Taks zon­der ef­fect

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De ef­fec­ten­taks is niet al­leen “de taks zon­der ef­fect” zo­als PVDA ze noemt en mi­nis­ter Van Overt­veldt (N-VA) vreest, maar ook nog eens de taks die de “ver­mo­gen­de bur­gers” ont­ziet en die mo­ge­lijk dis­cri­mi­neert. Dat zegt niet ui­terst links, dat zegt de Raad van Sta­te in een ad­vies. Ef­fec­ten op naam wor­den na­me­lijk uit­ge­slo­ten. An­ders was de ef­fec­ten­taks uit­ge­draaid op een bak­kers- of een sla­gers­taks. Voor­al CD&V - voor wie de pre­mier die taks ei­gen­lijk heeft be­dacht - heeft zijn ui­ter­ste best ge­daan om de fa­mi­lie­be­drij­ven er uit te hou­den. An­ders ris­keer­den ze on­ge­twij­feld kof­fie­koe­ken of bou­let­ten in hun ge­zicht te krij­gen van hard­wer­ken­de mid­den­stan­ders die hun win­kel ver­de­len over pa, ma en de kin­de­ren. Nor­maal ge­zien zou het fe­de­ra­le par­le­ment gis­te­ren de re­ge­ring ge­woon het ver­trou­wen ge­ven. Maar aan­ge­zien dat ad­vies uit­lek­te, rook Groen een uit­ge­le­zen kans om de pre­mier nog eens met een mo­tie rond de oren te slaan. “Op het mo­ment dat Ver­her­strae­ten (CD&V, foto) hier de ef­fec­ten­taks ver­de­dig­de, had u dat ad­vies al op zak”, sneer­de sp.a-frac­tie­lei­der Mery­a­me Ki­tir. “Die ef­fec­ten­taks is een le­ge doos.”

“Toen ik woens­dag naar dat ad­vies vroeg, zag ik jul­lie ner­veus schui­fe­len”, zei ook Veer­le Wou­ters (Vuye&Wou­ters). “Oei, ze heeft het al, moe­ten jul­lie ge­dacht heb­ben.” Dat de ef­fec­ten­taks al­leen voor per­so­nen geldt en niet voor be­drij­ven, vindt de Raad van Sta­te ook “niet in over­een­stem­ming met het ge­lijk­heids­be­gin­sel." Ook het feit dat die al­leen telt voor beurs­ge­no­teer­de aan­de­len, kan een pro­bleem zijn. Maar de pre­mier - die woens­dag­avond nog plots ont­plof­te na kri­tiek van PVDA over ‘on­ze­ke­re’ jobs - bleef cool. Van die ad­vie­zen gaan ze er - ge­zien al die zo­mer­ak­koor­den die ze nu in wet­ten ste­ken - de­zer da­gen zo’n 200 bin­nen­krij­gen. Dat zijn dus nog 200 mo­ge­lij­ke gro­te kran­ten­kop­pen. Die tekst is nog maar een eerste ont­werp, de taks gaat ge­woon door, be­looft Mi­chel.

In elk ge­val was de speech van Ser­vais Ver­her­strae­ten dé verrassing van de week. CD&V - de gro­te voor­vech­ter van fis­ca­le recht­vaar­dig­heid - heeft naar ei­gen zeg­gen haar buit bin­nen: tax shift, mi­ni­mum­be­las­ting voor be­drij­ven, ef­fec­ten­taks en zelfs een meer­waar­de­be­las­ting - op aan­de­len die be­drij­ven ver­ko­pen - van zo’n 250 mil­joen eu­ro. Met toe­val­lig de­zelf­de op­brengst dus als de ef­fec­ten­taks. Ru­zi­ën hoeft dus niet meer. Maar die ‘meer­waar­de­be­las­ting’ is de op­po­si­tie vreemd ge­noeg nog niet echt op­ge­val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.