Af­fi­che in Has­selt ver­nield

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Over heel Vlaan­de­ren do­ken gis­te­ren­och­tend mys­te­ri­eu­ze af­fi­ches op met de slo­gan ‘Vlaan­de­ren zit vol’. “Een nieu­we cam­pag­ne van Vlaams Be­lang”, klonk het op so­ci­a­le me­dia. Niet dus. Het bleek een ac­tie van 11.11.11 die haar vluch­te­lin­gen­cam­pag­ne lan­ceer­de. In Has­selt werd een af­fi­che ver­nield. Vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­tie 11.11.11 zet­te gis­te­ren heel Vlaan­de­ren en Brus­sel op het ver­keer­de been. In de vroe­ge och­tend plak­ten ze hon­der­den af­fi­ches met de slo­gan ‘Vlaan­de­ren zit vol’ op zicht­ba­re plaat­sen. “Een nieu­we cam­pag­ne van Vlaams Be­lang in de aan­loop naar de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen”, klonk het op so­ci­a­le me­dia. Maar in de loop van de avond wer­den de af­fi­ches over­plakt en werd de bood­schap aan­ge­vuld. Zo werd het ‘Vlaan­de­ren zit vol… war­me men­sen die wil­len hel­pen’. Met de­ze op­mer­ke­lij­ke ac­tie lan­ceert 11.11.11 haar vluch­te­lin­gen­cam­pag­ne. “Er is wel de­ge­lijk een groot draag­vlak om vluch­te­lin­gen te hel­pen, zo blijkt uit een re­cen­te en­quê­te”, zegt Bog­dan Van den Berg­he, di­rec­teur van 11.11.11. “Wij to­nen nu on­ze dank voor die so­li­da­ri­teit.”

In Lim­burg ver­spreid­de 11.11.11 een tach­tig­tal af­fi­ches, waar­van een twin­tig­tal in Has­selt. “Eén van die af­fi­ches langs de Runk­ster­steen­weg in Has­selt werd gis- te­ren­och­tend ver­nield, wel­licht om­wil­le van de ge­lij­ke­nis­sen met een Vlaams Be­lang-cam­pag­ne”, zegt Jos­se Abra­hams van 11.11.11. “Ook werd er in Has­selt aan­ge­beld bij men­sen die zo’n af­fi­che in hun tuin had­den han­gen. ‘Waar­om la­ten jul­lie een af­fi­che van Vlaams Be­lang in jul­lie tuin toe’, ful­mi­neer­de de per­soon die aan­bel­de.” Heel wat men­sen lie­ten zich dus van­gen door de af­fi­ches van 11.11.11. “We kun­nen dus nu al van een ge­slaag­de cam­pag­ne spre­ken.”

FOTO HBVL

De ge­con­tes­teer­de pos­ters blij­ken niet van Vlaams Be­lang, maar van 11.11.11 te zijn.

FOTO HBVL

Gis­te­ren­och­tend werd een af­fi­che van 11.11.11. langs de Runk­ster­steen­weg in Has­selt ver­nield.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.