“Jasper komt er tot rust”

Ou­ders van jon­gen met au­tis­me be­treu­ren slui­ting

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Wer­ner Jan­sen en zijn vrouw So­fie Le­naers uit Lommel vin­den de slui­ting van de Ol­men­se Zoo erg jam­mer, om een heel bij­zon­de­re re­den. “Voor ons zoon­tje Jasper, die een vorm van au­tis­me heeft, is de zoo een van de wei­ni­ge plaat­sen waar hij echt tot rust komt. Het wordt heel moei­lijk om hem dit uit te leg­gen. Hij zal het ge­woon moe­ten mis­sen.” Vier jaar ge­le­den wer­den Wer­ner en So­fie de trot­se ou­ders van Jasper. Al snel werd dui­de­lijk dat hun zoon­tje een beet­je an­ders was. “Jasper is bij­voor­beeld nu nog aan het le­ren pra­ten. Hij kan een paar woord­jes, maar com­mu­ni­ca­tie is heel moei­lijk. Al lukt het voor ons nog re­de­lijk, om­dat we met hem in ver­bin­ding staan”, zegt Wer­ner. Na een lang en moei­lijk tra­ject volg­de dit voor­jaar de dia­gno­se: Au­tis­me Spec­trum Stoor­nis ty­pe 2, met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king. Bij­ge­volg moe­ten ze al­les aan hun zoon­tje pro­be­ren te voor­spel­len. “Al­les ge­beurt vol­gens vas­te ri­tu­e­len. Het ont­bijt, het ver­trek naar school, … Des­on­danks heb­ben we al­tijd ge­pro­beerd om, zo­als an­de­re ge­zin­ne­tjes, fij­ne uit­stap­pen te ma­ken. Jasper was am­per een maand, toen we hem al mee naar de Ol­men­se Zoo na­men.” On­der­tus­sen is het die­ren­park be­kend ter­rein voor Jasper. De fa­mi­lie pro­beer­de één keer per maand naar de zoo te gaan. “Als het mooi weer was en we had­den tijd, dan wa­ren we weg. Hal­ver­we­ge wist Jasper al waar we naar­toe gin­gen. Dan be­gon hij te la­chen in de au­to. Hij kwam in de Ol­men­se Zoo tot rust en was er heel ge­luk­kig. Hij kent er zijn weg, er zijn veel open ruim­tes, en het is ook min­der druk dan in an­de­re die­ren­tui­nen zo­als Plan­c­ken­dael en Pai­ri Dai­za. Daar zijn we ook al ge­weest, maar dat is voor hem echt niet het­zelf­de.”

Moei­lij­ke taak

Als fer­ven­te be­zoe­kers zijn Wer­ner en So­fie goed ge­plaatst om de si­tu­a­tie van de zoo in te schat­ten. “Toen we er ze­ven jaar ge­le­den voor het eerst kwa­men, von­den we het er ook niet pro­per. Maar we zijn blij­ven gaan, en ze­ker de laat­ste twee jaar zijn er im­men­se in­ves­te­rin­gen ge­daan, al­le­maal met ei­gen mid­de­len. Maar als er echt iets aan de hand is, moet er ook wel iets ge­beu­ren. Die­ren­wel­zijn staat voor­op. Ik weet wel niet of een slui­ting voor die die­ren een be­te­re op­los­sing is.” Wer­ner en So­fie staan nu voor de taak om Jasper uit te leg­gen dat hij niet meer naar de Ol­men­se Zoo kan. “Dat wordt heel moei­lijk. Hij zal het ge­woon moe­ten mis­sen, en dat als ech­te die­ren­vriend.”

FOTO DD

Jasper (cen­traal) met zijn ou­ders en broer­tje Le­an­dro (r.)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.