“Ik had kam­pi­oen kun­nen wor­den met Genk”

Hu­go Broos kon­digt in bi­o­gra­fie zijn af­scheid aan

Het Belang van Limburg - - Sport - Ro­ger COX

Het kruim van de Bel­gi­sche voet­bal­we­reld had voor de ge­le­gen­heid ver­za­me­len ge­bla­zen. Gil­le Van Binst, Henk Houw­aart, Gert Ver­hey­en en Frank Ver­cau­te­ren kre­gen het voor­recht om de car­ri­è­re van hun col­le­ga te il­lu­stre­ren aan de hand van tal­rij­ke anek­do­tes.

Straf pal­ma­res

Een rijk­ge­vul­de car­ri­è­re als spe­ler én als coach, laat dat dui­de­lijk zijn. Ze­ven keer lands­kam­pi­oen en be­ker­win­naar, twee­maal lau­re­aat in Eu­ro­pa­cup 2, een­maal win­naar van de Ue­fa Cup en van de Afri­ka Cup en vier­maal ver­ko­zen tot trai­ner van het jaar, het is een straf pal­ma­res. En toch. “Soms heb ik het ge­voel dat maar wei­ni­gen we­ten wat ik ge­pres­teerd “In 2019 is mijn car­ri­è­re voor­bij. Ik heb die be­slis­sing sa­men met Son­ja (zijn vrouw, nvdr.) ge­no­men.

Dan is het mooi ge­weest.

Ons le­ven heeft dan 50 jaar in het te­ken ge­staan van mijn voet­bal­lers­be­staan.” Het zijn de eerste zin­nen uit de epi­loog in het boek ‘Hu­go Broos, al­tijd weer win­nen’. De nu 65-ja­ri­ge bonds­coach van Ka­meroen maak­te van de pu­bli­ca­tie van zijn bi­o­gra­fie, gis­te­ren in Brug­ge, ge­bruik om zijn af­scheid aan te kon­di­gen. heb”, zegt de on­der­schat­te wa­ter­dra­ger.

In het boek ko­men, in chro­no­lo­gi­sche volg­or­de, niet en­kel zijn spor­tie­ve hoog­te- en diep­te­pun­ten aan bod. Er zijn ook tal van zij­spron­ge­tjes naar zijn pri­véle­ven, dat hij al­tijd heeft af­ge­schermd. Het vroeg­tij­dig ver­lies van zijn va­der De­nis, zijn eerste au­to (“Een Volks­wa­gen Ke­ver, een klo­te-ok­ka­zie”), zijn eerste con­tract bij Anderlecht (“1250 frank of­te­wel 31 eu­ro per maand”), zijn mu­ziek­keu­ze (“lie­ver de Be­at­les dan de Sto­nes”), zijn drie kin­de­ren en zes klein­kin­de­ren, geen en­kel the­ma blijft on­aan­ge­roerd.

Ook de (bij­na) drie sei­zoe­nen als coach van Genk wor­den be­schre­ven. “Tij­dens het twee­de jaar had­den we kam­pi­oen kun­nen wor­den maar de kern was te klein, het bo­bijn­tje was af”, zegt hij daar­over. Het der­de sei­zoen ligt Broos wel nog op de maag. Voor­al Mo­ha­med Dah­ma­ne moet het ont­gel­den. “Hij was een ver­ve­len­de stoor­zen­der, als mens was hij on­mo­ge­lijk, hij or­ga­ni­seer­de zelfs een stem­ming over mij”. Een ont­slag was on­ver­mij­de­lijk. Maar dat on­der­ging hij ge­la­ten. “Want ik had an­de­re zor­gen aan mijn hoofd. Mijn moe­der over­leed.”

Ro­de Dui­vels

Spijt is aan Broos niet be­steed. Ten­zij over één ding. “Dat ik nooit trai­ner ben ge­weest van de Ro­de Dui­vels.” Eén doel rest hem nu nog: “Ka­meroen in 2019 op­nieuw naar de fi­na­le van de Afri­ka Cup lei­den.”Au­teur van het boek, dat is uit­ge­ge­ven bij Bor­ger­hoff & Lam­be­rigts, is Fi­lip Os­se­laer. De op­brengst gaat in­te­graal naar Ca­sa Ho­gar, het ini­ti­a­tief ter on­der­steu­ning van Mexi­caan­se straat­kin­de­ren dat werd op­ge­richt na het WK van 1986.

JUPILER PRO LE­A­GUE

Prof­clubs en voet­bal­bond de­len me­di­sche ken­nis - De clubs uit de Jupiler Pro Le­a­gue en Proxi­mus Le­a­gue wil­len hun ken­nis om­trent me­di­sche kwes­ties voort­aan de­len. Dok­ters, os­te­o­pa­ten, ki­ne­sis­ten, di­ë­tis­ten en an­de­re me­di­sche ex­per­ten van de Bel­gi­sche prof­clubs en de na­ti­o­na­le teams ver­e­ni­gen zich on­der het nog maar pas op­ge­rich­te Bel­gi­an Foot­ball Doc­tors & As­so­ci­a­tes.

STANDARD

Drie­tal af­we­zig - Bij Standard train­de gis­te­ren ie­der­een mee be­hal­ve Bo­ka­di (knie), Fi­o­re (voet) en

Emond (heup). Eerste prof­con­tract voor Joa­chim Im­brechts - Spor­ting Char­le­roi heeft doel­man Joa­chim Im­brechts gis­te­ren op zijn zes­tien­de ver­jaar­dag een eerste prof­con­tract ca­deau ge­daan.

Dat maak­te Mehdi Bay­at, al­ge­meen di­rec­teur van de Ze­bra’s, be­kend via Twit­ter.

KV ME­CHE­LEN

Ivan To­me­cak ‘tij­de­lijk speel­ge­rech­tigd’ - KV Me­che­len kan vrij­dag­avond in de thuis­match te­gen RSC Anderlecht voor het eerst een be­roep doen op zo­mer­aan­winst Ivan To­me­cak. De KBVB stond de Kro­a­ti­sche rechts­ach­ter in af­wach­ting van een de­fi­ni­tie­ve uit­spraak van de FI­FA een tij­de­lij­ke aan­slui­ting toe.

BUI­TEN­LAND

CHAR­LE­ROI

Al 3,5 mil­joen aan­vra­gen voor WK tic­kets - In de eerste ver­koop­pe­ri­o­de van tic­kets voor het WK voet­bal in Rus­land zijn vol­gens de FI­FA bij­na 3,5 mil­joen aan­vra­gen voor kaart­jes in­ge­diend.

Schot­se fe­de­ra­tie stopt sa­men­wer­king met Stra­chan - Gor­don Stra­chan (60) staat niet lan­ger aan het hoofd van de Schot­se na­ti­o­na­le elf. Na het mis­lo­pen van het WK in Rus­land be­ëin­dig­de de Schot­se voet­bal­bond de sa­men­wer­king.

On­der­zoek naar Al-Khe­la­ï­fi en Val­c­ke - Het Zwit­ser­se ge­recht heeft een on­der­zoek ge­o­pend naar Nas­ser Al-Khe­la­ï­fi, de voor­zit­ter van de Fran­se top­club Pa­ris Saint-Ger­main, en Jé­rô­me Val­c­ke, de voor­ma­li­ge se­cre­ta­ris­ge­ne­raal van We­reld­voet­bal­bond FI­FA. De speur­ders ver­den­ken bei­de man­nen van ge­sjoe­mel bij de ver­koop van tv-rech­ten voor het WK voet­bal.

Veer­tien maan­den sta­di­on­ver­bod voor voor­zit­ter van Si­on - De voor­zit­ter van de Zwit­ser­se eer­ste­klas­ser FC Si­on mag de vol­gen­de veer­tien maan­den geen voet­bal­sta­di­on meer be­tre­den. De dis­ci­pli­nai­re com­mis­sie van de Zwit­ser­se fe­de­ra­tie leg­de Chris­ti­an Con­stan­tin die zwa­re sanc­tie op na­dat hij vo­ri­ge maand na af­loop van een wed­strijd een tv-ana­list en­ke­le ra­ke klap­pen had ver­kocht. Hij moet ook een boe­te van 100.000 Zwit­ser­se frank (86.500 eu­ro) be­ta­len. Ma­sche­ra­no stopt als in­ter­na­ti­o­nal - Ja­vier Ma­sche­ra­no neemt na het WK in Rus­land af­scheid van het Ar­gen­tijn­se elf­tal. De ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der van FC Bar­cel­o­na heeft 139 caps ach­ter zijn naam staan.

FOTO PHOTO NEWS

Broos was tus­sen 2005 en 2008 trai­ner van Genk. Hier geeft hij aan­wij­zin­gen aan Po­cog­noli.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.