Fa­ce­book wordt vir­tu­eel

Zuc­ker­berg wil mil­jard ge­brui­kers van so­ci­a­le net­werk naar vir­tu­al re­a­li­ty lok­ken met nieu­we VR-bril

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Ra­oul PUTZEYS

Bin­nen­kort is het ho­pe­loos pas­sé om op uw Fa­ce­book­pa­gi­na ‘ge­woon maar’ foto’s te pos­ten, be­kij­ken en met tekst­jes te be­com­men­ta­ri­ë­ren. Voor het her­be­le­ven van een ver­jaar­dag of trouw­feest stapt u dan im­mers ge­woon ín de ge­beur­te­nis zelf met al­les en ie­der­een be­we­gend rond­om u. Een va­kan­tie­be­stem­ming be­zoekt u door er zelf door­heen te lo­pen. Zo ziet de na­bije toe­komst er al­thans uit vol­gens Mark Zuc­ker­berg, top­man van Fa­ce­book. Hij lan­ceer­de gis­te­ren een vir­tu­al re­a­li­ty-bril die al­vast een hand­je moet hel­pen.

NEW YORK -

Het is de op­per-Fa­ce­boo­ker dui­de­lijk me­nens met vir­tu­al re­a­li­ty, en dan zou het best wel kun­nen dat u over eni­ge tijd in­der­daad ook vir­tu­eel gaat. U zou dan in goed ge­zel­schap ver­ke­ren, want Zuc­ker­berg mikt over en­ke­le ja­ren - hij geeft geen pre­cie­ze ti­ming - op maar liefst 999.999.999 “VR-be­lie­vers”, on­ge­veer de helft van de ac­tie­ve Fa­ce­book-ge­brui­kers. De door­braak van vir­tu­al re­a­li­ty wordt nu al eni­ge tijd voor­speld en heel wat be­drij­ven - zo­als So­ny, Sams­ung en Mi­cro­soft - ont­wik­kel­den al VR-hard­wa­re- en -soft­wa­re. Maar het loopt toch al­le­maal wat tra­ger dan ver­wacht. En­ke­le re­de­nen daar­voor zijn het ge­brek aan kil­ler-ap­pli­ca­ties die de gro­te mas­sa kun­nen over­tui­gen, de vir­tu­al re­a­li­ty-bril­len die vaak on­han­dig zijn door hun ka­bels, sen­so­ren, ver­bin­ding met een com­pu­ter of spel­con­so­le en soms ook ho­ge kost­prijs.

La­ge­re prijs en meer mo­biel

Maar dat wil Zuc­ker­berg al­le­maal gaan aan­pak­ken. Zo komt het be­drijf met een nieu­we VR-bril - de Ocu­lus Go, die he­le­maal zelf­stan­dig kan wer­ken, zon­der pc of ka­bels. De VR-bril heeft een ei­gen in­ge­bouwd beeld­scherm en een draad­lo­ze con­trol­ler. Dit maakt dat uw be­we­gings­vrij­heid veel gro­ter wordt. De bril komt ook met een be­taal­baar prijs­kaart­je. Zuc­ker­berg wil ech­ter nog ver­der gaan met de hard­wa­re-ont­wik­ke­lin­gen en wil la­ter ook met een veel com­pac­te­re en lich­te­re VR-bril ko­men.

Ook de toe­pas­sin­gen zul­len met de aan­groei van ge­brui­kers snel vol­gen, zo is de re­de­ne­ring. In de vir­tu­e­le Fa­ce­book­we­reld vol­gens Zuc­ker­berg kunt u dan b.v. sa­men met vrien­den vir­tu­eel op lo­ca­ties naar keu­ze af­spre­ken, ge­beur­te­nis­sen in 3D her­be­kij­ken - Zuc­ker­berg zelf de­mon­streer­de on­langs iet­wat on­ge­luk­kig ge­ko­zen een vir­tu­eel be­zoek aan het door een or­kaan ver­woes­te Puerto Rico en ga­mes, chats en vi­deo’s op een vol­le­dig nieu­we wij­ze be­le­ven. Een voor­uit­stre­ven­de ‘so­ci­a­le’ net­wer­ker deed het on­langs al voor door zijn vrien­din in de vir­tu­e­le we­reld in het echt ten hu­we­lijk te vra­gen Voor de za­ke­lij­ke markt wordt o.a.. een nieu­we ma­nier van ver­ga­de­ren en sa­men­wer­ken mo­ge­lijk.

Geld in het laatje

Ui­ter­aard opent de nieu­we vir­tu­e­le we­reld ook nieu­we ma­nie­ren om geld in het laatje te bren­gen. De Ocu­lus Go is van­af be­gin vol­gend jaar ver­krijg­baar voor zo’n 200 eu­ro (in­cl. con­trol­ler).

FOTO HBVL

Zuc­ker­berg deed gis­te­ren zijn toe­komst­vi­sie uit de doe­ken en lan­ceer­de met­een ook een nieu­we VR-bril, de Ocu­lus Go.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.