Al­leen jon­ge ren­ners die sla­gen voor test, mo­gen koer­sen

Het Belang van Limburg - - Sport - Wim VOS

Al­leen wie op vol­le snel­heid een drink­bus kan aan­ne­men, wie weet wel­ke kleur uri­ne hij heeft als hij veel drinkt en wie bin­nen de tien mi­nu­ten een band kan her­stel­len, mag nog nieu­we­ling wor­den. Dat is het re­sul­taat van de nieu­we be­kwaam­heids­proef bin­nen Cy­cling Vlaan­de­ren. Al­leen trai­nen vol­staat niet lan­ger. Wie cou­reur wil wor­den en jon­ger is dan 17 moet voort­aan be­wij­zen dat hij vol­doen­de han­dig is. Tot dit jaar was het sim­pel: ie­der­een die 24 uur op­lei­ding had ge­volgd, mocht aan wie­ler­wed­strij­den deel­ne­men. Wat er pre­cies in die 24 uur ge­leerd werd, en of de ren­ner er daad­wer­ke­lijk iets van op­stak, daar be­stond geen en­ke­le con­tro­le op. “Bij som­mi­ge clubs gin­gen ze 24 uur trai­nen en dat was het”, zegt Frank Glo­ri­eux, CEO van Cy­cling Vlaan­de­ren, de vroe­ge­re Wie­ler­bond Vlaan­de­ren. Met al­le ge­vol­gen van dien. “Er zijn en­ke­le fla­gran­te on­ge­val­len ge­weest. Ge­re­geld rees daar­bij de vraag: Had­den die ren­ners dit of dat ge­kund, zou dat on­ge­val dan ook ge­beurd zijn?” Dus be­slis­te Cy­cling Vlaan­de­ren om van­af vol­gend jaar al­les om te gooi­en. De ver­plich­ting om 24 uur op­lei­ding te vol­gen, ver­dwijnt. In de plaats komt er voor ie­der­een die met wiel­ren­nen wil be­gin­nen of die de over­stap maakt naar een nieu­we ca­te­go­rie een wie­ler­proef. Con­creet: een soort van prak­tisch rij­exa­men met de fiets. Wie al­le reek­sen door­loopt, zal maxi­maal vier keer de test moe­ten doen. Een keer­tje bui­zen is geen pro­bleem: je mag zo­veel keer pro­be­ren als je wil. Maar al­leen wie ge­slaagd is voor de test, mag nog aan wed­strij­den deel­ne­men.

Frank GLO­RI­EUX CEO Cy­cling Vlaan­de­ren Voor de klein­sten - van­af 5 jaar mag je aan BMX-wed­strij­den deel­ne­men - gaat dat om heel sim­pe­le din­gen: met één hand fiet­sen, al rij­den­de je voor­wiel op­hef­fen of to­nen dat je met twee naast me­kaar kan fiet­sen. Maar hoe ou­der je wordt, hoe stren­ger de ei­sen. Ter il­lu­stra­tie: bij de oud­ste ca­te­go­rie - de U17 of de nieu­we­lin­gen - moet je over een balk­je kun­nen sprin­gen, een mi­nuut kun­nen sur­pla­cen en komt er ook een me­cha­nisch en the­o­re­tisch luik bij. Al­leen wie bin­nen de tien mi­nu­ten een band kan ver­van­gen en, bij­voor­beeld, weet hoe breed een band­je in het veld­rij­den mag zijn (32 mm) kan nog een wed­strijd­li­cen­tie krij­gen.

Een ver­re­gaan­de her­vor­ming? Dat valt wel mee, zegt Frank Glo­ri­eux. “Om­dat we echt geen on­mo­ge­lij­ke of spec­ta­cu­lai­re din­gen vra­gen. Toen we voor een pro­mo­tie­film­pje een jon­ge­tje van ze­ven de test van de oud­ste ca­te­go­rie lie­ten doen op zijn BMX, deed die dat zon­der enig pro­bleem. Ik heb zelf ook al­le tes­ten ge­daan en was ge­slaagd. Het gaat echt om ba­sis­vaar­dig­he­den, waar­bij vei­lig­heid he­le­maal cen­traal staat.”

Dat de nieu­we proef een ex­tra be­las­ting is voor wie­ler­clubs, ont­kent Glo­ri­eux. “Voor wie vroe­ger al een goe­de op­lei­ding gaf, ver­an­dert er he­le­maal niets”, klinkt het. “Voor hun ren­ners zal de test geen en­kel pro­bleem zijn. En clubs die toch twij­fels heb­ben, kun­nen van ons al­le as­sis­ten­tie krij­gen.”

We vra­gen echt geen on­mo­ge­lij­ke din­gen. Ik heb zelf ook al­le tes­ten ge­daan en was ge­slaagd

Foto TOM PALMAERS

Als de­ze ren­ner­tjes ook wed­strij­den wil­len rij­den, moe­ten ze eerst sla­gen voor een test.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.