Wes­ters toe­ris­ten­ge­zin be­vrijd van ta­li­ban

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Het Pa­k­is­taan­se le­ger heeft een Ca­na­dees-Ame­ri­kaans ge­zin met drie kin­de­ren be­vrijd uit de han­den van de gij­zel­ne­mers die hen vijf jaar ge­le­den tij­dens een rug­zak­tocht in het zuid­oos­ten van Af­gha­nis­tan ont­voer­den. De vrouw was toen zwan­ger en be­viel tij­dens de gij­ze­ling van een twee­ling. In de me­de­de­ling van het Pa­k­is­taan­se le­ger was ook spra­ke van een der­de spruit. De be­vrij­ding ge­beur­de in het tri­ba­le ge­bied Kur­ram, een dal aan de grens tus­sen de twee lan­den. Het Haq­qa­ni-net­werk, een tak van de ta­li­ban, zat daar de voor­bije ja­ren ach­ter ont­voe­rin­gen van wes­ter­se bur­gers voor wie los­geld en het vrij­la­ten van ei­gen ge­van­gen strij­ders wer­den ge­ëist.

Der­de Eu­ro­figh­ter ge­crasht in maand tijd

Het jaar­lijk­se mi­li­tai­re de­fi­lé ter ge­le­gen­heid van de Spaan­se na­ti­o­na­le feest­dag op 12 ok­to­ber is in mi­neur ge­ëin­digd. Een ge­vechts­vlieg­tuig stort­te neer, de pi­loot over­leef­de de crash niet. Het toe­stel was op de te­rug­weg van de pa­ra­de in Ma­drid, maar stort­te neer in de buurt van een lucht­ba­sis na­bij de stad Albacete, zo’n 250 ki­lo­me­ter ten zuid­oos­ten van de Spaan­se hoofd­stad. Het on­ge­val kost­te de pi­loot het le­ven.

Het toe­stel was een Eu­ro­figh­ter Typhoon, een ge­vechts­vlieg­tuig van Brit­se ma­ke­lij. Het is al de der­de keer in één maand tijd dat een vlieg­tuig van dat ty­pe neer­stort. Bij ons is de Eu­ro­figh­ter in de run­ning om de ver­ou­der­de F-16’s te ver­van­gen. “Maar de re­ge­ring zal geen re­ke­ning hou­den met de­ze cras­hes”, zegt N-VA-par­le­ments­lid Karo­lien Gro­se­mans. “Het nieuws zal heel on­ge­le­gen ko­men voor het be­drijf, maar ons land han­teert an­de­re cri­te­ria voor de uit­ein­de­lij­ke keu­ze.”(tvb)

FOTO REU­TERS

De pi­loot over­leef­de de crash niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.