“Ik ga ma­te­ri­aal tes­ten en een PR-func­tie op­ne­men”

TOM BOO­NEN DICHT BIJ NIEU­WE ROL BIJ QUICK STEP FLOORS

Het Belang van Limburg - - Sport - Jan-Pieter DE VLIE­GER

Tom Boo­nen (36) staat dicht bij een te­rug­keer bij Quick Step Floors. Hij on­der­han­delt op dit mo­ment over een rol die hij zelf om­schrijft als “ma­te­ri­aal tes­ten en een PR-func­tie”. Enig punt van dis­cus­sie is nog hoe­veel da­gen Boo­nen zich pre­cies en­ga­geert. “De ploeg heeft me dit voor­ge­steld. Voor mij was het he­le­maal geen must om in de koers te blij­ven.” Tom Boo­nen stel­de gis­te­ren in de ge­bou­wen van VTM Ja­ren van Bewondering voor, een boek dat hij maak­te met jour­na­list Me­rijn Cas­te­leyn. Boo­nen wan­del­de in een on­der­hou­den­de show uit­ge­breid langs Me­mo­ry La­ne, maar had ook nieuws te mel­den: “Ik ben in ver­ge­vor­der­de on­der­han­de­ling om op­nieuw iets bij de ploeg te gaan doen.” Het was enigs­zins met te­gen­zin dat hij na af­loop de jo­bom­schrij­ving ver­der toe­licht­te: “Ik dacht dat ik op het po­di­um on­der vrien­den aan het spre­ken was. (lacht) We zijn er ook nog niet he­le­maal uit. Zij heb­ben mij een voor­stel ge­daan over wat ze van mij ver­wach­ten, maar het gaat voor mij nog om te veel da­gen.”

Dus je wordt al ze­ker geen ma­na­ger of ploeg­lei­der?

“Neen. Jul­lie gaan so­wie­so niet schrik­ken. Het zal eer­der een ad­vi­se­ren­de rol zijn. Ik ga een PRfunc­tie­tje op­ne­men en ma­te­ri­aal tes­ten. Ik ben al­tijd een freak ge­weest als het over ma­te­ri­aal gaat. De ploeg heeft me die rol voor­ge­steld, om­dat ik dat als ren­ner ei­gen­lijk ook al­tijd ge­daan heb. Ik was bin­nen de ploeg al­tijd het vas­te aan­spreek­punt van de me­ca­ni­ciens en de in­ge­ni­eurs. Nu ik ben ge­stopt, heb­ben ze niet echt ie­mand meer in die rol.”

Je wordt een soort test­pi­loot?

“Het is ze­ker de be­doe­ling dat ik

thuis nieuw ma­te­ri­aal ga tes­ten. Om daar­na heen en te­rug te mai­len met de con­struc­teurs. Ik fil­ter er­uit wat goed is, zo­dat de ren­ners van de ploeg wat tijd kun­nen win­nen.”

In een kran­ten­co­lumn ben je re­cent heel kri­tisch ge­weest voor con­struc­teur Spe­ci­a­li­zed. Is dat geen val­se start voor een aan­staan­de ver­bin­dings­man ‘ma­te­ri­aal’?

“Spe­ci­a­li­zed is de ploeg toch niet? Het is hun job om het bes­te ma­te­ri­aal te voor­zien en dat doen ze op dit mo­ment niet.”

De PR-rol, wat zal die in­hou­den?

“Dat ik op de mid­dag van de Ron­de van Vlaan­de­ren ga eten met Zde­nek Ba­kala (geld­schie­ter Quick Step Floors, nvdr.). Geen schrik, ik ga niet de he­le tijd met jul­lie bab­be­len. Of mij dat gaat lig­gen? We zul­len zien. Ik ga dit twee jaar pro­be­ren. Kij­ken of het te com­bi­ne­ren is met de an­de­re din­gen die ik doe. Ik zeg nu op zo veel mo­ge­lijk din­gen ja en fil­ter er­uit wat ik leuk vind.”

Je ma­na­ger Paul De Gey­ter is nu CEO van Lot­to Soud­al. Heeft hij niet ge­pro­beerd om je naar daar te lok­ken?

“Ja, als ren­ner. (lacht) Neen, we heb­ben daar wat over ge­la­chen. Maar het was la­chen om te­ge­lijk eens te zien hoe ik zou re­a­ge­ren. Of ik nog zou mee­kun­nen? Na-

Mis je het wiel­ren­nen?

Wil­de je so­wie­so graag in het wiel­ren­nen blij­ven?

“Neen, dat was he­le­maal geen must. Ik was niet van plan om het te doen, maar de ploeg heeft het mij ge­vraagd. Ik heb so­wie­so mijn be­zig­he­den: straks gaat de win­kel open (van Don­ker­voort, een ex­clu­sief merk van Ne­der­land­se sport­au­to’s, nvdr.). En ik ben ook veel aan het ra­cen (re­cent nog in de Bel­car met het Yo­ko­ha­ma Po­wer Ra­cing Team, nvdr.) Daar moet je toch ook wat voor le­ven. Dat doe ik nu nog meer dan vroe­ger. Ik dronk vroe­ger geen al­co­hol drie, vier maan­den voor de koers. Dat doe ik nu ook niet voor ra­ces.”

Zou het kun­nen dat je nog even­veel weegt als zes maan­den ge­le­den?

“In mijn bo­ven­li­chaam is er mis­schien wat bij om­dat ik aan het fit­nes­sen ben. Ik pro­beer ook twee keer per week te fiet­sen. Al heb ik ook al maan­den ge­had dat ik geen fiets heb ge­zien. Ik eet nu ge­woon veel min­der. Vroe­ger was ont­bij­ten echt ben­zi­ne tan­ken, zor­gen dat je niet stil­valt op trai­ning.

Nu eet ik hoog­stens wat ha­ver­mout of een ei­tje. En als ik hon­ger krijg, eet ik ge­woon nog een beet­je. Veel ge­mak­ke­lij­ker al­le­maal.”

“He­le­maal niet. Ik heb een koers of vijf, zes ge­zien. Nooit heb ik het ge­voel ge­had: Daar had ik nu wil­len bij zijn, zie. Ik ben niet nos­tal­gisch aan­ge­legd. Al­leen op het WK was ik las­tig: die laat­ste vier ki­lo­me­ter niet in beeld. Pre­cies op het mo­ment dat het al­le­maal ge­beur­de.”

De fans aan de bus, mis je die?

(iro­nisch) “Die wel, ja. Maar ik heb een bus in mijn hof la­ten in­stal­le­ren. Ik no­dig dan men­sen uit om daar wat rond te ko­men staan. Zo kan ik dat ge­voel nog wat vast­hou­den.” (lacht)

tuur­lijk, die ren­ners van van­daag…” (lacht)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.