2,8 mil­joen eu­ro voor Lim­burg­se knel­punt­be­roe­pen

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Om de werk­lo­zen in Lim­burg be­ter te mat­chen met de be­staan­de knel­punt­va­ca­tu­res, is er in to­taal 2,8 mil­joen eu­ro ver­za­meld. Dat meldt ge­de­pu­teer­de voor eco­no­mie Erik Ge­rits. De mid­de­len zijn af­kom­stig van Eu­ro­pa (ESF), Vlaan­de­ren en de pro­vin­cie. Het gaat de goe­de kant uit met de Lim­burg­se werk­loos­heid. Na de piek van 36.000 werk­lo­zen in 2015 - voor­al te wij­ten aan de slui­ting van Ford Genk - is dat aan­tal on­der­tus­sen een flink eind on­der de 30.000 ge­zakt. Eind vo­ri­ge maand stond de tel­ler op 28.830. Maar die me­dail­le heeft ook een be­lang­rij­ke keer­zij­de. On­danks het nog re­la­tief ho­ge aan­tal werk­lo­zen, sla­gen ve­le be­drij­ven er niet in om hun va­ca­tu­res in te vul­len. Voor­al in de bouw en de lo­gis­tiek, maar ook in de in­du­strie, de schoon­maak­sec­tor en de zorg blij­ven (tech­ni­sche) va­ca­tu­res erg lang open­staan.

Op­lei­din­gen

Om die ‘mis­match’ aan te pak­ken, doet de pro­vin­cie een op­roep aan or­ga­ni­sa­ties om op­lei­dings­pro­jec­ten te or­ga­ni­se­ren voor werk­zoe­ken­den, werk­lo­ze en in­ac­tie­ve Lim­bur­gers. “On­ze Lim­burg­se eco­no­mie heeft nu de wind in de zei­len. We moe­ten ver­mij­den dat die groei ge­fnuikt wordt om­dat de be­drij­ven hun va­ca­tu­res niet krij­gen in­ge­vuld”, mo­ti­veert ge­de­pu­teer­de voor Eco­no­mie Erik Ge­rits. In to­taal is er daar­voor 2,8 mil­joen bij el­kaar ge­raapt: 1,12 mil­joen van de Eu­ro­pe­se SALK-en­ve­lop­pe (ESF), en tel­kens 840.000 eu­ro van Vlaan­de­ren en de pro­vin­cie. “Or­ga­ni­sa­ties in Lim­burg, die de no­di­ge er­va­ring en in­fra­struc­tuur heb­ben om der­ge­lij­ke op­lei­din­gen aan te bie­den, kun­nen voor­stel­len in­die­nen”, zegt Ge­rits. “Op die ma­nier wil­len wij de knel­punt­va­ca­tu­res in Lim­burg op een duur­za­me wij­ze in­vul­len.”

FOTO SM

Erik Ge­rits.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.