Bij­na één op de acht Lim­bur­gers te snel tij­dens flits­ma­ra­thon

“Zelfs op aan­ge­kon­dig­de ac­tie­dag zijn be­stuur­ders hard­leers”

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Phil­lip PERGENS

On­danks al­le waar­schu­win­gen over de flits­ma­ra­thon van de af­ge­lo­pen da­gen zul­len heel wat Lim­bur­gers de ko­men­de da­gen toch een snel­heids­boe­te in de bus krij­gen. Met 3.767 over­tre­din­gen op 32.398 pas­san­ten duw­de 12 pro­cent of bij­na één op de acht Lim­bur­gers het gas­pe­daal te diep in. Der­tien Lim­burg­se po­li­tie­zo­nes gin­gen dins­dag en woens­dag de baan op voor de na­ti­o­na­le ac­tie en heel wat au­to­mo­bi­lis­ten lie­ten zich van­gen. Voor­al in de zo­ne Maas­land no­te­ren ze ho­ge cij­fers. Een vijf­de van de 3.581 be­stuur­ders reed te snel. “Ik ben hier­door niet ver­rast”, re­a­geert korps­chef Fred Geraerts. “Veel men­sen ver­trou­wen nog al­tijd op hun op­let­ten­de oog, maar we flit­sen nu al maan­den met een de­mon­teer­ba­re in­fra­rood­ca­me­ra die zich­zelf niet meer ver­raadt. Zelfs tij­dens ac­ties zo­als de­ze no­te­ren we daar­om ho­ge, maar wel re­a­lis­ti­sche cij­fers.”

De flits­ma­ra­thon was aan­ge­kon­digd, maar daar trok de Limburger zich blijk­baar wei­nig van aan. Liefst 3.767 van de 32.398 ge­con­tro­leer­de au­to­mo­bi­lis­ten duw­den het gas­pe­daal te diep in. De po­li­tie­zo­nes die dins­dag en woens­dag op tien­tal­len plaat­sen in de pro­vin­cie een mo­bie­le flits­wa­gen op­stel­den, re­gi­streer­den bij bij­na een op de acht pas­san­ten een over­tre­ding. “Ik schrik niet van de cij­fers”, zegt korps­chef Fred Geraerts. In zijn zo­ne Maas­land vloog een op de vijf be­stuur­ders op de bon, het slecht­ste cij­fer in de pro­vin­cie. Bij de vo­ri­ge flits­ma­ra­thon mid­den april werd nog een op de tien ge­flitst. Maar toen nam slechts de helft van de zo­nes deel. De­ze keer de­den der­tien Lim­burg­se korp­sen mee. Zij re­gi­streer­den met hun mo­bie­le ca­me­ra’s sa­men 3.767 over­tre­din­gen. Dat is twaalf pro­cent van de in to­taal 32.398 ge­pas­seer­de voer­tui­gen. Kop­lo­pers zijn de Maas­lan­ders. In Maas­eik en Dil­sen-Stok­kem no­teer­den ze met 21 pro­cent het hoog­ste cij­fer van de pro­vin­cie, ge­volgd door de zo­ne La­na­ken-Maas­me­che­len met 18 pro­cent. “Ik schrik niet van die cij­fers”, zegt korps­chef Geraerts. “Zelfs op een aan­ge­kon­dig­de ac­tie­dag zijn we vaak nog hard­leers en den­ken we fou­tief dat we de flits­au­to wel zien staan. Maar die tijd be­hoort de­fi­ni­tief tot het ver­le­den.” Wie ver­trouwt op zijn arends­oog is er te­gen­woor­dig dus aan voor de moei­te. “We ma­ken al maan­den ge­bruik van een de­mon­teer­ba­re in­fra­rood­ca­me­ra. Je ziet dat toe­stel niet meer zit­ten. We kun­nen het be­ves­ti­gen aan ano­nie­me en ge­streep­te po­li­tie­wa­gens. En om­dat er geen flits volgt, is het waar­schu­wings­ef­fect ver­dwe­nen. We la­ten ons daar mas­saal aan van­gen. Zelfs wan­neer de pak­kans gro­ter is”, legt Geraerts uit. De korps­chef haalt het voor­beeld aan van 300 au­to­mo­bi­lis­ten die in 20 mi­nu­ten tijd ge­flitst wer­den. “Al­le­maal op een plaats waar de toe­ge­la­ten snel­heid re­cent van 70 naar 50 km/uur werd te­rug­ge­schroefd. Een maand lang heb­ben we hier­over ge­com­mu­ni­ceerd en ge­waar­schuwd. Uit­ein­de­lijk moet je daar een snel­heids­con­tro­le uit­voe­ren. Het pro­bleem is dat chauf­feurs de ver­keers­stroom vol­gen. Als de eerste 50 rijdt, zul­len de tien ach­ter­lig­gers vol­gen. Maar rijdt de eerste 65, dan staat de he­le rij op ca­me­ra. Ze gaan niet meer op de rem, want zien geen flits. Het is na­tuur­lijk ook zo dat vroe­ger de fo­cus op hard­rij­ders lag, maar door nieu­we richt­lij­nen van­uit het par­ket werd de to­le­ran­tie­grens stren­ger. Wie 6 km/uur te snel rijdt krijgt een boe­te van 50 eu­ro in de bus. Dat was ooit an­ders.”

Zwa­re over­tre­din­gen

Vol­gens de korps­chef ge­ven de nieu­we tech­nie­ken een re­a­lis­ti­scher beeld. “We heb­ben ook een re­gi­stra­tie­kast om na te gaan hoe snel er op be­paal­de we­gen ge­re­den wordt. Pas sinds de in­fra­rood­ca­me­ra be­na­de­ren de re­sul­ta­ten van de snel­heids­con­tro­les de cij­fers die we hier­mee bun­de­len”, be­sluit Geraerts. Tij­dens de ge­co­ör­di­neer­de ac­tie stel­de de po­li­tie her en der ook zwa­re over­tre­din­gen vast. Zo on­der­schep­ten agen­ten van Kan­ton Bor­g­loon een agres­sie­ve bum­per­kle­ver die ach­ter een vracht­wa­gen reed en een bruusk in­haal­ma­noeu­vre uit­voer­de zon­der zijn rich­ting­aan­wij­zer te ge­brui­ker. Hij bleek on­der in­vloed van drugs en in de au­to lag can­na­bis. Op de Ka­naal­weg in Heus­den-Zol­der speel­de een snel­heids­dui­vel on­mid­del­lijk zijn rij­be­wijs kwijt. Hij

Zelfs op een aan­ge­kon­dig­de ac­tie­dag zijn we vaak nog hard­leers en den­ken we dat we de flits­au­to wel zien staan. Maar die tijd be­hoort tot het ver­le­den

Fred GERAERTS Korps­chef zo­ne Maas­land

haal­de 100 km/uur in een schoolom­ge­ving. In Be­rin­gen be­trap­ten mo­tor­agen­ten een jon­ge be­stuur­ster die met een au­to zon­der num­mer­pla­ten reed. Het voer­tuig bleek niet ver­ze­kerd, noch in­ge­schre­ven en werd af­ge­keurd. De vrouw was en­kel hou­der van een voor­lo­pig rij­be­wijs. Toch reed ze rond met twee min­der­ja­ri­ge pas­sa­giers. Van een be­ge­lei­der was geen spra­ke. De au­to werd in be­slag ge­no­men.

FOTO BELGA

Vol­gens de po­li­tie is de pak­kans te­gen­woor­dig gro­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.