650 le­zers ont­dek­ken hart­pro­ble­men dank­zij app

650 deel­ne­mers door­ver­we­zen naar huis­arts

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Joos MEES­TERS

Maar liefst 12.400 le­zers van Het Be­lang van Lim­burg heb­ben ge­bruik­ge­maakt van het aan­bod om zelf hun hart te scree­nen op rit­me­stoor­nis­sen. Ze de­den dat met de app Fi­briCheck op hun smartpho­ne, die gra­tis aan­ge­bo­den werd door on­ze krant. 650 le­zers (5,2 pro­cent) kre­gen het ad­vies om hun huis­arts te raad­ple­gen om­dat er ern­sti­ge hart­rit­me­stoor­nis­sen wer­den vast­ge­steld.

Niet min­der dan 12.400 le­zers van de­ze krant zijn in­ge­gaan op het aan­bod om gra­tis ge­bruik te ma­ken van de app Fi­briCheck, die speurt naar hart­rit­me­stoor­nis­sen. Bij 150 van hen (1,2%) werd voor­ka­mer­fi­bril­la­tie vast­ge­steld, een hart­rit­me­stoor­nis die een be­roer­te kan ver­oor­za­ken. Vijf­hon­derd an­de­ren kre­gen om een an­de­re re­den het ad­vies om hun huis­arts te raad­ple­gen. Het Lim­burg­se be­drijf Fi­briCheck en Het Be­lang van Lim­burg te­ken­den sa­men voor een me­di­sche pri­meur. Met be­hulp van de me­disch ge­keur­de app Fi­briCheck kon­den al­le le­zers van de­ze krant hart­rit­me­stoor­nis­sen bij zich­zelf vast­stel­len. Het eni­ge wat ze daar­voor moesten doen, was een week lang twee keer per dag ge­du­ren­de zes­tig se­con­den hun vin­ger voor de lens van hun smartpho­ne hou­den. In ze­ven da­gen tijd wer­den 120.000 unie­ke me­tin­gen uit­ge­voerd.

De app spoort in de eerste plaats voor­ka­mer­fi­bril­la­tie op. De kans op die stoor­nis, waar­bij het hart op hol slaat, stijgt met de leef­tijd. Van de vijf­tig­plus­sers die deel­na­men, bleek 2 pro­cent de stoor­nis te ver­to­nen, van de tach­tig­plus­sers 12 pro­cent.

Der­tig sla­gen per mi­nuut

Pieter Van­der­voort, car­di­o­loog aan het ZOL en pro­fes­sor mo­bie­le ge­zond­heidstoe­pas­sin­gen aan de UHas­selt, is op­ge­to­gen met de re­sul­ta­ten. “Het is voor het eerst dat we met een me­di­sche scree­ning zo­veel men­sen in zo’n kor­te tijd heb­ben kun­nen be­rei­ken. Om het­zelf­de re­sul­taat te ha­len zon­der app zou­den vijf­tig hart­cen­tra een jaar lang vol­tijds men­sen moe­ten scree­nen. Dit zijn unie­ke ge­ge­vens, die we ze­ker ver­der gaan on­der­zoe­ken.” Men­sen met af­wij­ken­de me­tin­gen wer­den door­ver­we­zen naar de huis­arts. Ruim drie­kwart van de be­roer­tes door voor­ka­mer­fi­bril­la­tie kan voor­ko­men wor­den als er tij­dig wordt in­ge­gre­pen. Het ini­ti­a­tief is ze­ker voor her­ha­ling vat­baar, zegt Van­der­voort. “Een di­gi­ta­le harts­cree­ning op re­gel­ma­ti­ge ba­sis, zo­als nu al ge­beurt voor on­der meer borst­kan­ker, is ze­ker zin­vol. We gaan on­ze ge­ge­vens dan ook be­spre­ken met mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Jo Van­deur­zen.” Naast voor­ka­mer­fi­bril­la­tie wer­den bij zo’n twee­dui­zend men­sen an­de­re - al dan niet on­ge­vaar­lij­ke - hart­rit­me­stoor­nis­sen vast­ge­steld. Vijf­hon­derd van hen kre­gen even­eens het ad­vies om de huis­arts op te zoe­ken. “Het gaat dan bij­voor­beeld om men­sen met maar der­tig hart­sla­gen per mi­nuut, wat ab­nor­maal laag is”, zegt Van­der­voort. De ge­mid­del­de hart­slag van al­le me­tin­gen was ove­ri­gens 66 sla­gen per mi­nuut.

FOTO RAY­MOND LEM­MENS

Bij 150 le­zers die de app pro­beer­den, werd er hart­rit­me­stoor­nis vast­ge­steld.

een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.