“Men­sen be­han­del je niet als die­ren”

Do­ping­ja­ger Hans Coo­m­an ver­werpt het idee om een chip bij at­le­ten in te plan­ten

Het Belang van Limburg - - Sport -

In het ka­der van de do­ping­strijd zou­den top­at­le­ten een chip in hun li­chaam in­ge­plant moe­ten krij­gen. Dat meent al­thans Mi­ke Mil­ler, baas van de World Olym­pi­ans As­so­ci­a­ti­on. Slaag­kans van dit voor­stel? Ver­waar­loos­baar. Op­hef rond dit voor­stel? Aan­zien­lijk. Mil­ler claimt dat er ra­di­ca­le me­tho­des no­dig zijn om de zui­ver­heid van de sport te vrij­wa­ren. Door een chip zou het mo­ge­lijk zijn om op el­ke se­con­de van de dag het ef­fect van ver­bo­den mid­de­len vast te stel­len. “Hon­den on­der­vin­den geen hin­der, waar­om zou­den we niet over­we­gen om dat ook bij men­sen te doen? Mo­men­teel kun­nen we al­leen op één spe­ci­fiek mo­ment over­tre­din­gen vast­stel­len, ter­wijl zo’n chip een con­stan­te con­tro­le mo­ge­lijk maakt.” Was ge­te­kend: Mi­ke Mil­ler van de World Olym­pi­ans As­so­ci­a­ti­on. Dat is een soort be­lan­gen­ver­e­ni­ging van zo’n 100.000 olym­piers, maar Mil­ler sprak uit ei­gen naam. Hij waar­schuwt voor de snel­le ont­wik­ke­lin­gen bin­nen de me­di­sche tech­no­lo­gie, waar­door sjoe­me­laars hun ei­gen bloed steeds nauw­keu­ri­ger kun­nen mo­ni­to­ren. Zo zou­den ze zich met nor­ma­le waar­den kun­nen aan­bie­den aan de con­tro­leurs. De do­ping­strijd schurkt wel eens va­ker te­gen ele­men­tai­re rechts­re­gels aan - ver­moe­den van on­schuld, ge­trap­te straf­maat, pri­va­cy... -, maar dit voor­stel giert door­heen al­ler­lei boch­ten te­ge­lijk, oor­deelt ook Hans Coo­m­an, do­ping­arts bij de Vlaam­se Ge­meen­schap. “Het doel hei­ligt toch niet al­tijd de mid­de­len? Er is trou­wens geen en­ke­le kans dat een Ethi­sche Com­mis­sie, waar ook ter we­reld, zo’n in­plan­ting zou toe­staan. Hoe dra­ma­tisch komt de pri­va­cy dan on­der vuur te lig­gen? Ik denk trou­wens niet dat an­no 2017 één chip in staat is om de com­plexe hor­mo­nen­huis­hou­ding van een mens ade­quaat te re­gi­stre­ren. The­o­re­tisch zou dit sys­teem in­der­daad veel mo­ge­lijk­he­den bie­den in de do­ping­aan­pak, maar dat is meer dan één stap te ver.”

De ver­ge­lij­king met prak­tij­ken uit de ve­te­ri­nai­re we­reld doet Coo­m­an nog meer stei­ge­ren. “Je be­han­delt men­sen toch niet als die­ren?”

Als het sys­teem uit­slui­tend ge­bruikt zou wor­den ter ver­van­ging van de whe­re­a­bouts, toont Coo­m­an wel enig be­grip. “Het in­vul­len van die ver­blijfs­ge­ge­vens, el­ke dag op­nieuw, vergt toch een se­ri­eu­ze in­span­ning. Een chip zou dat, wel­is­waar op vrij­wil­li­ge ba­sis, kun­nen op­van­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.