Fa­mi­lie wil 42.000 eu­ro van erf­ge­na­men

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina -

De 66-ja­ri­ge Has­selt­se au­to­mo­bi­list die in 2013 de Has­selt­se Nan­cy Theu­nis had aan­ge­re­den en in mei hier­voor in eerste aan­leg de vrij­spraak had ge­kre­gen, is be­gin de­ze maand over­le­den. Toch gaan de na­be­staan­den van Nan­cy Theu­nis in be­roep. “De man kan geen straf meer krij­gen, maar we ho­pen een scha­de­ver­goe­ding van 42.000 eu­ro te ver­ha­len op de erf­ge­na­men”, zegt ad­vo­ca­te Jo­ke Fey­to­ns, die op­treedt voor de doch­ter van Theu­nis. Het was so­wie­so al een op­mer­ke­lijk von­nis eind mei in de Has­selt­se po­li­tie­recht­bank. De 66-ja­ri­ge Has­se­laar kreeg de vrij­spraak voor zijn aan­deel in een do­de­lijk ver­keers­on­ge­val op 8 de­cem­ber 2013. Rond 4.30 uur ’s mor­gens reed hij met 1,38 pro­mil­le al­co­hol in het bloed aan 90 km/u fiets­ster Nan­cy Theu­nis aan op de Ku­rin­ger­steen­weg in Has­selt. De schoon­maak­ster was op weg naar haar werk en had bij­na de vier rij­vak­ken over­ge­sto­ken toen de au­to haar greep. Vol­gens een ver­slag van een ver­keers­des­kun­di­ge was de aan­rij­ding on­ver­mij­de­lijk: ‘De tijd die de fiets­ster no­dig had om over te ste­ken, was on­vol­doen­de om een bot­sing te voor­ko­men, zelfs al had de be­klaag­de niet te snel ge­re­den en niet ge­dron­ken.’ Een an­der rap­port wees er dan weer op dat de au­to op 3,5 me­ter van het slacht­of­fer tot stil­stand had kun­nen ko­men, in­dien de be­stuur­der zich aan de op­ge­leg­de snel­heid van 70 km/u had ge­hou­den. De Has­se­laar kreeg de vrij­spraak door twij­fel als ge­volg van de te­gen­strij­di­ge ver­sla­gen. “Het do­de­lijk on­ge­val is niet aan de be­klaag­de te wij­ten om­dat het niet mo­ge­lijk is te be­wij­zen dat het niet ge­beurd zou zijn bij aan­ge­past rij­ge­drag”, al­dus het von­nis. Wel werd de man ver­oor­deeld voor het rij­den on­der in­vloed.

Twij­fel

Zo­wel de na­be­staan­den als het open­baar mi­nis­te­rie gin­gen in be­roep. “Wij zijn er wel de­ge­lijk van over­tuigd dat er een fout ge­beurd is en dat hij ver­ant­woor­de­lijk is. Dat kan nog al­tijd op ba­sis van on­der­zoek vast­ge­steld wor­den. De chauf­feur is vrij­ge­spro­ken op ba­sis van twij­fel. Voor ons is die er niet”, al­dus ad­vo­ca­te Jo­ke Fey­to­ns. Hoe­wel de man over­le­den is, kan er nog een pro­ces op bur­ger­lijk vlak - over de scha­de­ver­goe­ding­plaats­vin­den. Dat krijgt een ver­volg op 8 fe­bru­a­ri. Bij een even­tu­e­le ver­oor­de­ling draai­en de erf­ge­na­men van de man hier­voor op, waar­door de na­be­staan­den van Nan­cy Theu­nis niet in de kou blij­ven staan door de mo­ge­lij­ke fout van de over­le­de­ne. Een boe­te of an­de­re straf kan de au­to­mo­bi­list niet meer krij­gen.(geho)

Fiets­slacht­of­fer Nan­cy Theu­nis (44).

FOTO HBVL

Slacht­of­fer Nan­cy Theu­nis

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.