Be­ta­len in een flits kan eind 2018

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Van­af no­vem­ber 2018 zul­len over­schrij­vin­gen in Bel­gië bin­nen en­ke­le se­con­den, ook op feest­da­gen of in het week­end, op de re­ke­ning van de be­gun­stig­de staan, zelfs als die bij een an­de­re bank zit. Ban­ken­or­ga­ni­sa­tie Fe­bel­fin meldt dat de Bel­gi­sche ban­ken al­vast de am­bi­tie heb­ben om daar­mee te­gen eind vol­gend jaar te be­gin­nen. Het staat wel nog niet vast wel­ke ban­ken van­af dag één zul­len deel­ne­men aan de­ze ‘In­stant Pay­ments’. Bel­gië wordt daar­mee een van de eerste op het Eu­ro­pe­se vas­te­land om zul­ke flits­be­ta­lin­gen aan te bie­den. “Zwe­den, Denemarken, het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Po­len en Zwit­ser­land bie­den het al aan”, zegt Fe­bel­fin-woord­voer­ster Isa­bel­le Mar­chand. “In on­ze buur­lan­den Frankrijk en Ne­der­land zijn ze ook be­zig met de ont­wik­ke­ling, maar daar zou de uit­voe­ring voor 2019 zijn.”

Stroom goed­ko­per dan bij de bu­ren, gas duur­der BRUS­SEL -

De prijs die Bel­gi­sche ge­zin­nen be­ta­len voor de grond­stof elek­tri­ci­teit is ze­ven pro­cent la­ger dan in de buur­lan­den, aard­gas is dan weer ze­ven pro­cent duur­der in Bel­gië dan bij de bu­ren. Dat blijkt uit het jaar­lijks rap­port van de fe­de­ra­le re­gu­la­tor Creg over het ‘vang­net­me­cha­nis­me’, dat nor­maal eind dit jaar op­houdt te be­staan.

In ju­ni lag de ge­mid­del­de elek­tri­ci­teits­prijs voor ge­zin­nen 7,14 pro­cent la­ger dan het ge­mid­del­de van de buur­lan­den (56,46 eu­ro/MWh te­gen­over 60,80 eu­ro/MWh). De Bel­gi­sche gas­prijs voor huis­hou­de­lij­ke af­ne­mers lag in ju­ni 7,01 pro­cent ho­ger dan het ge­mid­del­de van de buur­lan­den (26,50 eu­ro/MWh te­gen­over 24,76 eu­ro/MWh.Kmo’s be­taal­den in ju­ni bij­na even­veel voor stroom als hun col­le­ga’s in de buur­lan­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.