Ikea ver­koopt nu ook zon­ne­pa­ne­len

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Mark VAN LUYK

Zijn de zon­ne­pa­ne­len die Ikea van­af nu aan­biedt via zijn Bel­gi­sche web­si­te, in­te­res­sant ge­noeg van prijs en kwa­li­teit om een aan­schaf te over­we­gen? “Ze zijn ze­ker niet de prijs­be­ker op de markt”, zegt Bram Clae­ys, di­rec­teur van de Or­ga­ni­sa­tie voor Duur­za­me Ener­gie (Ode).

HAS­SELT -

De Zweed­se meu­bel­gi­gant biedt on­der de merk­naam Sol­stråle zon­ne­pa­ne­len in drie prijs­ca­te­go­rie­ën aan. Een stan­daard­in­stal­la­tie met 12 blau­we po­ly­kris­tal­lij­ne zon­ne­pa­ne­len (4.370 eu­ro), een in­stal­la­tie met ef­fi­ci­ën­te­re zwar­te mo­nok­ris­tal­lij­ne zon­ne­pa­ne­len (4.900 eu­ro) en een ver­sie waar­bij mo­nok­ris­tal­lij­ne pa­ne­len in­ge­bouwd wor­den in het dak (5.670 eu­ro). Dat zijn prij­zen zon­der btw. Ikea Fa­mi­ly-le­den krij­gen 15 pro­cent kor­ting. U hoeft trou­wens niet zelf het dak op, en u moet de in­stal­la­tie ook niet zelf in el­kaar ste­ken. Ikea werkt daar­voor sa­men met de Brit­se fir­ma So­lar­cen­tu­ry die op haar beurt zal sa­men­wer­ken met lo­ka­le in­stal­la­teurs. Ze ko­men op tech­nisch huis­be­zoek, hel­pen bij de ad­mi­ni­stra­tie, zor­gen voor de in­stal­la­tie en de na­zorg. Ikea geeft zes jaar ga­ran­tie op de in­stal­la­tie, tien jaar op de com­po­nen­ten (in­clu­sief de om­vor­mer) en een op­brengst­ga­ran­tie van 25 jaar.

Prijs

Maar is het aan­bod van Ikea ook de bes­te prijs op de markt? “Ze zit­ten met hun prijs wel la­ger dan het ge­mid­del­de op de markt, maar de ab­so­lu­te prijs­bre­ker zijn ze niet”, zegt Bram Clae­ys. “Maar prijs is niet al­tijd het be­lang­rijk­ste, de ser­vi­ce die je krijgt, is ook be­lang­rijk. So­wie­so ra­den we al­tijd aan om min­stens drie of­fer­tes te la­ten ma­ken bij ver­schil­len­de in­stal­la­teurs.”

FOTO EPA-EFE

Op al­le Ikea-fi­li­a­len lig­gen al zon­ne­pa­ne­len, en nu ver­koopt de meu­bel­gi­gant ze ook in Bel­gië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.