ALS EEN VIS IN HET WA­TER

HEIN VAN­HAE­ZE­BROU­CK op slip­pers naar eerste pers­con­fe­ren­tie

Het Belang van Limburg - - Sport - Jürgen GERIL

Sor­ry AA Gent, maar na de eerste pers­con­fe­ren­tie van Hein Van­hae­ze­brou­ck kun­nen we al­leen maar be­slui­ten: Hein voelt zich bij Anderlecht al als een vis in het wa­ter. Het is zijn droom­job. Zijn ogen blin­ken weer meer, de grap­jes zijn te­rug, hij bruist weer. Als zijn team van­avond op Me­che­len ook zo en­thou­si­ast is, wordt het een goed de­buut.

Sty­lis­ten Ja­ni Ka­zalt­zis en Lien De­gol zou­den er niet mee kun­nen la­chen, maar Hein Van­hae­ze­brou­ck kwam op zijn slip­pers naar zijn eerste pre­match pers­con­fe­ren­tie. Met kou­sen aan dan nog. Da’s eens wat an­ders dan die mo­de­be­wus­te po­lo’s van Re­né Wei­ler. Het toont aan dat Van­hae­ze­brou­ck zich al in zijn sas voelt op Neer­pe­de, een dik­ke week na­dat hij de Gent­se poort sloot.

“Ik maak­te de juis­te keu­ze”, al­dus Van­hae­ze­brou­ck. “Na mijn ver­trek bij Gent over­woog ik om even pau­ze te ne­men, maar hier zit ik weer vol ener­gie. Als ik al in maart af­scheid had ge­no­men van Gent, dan had­den een paar maan­den rust mij deugd ge­daan, maar nu zijn we pas ok­to­ber. In het be­gin van het sei­zoen. Moe ben ik niet.”

Steek­je naar Wei­ler

Voor Hein voelt Anderlecht als thuis­ko­men. De meest ge­re­pu­teer­de club van Bel­gië coa­chen: het was al­tijd zijn am­bi­tie. Op­val­lend ook hoe ie­der­een hem di­rect aan­spreekt bij de voor­naam. Bij Wei­ler bleef het lang bij het af­stan­de­lij­ke Mon­si­eur Wei­ler of Coach. Hein is een beet­je van ie­der­een.

“Weet je, het ge­beur­de al va­ker dat heel het land naar mij keek. Maar ik hoop dat ze straks voor­al naar ons voet­bal kij­ken. Op Me­che­len drie pun­ten pak­ken is een uit­da­ging, maar ik wil er wel win­nen met goed voet­bal. Dan zal dat wel de ver­dien­ste zijn van de spe­lers, want zelf ben ik hier nog maar vijf da­gen. Ik ben voor­al on­ge­dul­dig om mijn team te zien. We wil­len zo veel mo­ge­lijk de bal. Dat zal ple­zie­ri­ger zijn: iets min­der moe­ten lo­pen om de bal te re­cu­pe­re­ren en de boel te or­ga­ni­se­ren.” Steek­je naar Wei­ler. Al is op zo’n eerste pers­con­fe­ren­tie el­ke nieu­we RSCA-coach na­tuur­lijk en­thou­si­ast – Heins voor­gan­gers had­den dat ook – maar het viel ie­der­een op hoe goed­ge­mutst Van­hae­ze­brou­ck af­ge­lo­pen week was. Zelfs op de trai­nings­fo­to’s straal­de hij, hoe­wel er soms maar acht spe­lers wa­ren om­dat al­le in­ter­na­ti­o­nals weg wa­ren. “Ach, de fo­to­graaf zal een goeie dag ge­had heb­ben”, re­la­ti­veer­de hij. “En de eerste da­gen leid­de ik de trai­nin­gen al­leen met kee­pers­trai­ner Max de Jong. Niets leu­kers dan op het veld te staan met een Hol­lan­der, ze­ker als het slecht gaat met Oran­je. We leer­den el­kaar al goed ken­nen. Nu kwa­men ook Bel­ho­ci­ne en Caen er­bij, maar de staf is hier nog al­tijd dub­bel zo groot als bij Gent. Ach­ter de scher­men wer­ken hier nog tien men­sen (ki­ne­sis­ten, so­ci­a­le cel, di­ë­tis­te, nvdr.) voor de A-ploeg. Je moet die niet in een kel­der ste­ken, hè. Het is geen wijn. Je moet die be­nut­ten.”

Het char­me­of­fen­sief ge­beur­de af­wis­se­lend in het Ne­der­lands en in het Frans. Frans dat ze­ker goed ge­noeg is om ook voor de Waal­se col­le­ga’s grap­jes te ma­ken. In ’t Frans. “Si Kums a chan­gé? Hij speel­de in Ita­lië en kent nu wat Ita­li­aans, ja.”

Het ge­beur­de al va­ker dat heel het land naar mij keek, maar ik hoop dat ze straks voor­al naar ons voet­bal kij­ken Hein VAN­HAE­ZE­BROU­CK

Trai­ner Anderlecht

Warm wa­ter

Geen billenkletser in­der­daad, maar de sfeer was toch goed. Weg met de mee­wa­ri­ge lach­jes van Wei­ler die tij­dens zijn zeld­za­me pers­con­fe­ren­ties wel eens deed als­of de me­dia er geen bal van ken­den. Al ging Hein ook in dis­cus­sie met de pers.

“Ik las in de krant dat ik schrok van de fy­sie­ke tests. Nu, ik schrik niet zo snel meer, hoor. Er zijn hier spe­lers die top­fit zijn en an­de­ren die nog werk heb­ben, maar dat was ook bij Gent en Kort­rijk zo. We dre­ven voor­al de duur van de trai­nin­gen op. Maar zo­wel op fy­siek als op tac­tisch vlak zal het tijd kos­ten om de groep klaar te sto­men. Of ik al een echt plan heb voor Me­che­len? Met drie ach­ter­aan of met vier? Ik be­gon nog nooit zon­der plan, maar dat ga ik niet met jul­lie de­len.” Wei­ler kook­te soms te­gen­over de pers. Fru­tos deed als­of hij het warm wa­ter had uit­ge­von­den en bij Hein ge­loof je bij­na dat hij het warm wa­ter uit­vond. Van­daar zijn slip­pers? Ho­pe­lijk blijft dat zo.

FOTO PHOTO NEWS

Hein Van­hae­ze­brou­ck liet nog niet in zijn tac­ti­sche kaar­ten kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.