Spon­ta­ne sta­king na twee­de in­braak bij bus­be­drijf

LAN­DEN/SINT-TRUI­DEN/GINGELOM/TON­GE­REN Voor­al veel hin­der in Zuid-Lim­burg

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Raf VANMECHELEN

Die­ven heb­ben voor de twee­de keer in drie we­ken drie klui­zen open­ge­sle­pen in bus­be­drijf Cin­tra-Lan­den. Door de in­braak werd ook het bus­ver­keer in de re­gio ver­stoord. Eerst re­den de bus­sen niet uit door het spo­ren­on­der­zoek. Toen dat ach­ter de rug was wei­ger­den de chauf­feurs te ver­trek­ken om­dat ze zich niet lan­ger vei­lig voe­len. Werk­ne­mers van de on­der­aan­ne­mer stel­den gis­ter­och­tend vast dat die­ven op­nieuw in het ge­bouw van Ke­o­lis en Cin­tra-Lan­den op Roos­veld in Lan­den wa­ren bin­nen­ge­raakt door een raam. Ze had­den net als drie we­ken ge­le­den drie klui­zen van het be­drijf open­ge­sle­pen. “Maar de­ze keer werd er niets buit­ge­maakt”, zegt een me­de­wer­ker. “De klui­zen wa­ren leeg.” Het be­drijf bouw­de twee en half jaar ge­le­den een nieuw ge­bouw op Roos­veld en is pach­ter met meer dan vijf­tig bus­sen voor De Lijn en de Waal­se te­gen­han­ger TEC. Op­val­lend is dat er sinds de bouw nog geen ca­me­ra’s of alarm­sys­teem wer­den ge­plaatst.

“We heb­ben drie klui­zen”, al­dus de werk­ne­mer. “Een­tje voor el­ke maat­schap­pij en dan nog een voor het hoofd­be­drijf. Op 21 ju­li wer­den ze al open­ge­sle­pen en gin­gen

Met de di­rec­tie is af­ge­spro­ken dat er een pri­va­te vei­lig­heids­fir­ma wordt in­ge­scha­keld

Geert WITTERZEEL

ACV de die­ven met de in­houd aan de haal.”

Zelf­de die­ven?

Ook na de­ze eerste dries­te in­braak ble­ven ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len uit. De kans is groot dat het om de­zelf­de die­ven gaat. De klui­zen wer­den on­der­tus­sen ver­van­gen en de in­houd wordt nu da­ge­lijks naar de bank ge­bracht. Het gaat voor­al om het geld dat al­le chauf­feurs van de rei­zi­gers ont­van­gen. “De ma­te­ri­ë­le scha­de is wel groot”, al­dus de werk­ne­mer. Een vak­bonds­man ver­klaar­de gis­te­ren in de loop van de dag dat er da­t­acas­set­tes uit de klui­zen wer­den ge­sto­len, maar dat wordt door geen en­ke­le par­tij be­ves­tigd. Als de dat­a­dra­gers die al­le in­for­ma­tie over de rit­ten bij­hou­den zou­den zijn ge­sto­len, moet De Lijn er nieu­we le­ve­ren. Die vraag kwam er nooit.

Ca­me­ra’s en alarm

Na het spo­ren­on­der­zoek leg­den de chauf­feurs dus het werk neer om­dat ze zich niet lan­ger vei­lig voe­len. In de na­mid­dag gin­gen ze wel weer aan het werk. Di­rec­tie en vak­bon­den be­reik­ten een ak­koord over maat­re­ge­len om het vei­lig­heids­ge­voel bij de chauf­feurs te her­stel­len. “Met de di­rec­tie is af­ge­spro­ken dat er een pri­va­te vei­lig­heids­fir­ma wordt in­ge­scha­keld”, zegt Geert Witterzeel van ACV. “De al be­stel­de ca­me­ra’s en een alarm­sys­teem wor­den ook zo snel mo­ge­lijk ge­ïn­stal­leerd. De di­rec­tie zal geen geld meer in het ge­bouw ach­ter­la­ten en dat aan de bui­ten­kant ook dui­de­lijk af­fi­che­ren. Aan de po­li­tie werd ge­vraagd om meer te pa­trouil­le­ren op het in­du­strie­ter­rein.”

De hin­der was het grootst in het zui­den van Lim­burg. Voor­al in de re­gio Sint-Trui­den, Gingelom, en Ton­ge­ren. “In heel Lim­burg viel zo’n 5 pro­cent van al­le bus­rit­ten weg”, weet Son­ja Loos van De Lijn. “In het Ha­ge­land was er voor­al hin­der op de lijn tus­sen Tie­nen en Lan­den. Daar reed op lijn 346 nau­we­lijks een bus tij­dens de och­tend.”

FOTO VRS

De di­rec­tie wil het vei­lig­heids­ge­voel van de chauf­feurs

weer her­stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.