Ba­ke­lants van­daag met spoed ge­o­pe­reerd

Het Belang van Limburg - - Sport -

Zes da­gen na zijn spec­ta­cu­lai­re val in de Ron­de van Lom­bar­dije wordt Jan Ba­ke­lants van­daag met spoed ge­o­pe­reerd in het UZ Gast­huis­berg in Leu­ven. In­tus­sen is ook de de­fi­ni­tie­ve en zwa­re ba­lans van zijn val dui­de­lijk: Ba­ke­lants heeft breu­ken aan ze­ven rib­ben en vier rug­gen­wer­vels (D8 en D10 en L1 en L3). Nu al staat vast dat hem een lan­ge en lood­zwa­re re­va­li­da­tie wacht. Pas gis­te­ren, vijf da­gen na­dat hij op vre­se­lij­ke wij­ze in de Ron­de van Lom­bar­dije over de af­slui­ting in een ra­vijn was ge­do­ken, kon Ba­ke­lants naar Bel­gië over­ge­bracht wor­den. Door een bloed­uit­stor­ting in de borst­kas, een zo­ge­naam­de he­mo­tho­rax, was het on­mo­ge­lijk om hem eer­der van­uit het Ita­li­aan­se Co­mo te ver­voe­ren. Een­maal in Bel­gië wacht Ba­ke­lants even­wel met­een een drin­gen­de ope­ra­tie. Tot daar het me­disch bul­le­tin van Ba­ke­lants’ ploeg AG2R.

Maar dat de toe­stand van Ba­ke­lants zeer ern­stig blijft, lijdt geen twij­fel. Voor­al de scha­de aan rug­gen­wer­vel L3, al­dus het bul­le­tin nog, baart zor­gen. “Wel­licht gaat het om een in­sta­bie­le breuk”, ver­klaart prof. Wil­lem-Jan Met­se­ma­kers van UZ Leu­ven de ope­ra­tie. “Dat be­te­kent dat de in­te­gri­teit van de wer­vel is aan­ge­tast, waar­bij er druk op het rug­gen­merg kan ont­staan. Zo’n wer­vel moet op­nieuw vast­ge­zet wor­den. So­wie­so is het een de­li­ca­te breuk, om­dat druk op het rug­gen­merg kan lei­den tot ver­lam­mings­ver­schijn­se­len. An­der­zijds: mocht het ge­vaar op ver­lam­ming erg groot zijn, dan zou de ope­ra­tie wel on­mid­del­lijk ter plaat­se zijn uit­ge­voerd.” Dat be­aamt ook dok­ter Jo­ris Bley­en, de chi­rurg die col­le­ga-ren­ner Ed­ward Theuns vo­rig jaar nog aan de rug­gen­wer­vel ope­reer­de. Ook die moest maan­den­lang re­va­li­de­ren en reed een tijd­je met schroe­ven in zijn li­chaam rond. “Wel­licht gaat dat ook voor Ba­ke­lants gel­den”, klinkt het. “Bij de ope­ra­tie zul­len schroe­ven er­voor moe­ten zor­gen dat de wer­vels op de juis­te ma­nier weer aan me­kaar groei­en.”

Erg pijn­lijk

Dat er liefst vier wer­vels ge­raakt zijn, weet Bley­en, geeft aan dat de klap enorm was. En het doet met­een vra­gen rij­zen over de spor­tie­ve toe­komst van Ba­ke­lants. In het me­disch bul­le­tin van AG2R staat slechts dat Jan en zijn fa­mi­lie om rust vra­gen: “Het be­lang­rijk­ste is nu dat Jan weer de ge­zond­heid te­rug­vindt die hem moet toe­la­ten om zijn car­ri­è­re voort te zet­ten.” Dat dat laat­ste niet evi­dent is, mag dui­de­lijk zijn. Bley­en be­klem­toont dat hij de de­tails van het dos­sierBa­ke­lants niet kent en daar­om heel voor­zich­tig wil blij­ven. Maar: “Dit kan ab­so­luut zijn loop­baan in ge­drang bren­gen. Voor een ge­woon per­soon heeft dit al een heel zwa­re im­pact op zijn func­ti­o­ne­ren, laat staan voor een top­spor­ter. Bo­ven­dien is dit heel pijn­lijk. So­wie­so wordt dit een heel lan­ge en zwa­re re­va­li­da­tie.”

Ook vrien­din Dap­hne, doch­ter­tje Ju­lia en de ou­ders van Ba­ke­lants keer­den te­rug naar Bel­gië. Ze la­ten we­ten zeer op­ge­lucht te zijn dat Jan weer in Bel­gië is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.