Zelfs op fa­mi­lie­feest wor­den meis­jes ge­dis­cri­mi­neerd

Ach­ter­stel­ling op ba­sis van ge­slacht in Bel­gië da­ge­lijk­se re­a­li­teit

Het Belang van Limburg - - Nieuws - An­ne­lies ROOSE

Ge­lij­ke kan­sen voor jon­gens en meis­jes, in Bel­gië valt dat wel mee ze­ker? Dat den­ken we toch. Een nieu­we en­quê­te van Plan In­ter­na­ti­o­nal Bel­gië laat ech­ter wei­nig twij­fel be­staan dat we in ons land veel slech­ter sco­ren dan we aan­na­men. “Dis­cri­mi­na­tie van meis­jes is in Bel­gië nog steeds een re­a­li­teit.” En het zit in klei­ne, da­ge­lijk­se din­gen. Ze mo­gen veel min­der vaak al­leen uit­gaan dan jon­gens, ze mo­gen veel min­der vaak met al­leen maar vrien­den op reis dan jon­gens en ze wor­den va­ker af­ge­remd om een be­paal­de stu­die­keu­ze te ma­ken dan jon­gens. Bel­gië mag dan wel glo­baal heel goed sco­ren op het vlak van gen­der­ge­lijk­heid – op de Glo­bal Gen­der Gap In­dex van het We­reld Eco­no­misch Forum staat Bel­gië op de 24ste plaats op een to­taal van 144 lan­den – toch zijn we er nog lang niet.

Dat blijkt uit een en­quê­te van Plan In­ter­na­ti­o­nal Bel­gië bij 500 meis­jes en jon­gens tus­sen 15 en 24 jaar in ons land. Hen werd ge­vraagd hoe vaak ze zelf het ge­voel heb­ben ge­dis­cri­mi­neerd te wor­den van­we­ge hun ge­slacht. En dat blijkt dus in de klein­ste hoek­jes te zit­ten en op de on­schul­dig­ste mo­men­ten op te dui­ken. Meis­jes die wor­den af­ge­ra­den een sport­car­ri­è­re uit te bou­wen, meis­jes die va­ker dan jon­gens wor­den ge­som­meerd om te hel­pen tij­dens fa­mi­lie­fees­ten, meis­jes die tot in de klein­ste de­tails moe­ten ver­tel­len waar ze naar­toe gaan en met wie, ter­wijl hun broers kun­nen gaan en staan waar ze wil­len.

“Het ge­beurt al­le­maal, heel ge­re­geld, en vaak zon­der dat we het zelf be­sef­fen”, zegt Wou­ter Stes, be­leids­me­de­wer­ker on­der­wijs van Plan In­ter­na­ti­o­nal Bel­gië. “Drie­kwart van de on­der­vraag­de jon­ge­ren zei bij­voor­beeld een po­si­tief beeld te heb­ben van de ge­lijk­heid tus­sen jon­gens en meis­jes in ons land. Tot één en an­der con­creet werd ge­maakt. Dan kwam al­les naar bo­ven.”

Di­rec­tri­ce Ré­gi­ne De­bra­ban­de­re noemt de re­sul­ta­ten zelfs

Te veel meis­jes ge­ven aan niets te on­der­ne­men als ze met dis­cri­mi­na­tie wor­den ge­con­fron­teerd

Wou­ter STES Plan in­ter­na­ti­o­nal Bel­gië “schok­kend en on­rust­wek­kend”. Toch zijn er ook po­si­tie­ve sig­na­len. “We mer­ken ge­luk­kig dat jon­ge­ren dis­cri­mi­na­tie niet zo­maar wil­len la­ten pas­se­ren. Ze stel­len bij­voor­beeld als op­los­sin­gen voor om het ar­beids­recht te ver­be­te­ren, op school meer les­sen over dit spe­ci­fie­ke on­der­werp te ge­ven en da­ders van dis­cri­mi­na­ties con­se­quen­ter te straf­fen. Dat geeft hoop. Het zal er voor­al op aan­ko­men de meis­jes die de stap nog niet dur­ven te zet­ten te over­ha­len.”

Gro­te wa­ke-up­call

En dus is Plan In­ter­na­ti­o­nal Bel­gië van plan de re­sul­ta­ten aan te grij­pen om een sen­si­bi­li­se­rings­cam­pag­ne op po­ten te zul­len zet­ten. “De pei­ling is een gro­te wa­keup­call”, zegt Wou­ter Stes. “Ze­ker om­dat ook nog eens blijkt dat vijf­tien pro­cent van de ge­trof­fen meis­jes aan­geeft niets te on­der­ne­men als ze met dis­cri­mi­na­tie wor­den ge­con­fron­teerd. Dat is veel te veel.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.