Uw krant vindt rub­be­r­af­val on­der kunst­gras­vel­den in Has­selt en Al­ken

Eu­ro­pees Par­le­ment wil on­der­zoek naar mi­li­eu­ge­vol­gen

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Roel DAMIAANS

HAS­SELT/AL­KEN - Ook in Has­selt en Al­ken zit een ver­vui­len­de bo­dem­laag van rub­be­r­af­val on­der kunst­gras­vel­den. Dat stel­de on­ze krant gis­te­ren vast na de com­mo­tie in Ne­der­land over mi­li­eu­ver­ont­rei­ni­ging door kunst­gras­vel­den.

De ont­hul­len­de re­por­ta­ge op de Ne­der­land­se te­le­vi­sie over de mi­li­eu­ver­ont­rei­ni­ging door kunst­gras­vel­den zin­dert na tot in het Eu­ro­pees Par­le­ment. Ver­schil­len­de po­li­ti­ci plei­ten voor een drin­gend on­der­zoek naar de mi­li­eu­scha­de die de­ze sport­vel­den kun­nen ver­oor­za­ken. In Ne­der­land zou het gaan om 1.800 vel­den die mo­ge­lijk ge­sa­neerd moe­ten wor­den. Uit on­der­zoek van de­ze krant blijkt dat in Has­selt en Al­ken vel­den met een soort­ge­lij­ke ver­vui­len­de bo­dem­laag zijn op­ge­bouwd. De krant heeft de des­be­tref­fen­de ge­meen­ten een bo­dem­on­der­zoek voor­ge­steld. Ook al zijn de mees­te kunst­gras­vel­den met Vlaams be­las­ting­geld aan­ge­legd, toch is het niet een­vou­dig om de tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties van de­ze sport­ter­rei­nen vast te krij­gen. Noch de Vlaam­se mi­nis­ter van Sport, noch Sport Vlaan­de­ren kon­den eer­der de­ze week op on­ze vraag ant­woor­den hoe­veel ge­sub­si­di­eer­de kunst­gras­vel­den een bo­dem­laag heb­ben waar­in rub­be­r­af­val ver­werkt is. Vol­gens het ma­te­ri­a­len­de­creet Vla­re­ma is het sinds fe­bru­a­ri 2017 ver­bo­den om nog rub­be­r­af­val te ge­brui­ken in de bo­dem­laag on­der de kunst­gras­mat. De mees­te Lim­burg­se kunst­gras­vel­den zijn jon­ger dan die da­tum. Maar gis­te­ren trok­ken we naar de ou­de­re plei­nen om te kij­ken wel­ke bo­dem­laag er on­der de mat ligt. En­kel bij voet­bal­club KWS Al­ken en op het Ste­de­lijk Sport­cen­trum Kie­wit in Has­selt – de oud­ste Lim­burg­se kunst­gras­vel­den – is de bo­dem­laag sa­men­ge­steld met la­va­steen en gro­ve stuk­ken ge­ma­len au­to­band, en dat vormt mo­ge­lijk een mi­li­eu­ri­si­co. In ver­schil­len­de Ne­der­land­se ste­den zo­als Amers­foort, Gou­da, Pur­me­rend en bij prof­club Ajax moest de bo­dem on­der kunst­gras­vel­den al ge­sa­neerd wor­den. De fac­tuur voor dat werk kan op­lo­pen tot 100.000 eu­ro per veld.

Klacht

Door ge­ma­len au­to­ban­den te ver­wer­ken in de bo­dem­laag lo­gen ge­vaar­lij­ke stof­fen zo­als zink, nik­kel, ko­balt en mi­ne­ra­le oli­ën uit in de bo­dem en het grond­wa­ter. Re­cy­cling Net­werk Be­ne­lux deed in Ne­der­land al aan­gif­te van groot­scha­li­ge mi­li­eu­ver­ont­rei­ni­ging. De­ze mi­li­eu­lob­by­groep be­cij­fer­de dat in Ne­der­land jaar­lijks 60 kg zink per veld in de bo­dem trekt. Goed voor een to­taal van 10 ton zink in het he­le land. En­ke­le Eu­ro­pe­se par­le­ments­le­den wil­den gis­te­ren we­ten of de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie op de hoog­te was van de ver­ont­rei­ni­ging. Ze plei­ten voor een on­der­zoek naar de mi­li­eu­ge­vol­gen.

Bo­dem­on­der­zoek

De­ze krant heeft de ge­meen­ten Al­ken en Has­selt gis­te­ren­avond voor­ge­steld om een bo­dem­on­der­zoek – een staal­na­me of peil­bo­ring tot in het grond­wa­ter – van de des­be­tref­fen­de vel­den te doen. Dat voor­stel is op dit mo­ment in be­raad. De Has­selt­se sche­pen van Sport Ha­bib El Ouakili (sp.a) re­a­geert be­zorgd. “Het is mijn taak om zo veel mo­ge­lijk men­sen aan het spor­ten te krij­gen, maar dat moet na­tuur­lijk wel ge­beu­ren in vei­li­ge om­stan­dig­he­den. Ik ben per­soon­lijk een gro­te voor­stan­der van een on­der­zoek, want hoe meer we we­ten, hoe be­ter we even­tu­e­le maat­re­ge­len kun­nen ne­men.” Ook Ingrid Loix (N-VA), sche­pen van Sport in Al­ken, zal de vraag mee­ne­men naar het sche­pen­col­le­ge.

Het is mijn taak om zo veel mo­ge­lijk men­sen aan het spor­ten te krij­gen, maar dat moet na­tuur­lijk wel ge­beu­ren in vei­li­ge om­stan­dig­he­den

sche­pen Ha­bib EL OUAKILI

FOTO SVEN DILLEN

Ook op Lim­burg­se kunst­gras­vel­den zijn gro­ve stuk­ken ge­ma­len au­to­band ver­werkt in de bo­dem­laag. Dat zou in Ne­der­land aan de oor­zaak lig­gen van een groot­scha­li­ge zink­ver­ont­rei­ni­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.