Drie obus­sen ge­von­den op werf in Ko­gel­straat

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Een aan­ne­mer is don­der­dag­na­mid­dag op drie gra­na­ten uit de Eerste We­reld­oor­log ge­sto­ten tij­dens graaf­wer­ken op een bouw­werf in de Ko­gel­straat in het cen­trum van Diepenbeek. Uit voor­zorg sloot de po­li­tie met­een de om­ge­ving af. “We wa­ren don­der­dag­na­mid­dag om­streeks 15 uur vol­op aan het gra­ven op de werf, toen ik plots iets vreemds voel­de in de grond”, legt aan­ne­mer Daan Dirkx uit. “Ik pro­beer­de de zaak wat om te woe­len en de hin­der­nis bo­ven te ha­len. Tot ik plots die dui­de­lij­ke vorm van een obus zag. Tja, toen ben ik ui­ter­aard met­een ge­stopt. Een col­le­ga is ko­men kij­ken en ook hij her­ken­de dui­de­lijk een obus. Het bleek bo­ven­dien niet één pro­jec­tiel te zijn, want on­der het eerste exem­plaar lag nog iets ge­lijk­aar­digs. Daar­op heb­ben we alarm ge­sla­gen.”

Po­li­tie Lim­burg Re­gio Hoofd­stad be­sloot de Ko­gel­straat af te slui­ten uit voor­zorg. On­t­rui­ming van om­lig­gen­de wo­nin­gen was vol­gens de Dienst voor Oprui­ming en Ver­nie­ti­ging van Ont­plof­fings­tui­gen (DOVO) niet no­dig. De mi­li­tai­ren ont­dek­ten wel drie obus­sen uit de Eerste We­reld­oor­log, die nog niet ont­ploft wa­ren. Tij­dens die oor­log kwa­men vaak trei­nen met oor­logs­ma­te­ri­aal voor­bij het na­bij­ge­le­gen sta­ti­on van Diepenbeek. Hoe ze dan pre­cies on­der het zand van de Ko­gel­straat te­recht­ge­ko­men zijn, is een ge­heim van de ge­schie­de­nis. De pro­jec­tie­len wa­ren al­les­zins nog vol­doen­de be­vei­ligd om mee­ge­no­men te wor­den. Ze zul­len la­ter door DOVO vol­le­dig on­scha­de­lijk wor­den ge­maakt. Kort na 18 uur gis­te­ren­avond werd de Ko­gel­straat in Diepenbeek weer vrij­ge­ge­ven.”

FOTO TOM PALMAERS Foto TOON ROYACKERS

Op de werf in hart­je Diepenbeek wer­den de drie pro­jec­tie­len (in­zet) ge­von­den. Ze ble­ken nog vol­doen­de be­vei­ligd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.