dicht­bij zijn (lacht). De voor­naams­te troef van Herk is de groeps­geest. Of dat gaat vol­staan…”

Di San­car­lo: “Een der­de, vier­de plaats en de eind­ron­de moe­ten ze kun­nen ha­len. Ik denk dat Be­rin­gen en Hel­son iets te sterk zijn op dit mo­ment. Ze­ker na wat zij heb­ben bij­ge­haald.”

Jor­di scoort. Of ver­hin­dert Bram dat?

Val­ke­n­ers: “Ik ga er al­les aan doen om hem dat te be­let­ten. Hij heeft een goed schot, ik weet wat hij kan. En ja, ik weet wat hij doet als hij voor me staat.”

Di San­car­lo: (lacht) “Neen, dat weet hij niet. Want ik doe al­tijd iets an­ders. Ik hoop te sco­ren, maar win­nen is het be­lang­rijk­ste.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.