Los­ge­sla­gen

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Door Ro­ger Huis­man

Het wordt zo zoet­jes aan tijd om het 25ste amen­de­ment van de Ame­ri­kaan­se grond­wet in te scha­ke­len, zo leek gis­te­ren The Was­hing­ton Post te ver­zuch­ten. Vol­gens dit ar­ti­kel kan de re­ge­ring de pre­si­dent aan de kant schui­ven als hij niet in staat is zijn ambt uit te oe­fe­nen. De vi­ce­pre­si­dent neemt dan zijn ta­ken in het Oval Of­fi­ce over. Pre­si­dent Do­nald Trump bakt het te­gen­woor­dig zo bruin dat een mens al­leen maar kan ho­pen dat die nood­maat­re­gel uit de Ame­ri­kaan­se grond­wet eer­der van­daag dan mor­gen wordt in­ge­scha­keld. Gis­te­ren nog kon­dig­de de re­ge­ring aan dat Ame­ri­ka zich per eind de­cem­ber dit jaar vol­le­dig te­rug­trekt uit de Unes­co, de cul­tu­re­le or­ga­ni­sa­tie van de Ver­e­nig­de Na­ties. De an­ti-Is­ra­ë­li­sche hou­ding van de Unes­co zou hier­voor ver­ant­woor­de­lijk zijn. De maat­re­gel volgt op eer­de­re be­slis­sin­gen van Trump om Ame­ri­ka te­rug te plooi­en op zich­zelf, los van de we­reld. Met­een na zijn af­tre­den schop­te hij het in de stei­gers staan­de han­dels­ak­koord met een reeks Azi­a­ti­sche lan­den on­der­uit, in ju­ni kon­dig­de hij aan dat de VS uit het Kli­maat­ver­drag van Pa­rijs stap­pen en woens­dag be­loof­de hij in het bij­zijn van de Ca­na­de­se pre­mier Jus­tin Tru­deau het NAFTA-vrij­han­dels­ak­koord met Ca­na­da en Mexi­co open te bre­ken.

Met eni­ge goe­de wil zou je kun­nen zeg­gen dat Ame­ri­ka zich met dit soort spie­le­rei­en voor­al in de ei­gen voet schiet. Er zit ech­ter nog veel er­ger aan te ko­men. Zo wil Trump het kern­wa­pen­ver­drag met Iran, dat na ja­ren moei­zaam on­der­han­de­len in 2015 ein­de­lijk tot stand kwam, op­zeg­gen. In ruil voor de ver­lich­ting van lood­zwa­re sanc­ties be­loof­de Iran in dit ak­koord de ont­wik­ke­ling van kern­wa­pens te sta­ken. Uit al­le rap­por­ten van het In­ter­na­ti­o­na­le Atoom­ener­gie­agent­schap, dat op­treedt als waak­hond, blijkt dat Te­he­ran zich stipt aan het ak­koord houdt.

Zo heeft Trump het niet be­gre­pen. Hij put zich uit in leu­gens en hal­ve waar­he­den om te stel­len dat Iran “een snel pad naar nu­cle­ai­re wa­pens” heeft en dat Te­he­ran “1,7 mil­jard dol­lar in cash” heeft ge­kre­gen. Dit laat­ste is een ver­wij­zing naar de mil­jar­den die ja­ren­lang be­vro­ren wa­ren op in­ter­na­ti­o­na­le re­ke­nin­gen - geld waar­op de Ira­ni­ërs dus recht had­den. Ge­luk­kig zit er nog een buf­fer tus­sen een be­slis­sing van de pre­si­dent en een de­fi­ni­tief oor­deel dat bin­nen de zes­tig da­gen door het Con­gres moet wor­den ge­no­men. Maar nu al weegt een mo­ge­lij­ke koers­wij­zing van Was­hing­ton op de ver­hou­din­gen in het Mid­den-Oos­ten. In Iran zelf heeft Trump de hard­liners van het re­gime ver­sterkt, de kliek rond de Op­per­ste Lei­der Kha­men­ei, ten na­de­le van de meer ge­ma­tig­de groep rond de in mei her­ko­zen Has­san Rou­ha­ni.

Trump put zich uit in leu­gens en hal­ve waar­he­den om te stel­len dat Iran “op een snel pad naar nu­cle­ai­re wa­pens” zit

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.