ANL Plas­tics in­ves­teert 15 mil­joen in ma­chi­nes

Wel­lens be­drijf krijgt nieuw hoofd­ge­bouw

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Do­mi­niek CLAES

ANL Plas­tics, pro­du­cent van zo­ge­naam­de gether­mo­for­meer­de kunst­stof ver­pak­kin­gen, in­ves­teert 15 mil­joen eu­ro in de nieuw­ste ma­chi­nes, kwes­tie van kop­lo­per te blij­ven op het vlak van tech­no­lo­gie. Te­ge­lijk krijgt het Wel­lens be­drijf een nieuw aan­zicht. De vier­kants­hoe­ve, die nu nog dienst doet als kan­toor, ver­dwijnt en maakt plaats voor een nieuw kan­toor­ge­bouw aan de an­de­re kant van het in­du­stri­eel per­ceel. ANL Plas­tics is al de­cen­nia­lang een be­grip in Wellen. Het fa­mi­lie­be­drijf heeft vo­rig jaar Stefan Tie­len aan­ge­trok­ken als nieu­we CEO. Hij nam de plaats in van To­ny Ne­ven, die het be­drijf ge­du­ren­de een aan­tal ja­ren door een her­vor­ming loods­te. “ANL Plas­tics is sinds zijn ont­staan al­tijd een kop­lo­per ge­weest op het vlak van in­no­va­tie en tech­no­lo­gie. Dank­zij die in­span­nin­gen zijn de gro­ten der aar­de hier klant voor hun kunst­stof ver­pak­kin­gen op maat. Zo­wel in de voe­dings­in­du­strie als in de niet-voe­ding”, zegt Tie­len.

In­ves­te­rin­gen

Om die kop­po­si­tie te be­hou­den, wordt mo­men­teel een fors in­ves­te­rings­pro­gram­ma af­ge­werkt. Er wordt in drie jaar tijd 15 mil­joen ge­stopt in de nieuw­ste pro­duc­tie­ma­chi­nes, zo­als een PET-ex­tru­der en 18 nieu­we va­cu­üm­vorm­ma­chi­nes. “Te­ge­lijk in­ves­te­ren we in duur­zaam­heid”, zegt Tie­len. “El­ke ki­lo pro­duc­tie­af­val wordt in­tern op­ge­waar­deerd zo­dat we die op­nieuw als grond­stof kun­nen ge­brui­ken. Op die ma­nier slui­ten we de cir­kel bin­nen ons be­drijf.”

Kan­to­ren

Stefan TIE­LEN CEO ANL Plas­tics Maar voor de bui­ten­we­reld zal wel­licht het nieu­we kan­toor­ge­bouw het meest op­val­len­de zijn in dat in­ves­te­rings­pro­gram­ma. “Tot nog toe zit ons be­drijf voor het groot­ste deel ver­scho­len ach­ter de vier­kants­hoe­ve. Die zal plaats rui­men voor een nieuw kan­toor­ge­bouw aan de an­de­re kant van het in­du­strie­ter­rein”, kon­digt Tie­len aan. ANL Plas­tics krijgt als het wa­re een nieuw aan­zicht. Tie­len hoopt de spa­de nog dit jaar in de grond te kun­nen ste­ken, om het groot­ste deel van de be­dien­den te­gen mid­den vol­gend jaar een nieu­we werk­plek te kun­nen be­zor­gen. ANL Plas­tics in Wellen stelt 285 men­sen te­werk. In de ves­ti­gin­gen in Frankrijk en Po­len zijn er dat nog eens 50 en 75. De groep haalt dit jaar een om­zet van ruim 60 mil­joen eu­ro.

El­ke ki­lo pro­duc­tie­af­val wordt in­tern op­ge­waar­deerd zo­dat we die op­nieuw als grond­stof kun­nen ge­brui­ken. Op die ma­nier slui­ten we de cir­kel bin­nen ons be­drijf

Stefan Tie­len (48) ging mid­den vo­rig jaar aan de slag als nieu­we CEO bij ANL Plas­tics.

Hij is voorts: af­kom­stig van Kau­lil­le stu­deer­de voor in­du­stri­eel in­ge­ni­eur in Leu­ven

werk­te eer­der voor on­der meer Makro­form, Ep­si­lon en Con­wed Plas­tics is ge­huwd, twee kin­de­ren woont in Has­selt.

WELLEN -

FOTO KA­REL HEMERIJCKX

CEO Stefan Tie­len van ANL Plas­tics. “De in­ves­te­rin­gen zijn no­dig om on­ze kop­po­si­tie te be­wa­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.