“Haar crè­che blijft open, dat was haar droom”

Heus­den­se Pe­tra Aerts (49) ver­liest strijd te­gen kan­ker

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Zah­ra BOUFKER

In Heus­den is maan­dag Pe­tra Aerts (49) over­le­den. De af­ge­lo­pen maan­den vocht Pe­tra te­gen kan­ker, maar des­on­danks bleef ze toch haar ei­gen kin­der­crè­che ’t Sleu­tel­ke run­nen. “Ik ga er­voor zor­gen dat haar crè­che open­blijft, zo­dat een stuk­je van haar ziel in de op­vang blijft”, zegt haar echt­ge­noot Farid Ab­del­ma­lek. In april van dit jaar werd Pe­tra nog ge­ne­zen ver­klaard na borst­kan­ker. Maar en­ke­le we­ken la­ter kreeg ze te ho­ren dat de kan­ker was uit­ge­zaaid naar haar le­ver. Toch bleef ze al die tijd op­ti­mis­tisch en stond ze nog el­ke dag in haar crè­che. “Ik mis Pe­tra enorm, ze was mijn soul­ma­te en een droom­vrouw”, ver­telt haar man Farid. “Ie­de­re keer op­nieuw was ze voor an­de­ren in de weer. Maar na on­ze thuis­komt be­gin sep­tem­ber van een uit­stap naar Span­je is haar ge­zond­heid sterk ach­ter­uit­ge­gaan. Ze had heel veel pijn. Daar­op kwam ook nog een long­ont­ste­king die al­les ver­er­ger­de.” Maan­dag is Pe­tra dan ge­stor­ven. “We gin­gen vaak wan­de­len aan zee, met on­ze blo­te voe­ten in het wa­ter. Ze vroeg me dan ook haar as­sen in zee uit te strooi­en en te blij­ven wan­de­len, zo­dat ze tel­kens mijn voe­ten zou kun­nen stre­len. So­wie­so zal ik die wens ver­vul­len”, zegt Farid aan­ge­daan. Maar Pe­tra had nog meer dro­men die Farid wil ver­we­zen­lij­ken. “Eén van die dro­men was dat haar kin­der­op­vang wordt voort­ge­zet door lie­ve, war­me men­sen die we­ten hoe be­lang­rijk een goe­de, lief­de­vol­le op­vang voor kin­de­ren is”, zegt hij. “Pe­tra zei de laat­ste we­ken vaak: ik weet dat mijn li­chaam weg­gaat, maar ik hoop dat een stuk­je van mijn ziel in de op­vang blijft.”

Oran­je bal­lon­nen

Pe­tra wordt za­ter­dag be­gra­ven in in­tie­me kring. “Maar we wil­len ook al­le kind­jes de mo­ge­lijk­heid ge­ven om af­scheid te ne­men van ‘Tan­te Pe­tra’, zo­als ze haar noem­den. Ze was een ech­te ‘knuf­fel­ma­dam’. Er wa­ren soms kin­de­ren bij die thuis niet vaak knuf­fel­den, maar bij Pe­tra haal­den ze hun scha­de in. Pe­tra had zelf ook een knuf­fel, Plus­sie. Die heb ik ont­moet op on­ze eerste da­te. Plus­sie zal de ur­ne ook ver­ge­zel­len op haar be­gra­fe­nis. Om 17 uur ver­za­me­len we op het kerk­hof van Heus­den-cen­trum. Zo­als zij dat wil­de, gaan we er een feest van ma­ken met doe­del­zak­ken en heel veel bal­lon­nen. Oran­je bal­lon­nen, want dat was haar lie­ve­lings­kleur.” Op 20 no­vem­ber zou Pe­tra

Echt­ge­noot Farid AB­DEL­MA­LEK 50 wor­den. Ze had al­les tot in de punt­jes ge­re­geld voor haar feest. Farid no­digt ie­der­een uit die sa­men met haar wil fees­ten en mooie her­in­ne­rin­gen wil de­len.

FOTO KA­REL HEMERIJCKX

Hoe­wel Pe­tra te­gen kan­ker vocht, was ze af­ge­lo­pen zo­mer nog el­ke dag in haar crè­che.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.