Ener­gie­mi­nis­ter Tom­me­lein on­der­zoekt of wa­ter in mijn­gan­gen kan wor­den ge­bruikt voor ver­war­ming

Mi­nis­ter Jo Van­deur­zen (CD&V) re­a­geert op mis­toe­stan­den in com­mer­ci­ë­le rust­hui­zen

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Li­li­a­na CASAGRANDE

Mi­nis­ter van Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) is de he­le dag in de weer ge­weest om te re­a­ge­ren op de un­der­co­ver­re­por­ta­ge van Pa­no van woens­dag­avond. Een jour­na­lis­te was als vrij­wil­li­ger aan de slag ge­gaan in ze­ven com­mer­ci­ë­le woon­zorg­cen­tra en die schrij­nen­de toe­stan­den zorg­den voor een storm aan ver­ont­waar­di­ging. “De fei­ten zijn in­der­daad ern­stig”, geeft Van­deur­zen toe. “We zijn al lan­ger be­zig met een nieuw plan voor de ou­de­ren­zorg. Dat ligt bin­nen­kort op ta­fel.” Zorg­net, een net­werk van zorg­in­stel­lin­gen, vraagt een keur­merk voor rust­hui­zen. woon­zorg­cen­tra krij­gen voor hun bed­den twee ver­schil­len­de soor­ten fi­nan­cie­ring: voor ge­wo­ne be­jaar­den en voor zwaar zorg­be­hoe­ven­den. Voor die laat­ste ca­te­go­rie krij­gen ze 25 eu­ro per dag per be­wo­ner meer. In ju­li van dit jaar heeft de Vlaam­se re­ge­ring nog be­slist om 11 mil­joen eu­ro ex­tra te in­ves­te­ren voor be­wo­ners die veel zorg no­dig heb­ben, goed voor 200 vol­tijd­se me­de­wer­kers of om 1.226 plaat­sen in rust­hui­zen om te vor­men tot plaat­sen voor zwaar zorg­be­hoe­ven­den. Van de bij­na 80.000 plaat­sen in rust­hui­zen, zijn er in­tus­sen bij­na 46.000 er­kend voor zwa­re zorg. Maar de rest dus niet en daar knelt voor­al het pro­bleem.

Een rust­huis kan zeer wei­nig men­sen in­scha­ke­len en toch nog be­ant­woor­den aan de wet­te­lijk norm voor per­so­neel, hoe kan dat toch?

“Het hui­di­ge fi­nan­cie­rings­sys­teem is be­dacht in tij­den dat men­sen nog niet zo’n zwa­re zorg no­dig had­den toen ze naar het rust­huis gin­gen. We heb­ben dat sys­teem in 2014 ge­ërfd van de fe­de­ra­le over­heid en we zijn dat aan het ver­an­de­ren. De­ze le­gis­la­tuur stop­pen we al 278 mil­joen ex­tra in de ou­de­ren­zorg, waar­van 101 mil­joen voor per­so­neel. ”

Maar zit het pro­bleem niet voor­al in de com­mer­ci­ë­le rust­hui­zen die toch voor­al uit zijn op winst? En die vaak in han­den zijn van bui­ten­land­se spe­lers?

“Wel, in de OCMW-rust­hui­zen wordt het even­tu­e­le te­kort bij­ge­past door de ge­meen­te. Voor de an­de­re wil­len we meer trans­pa­ran­tie over wat er met hun winst ge­beurt. Het geld dat ze van ons krij­gen voor zorg, moet in elk geDe val naar zorg gaan. Ook dat zit in het nieuw plan voor ou­de­ren­zorg dat bin­nen­kort op ta­fel ligt bij de Vlaam­se re­ge­ring. We gaan on­ze be­voegd­heid ge­brui­ken voor een nieu­we vorm van fi­nan­cie­ring én ook voor een nieu­we vi­sie op de ou­de­ren­zorg. Het over­leg met de sec­tor loopt al zeer lang, dit is dus geen re­ac­tie op die dra­ma­ti­sche beel­den van Pa­no. Ik werk aan een meer­ja­ren­af­spraak: trans­pa­ran­tie in hun be­stu­ren, maar ook in de fi­nan­cie­ring. Ze krij­gen pu­blie­ke mid­de­len, ze moe­ten zich daar ook voor ver­ant­woor­den.”

Sinds kort kun­nen ook com­mer­ci­ë­le rust­hui­zen geld krij­gen voor hun ge­bou­wen, is dat wel zo ver­stan­dig?

“Ze kun­nen die steun aan­vra­gen net zo­als al­le an­de­re soor­ten van woon­zorg­cen­tra - maar dan moe­ten ze zich wel aan een aan­tal re­gels hou­den. Die 5 eu­ro per dag moet ook dui­de­lijk op de fac­tuur voor de be­wo­ner staan, want dat geld is voor de be­wo­ner, die moet dus 5 eu­ro kor­ting krij­gen. Rust­hui­zen die de steun aan­vra­gen mo­gen ook hun prijs niet zelf be­pa­len.”

Werkt de in­spec­tie wel goed ge­noeg?

“De in­spec­tie past de per­so­neel­s­nor­men toe, maar die zijn dus ach­ter­haald. We gaan in ons plan af­spre­ken wat we in Vlaan­de­ren on­der goe­de zorg ver­staan. We ver­wach­ten ook goe­de le­vens­kwa­li­teit en so­ci­aal con­tact. We wil­len dat de men­sen zich ook goed voe­len in die woon­zorg­cen­tra.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.