Meer dan 1.000 Has­selt­se kin­de­ren op Dag van de At­le­tiek AGEN­DA De­ze week in uw ge­meen­te

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

AL­KEN

Woens­dag 18 ok­to­ber

Chris­top­he Elen

Wie kent Chris­top­he Elen niet als ton­re­de­naar, con­fe­ren­cier en zan­ger? Al meer dan 25 jaar amu­seert hij het pu­bliek in het Trui­en­se dia­lect op tal van ple­zan­te bij­een­kom­sten. Hij treedt ook al het ne­gen­de jaar op rij op met het straat­the­a­ter de Bod­del­kéér, on­los­ma­ke­lijk ver­bon­den met Sint-Trui­den, zijn re­gio en zijn men­sen. Een or­ga­ni­sa­tie van Okra-Al­ken. GCC d'Er­c­ken­teel. 2 eu­ro.

Woens­dag 18 ok­to­ber

Wijn­de­gusta­tie: Sy­rah all over the world.

De­ze diep­don­ker­ro­de wijn uit Frankrijk, maar ook Zuid-Afri­ka of USA be­koort me­nig wijn­lief­heb­ber. Wij proe­ven er 6 en kij­ken welk ge­recht er bij past. Meer in­fo: 0498/16.22.02. Een ini­ti­a­tief van Wijn­de­gusta­tie­club Il Grap­po­lo. Sint-Jo­ris­heem. 14 eu­ro. 20 uur.

Za­ter­dag 21 ok­to­ber

Ver­wen­dag Open­ba­re bi­bli­o­theek

Tij­dens de di­gi­ta­le week or­ga­ni­seert de open­ba­re bi­bli­o­theek van Al­ken haar jaar­lijk­se ver­wen­dag. Tra­di­tie­ge­trouw wordt die dag el­ke be­zoe­ker ge­trak­teerd op een hap­je en een drank­je. Daar­naast kan ie­der­een ken­nis­ma­ken met edu­ca­tie­ve ma­te­ri­a­len die in de scho­len ge­bruikt wor­den om kin­de­ren be­kend te ma­ken met di­gi­ta­le tech­niek en we­ten­schap. In de bi­bli­o­theek wor­den pro­jec­ten van Bee­bots en Lego Edu­ca­ti­on uit­ge­stald. Open­ba­re bi­bli­o­theek Al­ken. 10 uur.

DIEPENBEEK

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

Kring­loop­de­mo

In 2017 kun je van maart tot en met ok­to­ber el­ke twee­de za­ter­dag van de maand tus­sen 14 en 16 uur te­recht in de volks­tuin voor een gra­tis de­mo over kring­loop­tui­nie­ren. El­ke maand zet­ten we een an­der the­ma in de kij­ker. Ui­ter­aard ben je tij­dens el­ke de­mo ook wel­kom met an­de­re vra­gen. Volks­tuin De Her­ten­wei­de. 14 uur. www.diepenbeek.be

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

Fa­mi­lie­voor­stel­ling - Woesj

Twee ope­ra­zan­ge­res­sen dob­be­ren in een mu­zi­ka­le we­reld vol no­ten, ko­ren en sfe­ren. Al wat je ziet klinkt. Al­les is mu­ziek. Zelfs eb en vloed. Een kleu­ter­o­pe­ra waar­in twee nim­fen en de zee cen­traal staan. De mu­ziek en zang ra­ken je recht in het hart. Iets leuk te win­nen aan­ge­bo­den door de Ge­zins­bond. dienst vrije tijd Diepenbeek. GC de Plak. 3 eu­ro. 15 uur. www.diepenbeek.be

Zon­dag 15 ok­to­ber

Op pad met een pad­den­stoe­len­ken­ner

Met een pad­den­stoe­len­ken­ner ver­ken­nen we het Has­pen­gouw­se Nie­tel­broe­ken waar spe­ci­a­le soor­ten thuis zijn. Met een grap­pig ver­haal leer je de bij­zon­der­he­den ken­nen Na­tuur­punt Lim­burg. Start­punt Nie­tel­broe­ken. 14 uur. www.na­tuur­punt.be

Vrij­dag 20 ok­to­ber

Ca­su­al Trip in 't El­lu­ceeke

Ca­su­al Trip gaat op 20 ok­to­ber in 't El­lu­ceeke spe­len in Diepenbeek. We zijn een ben­de on­ge­tem­de jon­ge wol­ven, met Rob Swen­nen op drums, Le­na Thijs op bas, Dean Drie­sen als

lead gi­ta­rist en Rob­be Ver­hey­den als zan­ger/gi­ta­rist. Laat je ver­scheu­ren door on­ze mu­ziek! We spe­len voor­al co­vers uit­ge­breid met ei­gen num­mers in de stijl rock/grun­ge. 21 uur.

Za­ter­dag 21 ok­to­ber

Spa­ghet­ti­avond KSA

Za­ter­dag 21 ok­to­ber or­ga­ni­se­ren we naar jaar­lijk­se ge­woon­te on­ze spa­ghet­ti­avond. On­ze kook­ou­ders zor­gen voor over­heer­lij­ke spa­ghet­ti, de lei­dings­ploeg voor de no­di­ge sfeer en ge­zel­lig­heid! Het be­looft dus weer een leu­ke avond te wor­den. Jul­lie zijn al­len wel­kom van­af 18 tot 22 uur in de zaal Ter­log­ht.

Zon­dag 22 ok­to­ber

Twee­de­hands Speel­goed- en Ba­by­beurs

Op zon­dag 22 ok­to­ber or­ga­ni­seert het ou­der­co­mi­té van de Ge­meen­te­lij­ke Ba­sis­school Diepenbeek de zes­de edi­tie van de Twee­de­hands Speel­goed- en Ba­by­beurs. De­ze zal op­nieuw plaats­vin­den in de sport­hal van de Pro­vin­ci­a­le Se­cun­dai­re School Diepenbeek. We ho­pen er met on­ze for­mu­le van vo­ri­ge ja­ren op­nieuw een suc­ces van te ma­ken. De beurs loopt van 10 tot 15 uur. Toe­gang kost 2 eu­ro. Pro­vin­ci­a­le School Diepenbeek.

HAS­SELT

Vrij­dag 13 ok­to­ber

Me­dea

Wei­nig vrou­wen heb­ben meer inkt doen vloei­en dan Me­dea. Si­mon Sto­ne ver­weeft de oor­spron­ke­lij­ke tra­ge­die van Eu­ripi­des met het waar­ge­beur­de ver­haal van een Ame­ri­kaan­se vrouw die in de ja­ren ne­gen­tig haar kin­de­ren om­brengt. Hij ont­doet haar al­dus van al­le my­thi­sche pro­por­ties en brengt haar gru­we­lijk dicht­bij. Cul­tuur­cen­trum Has­selt. 20 uur.

Vrij­dag 13 ok­to­ber

Six Hands

Lim­burg­se ma­throc­kers re­lea­sen hun al­bum JXTA! Speels/Struc­tuur, Slaan/Zal­ven, Hoe­kig/Fun­ky, Math/Jazz, Jux­ta/Po­si­tie. Veel woor­den voor een band die het ver­der in­stru­men­taal re­gelt. Na en­ke­le EP’s, twee tours door Groot-Brit­tan­nië, een he­le re­sem shows, fes­ti­vals en een door­tocht op Puk­kel­pop 2017, is de­ze in­stru­men­ta­le boys­band klaar met hun eerste lang­spe­ler: JXTA. Mu­ziek­o­droom. 20 uur.

Vrij­dag 13 ok­to­ber

Ilse Lie­bens (DJ)

Ilse Lie­bens pre­sen­teer­de sinds 2004 el­ke za­ter­dag de Maxx bij Studio Brus­sel en was de vas­te MC op de Maxxi­mum par­ties. Ze be­leef­de haar vuur­doop als DJ in de Cul­tu­re Club en weet on­der­tus­sen als geen an­der wel­ke week­end­tu­nes er aan de or­de zijn. In­tus­sen maak­te ze ook het mooie weer in de Boi­ler Room van Puk­kel­pop, blies ze ie­der­een om­ver op Laun­dry Day, zet­te ze de wei van Werch­ter in lich­ter­laaie va­nop de Joe Pi­ler Sta­ge en over­leef­de ze zo­waar een week StuBru Snow­ca­se. Ca­fé Ca­fé. 23.45 uur. www.ca­fe­ca­fe.be

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

De Has­selt­se Je­ne­ver­fees­ten

De Has­selt­se Je­ne­ver­fees­ten zijn een van de groot­ste stads­fees­ten van Bel­gië. Twee da­gen lang bor­relt de he­le stad van ac­ti­vi­tei­ten, mu­ziek en straat­a­ni­ma­tie, cu­li­nai­re hoog­stand­jes, op­toch­ten, in­tro­ni­sa­ties, een kel­ner­wed­loop, mark­ten, ten­toon­stel­lin­gen, je­ne­ver­spui­ten­de beeldfon­tein­tjes en an­de­re gek­ke toe­stan­den. En dat al­le­maal als ode aan de Has­selt­se je­ne­ver. Cen­trum Has­selt. www.je­ne­ver­fees­ten.be

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

Chry­san­ten­fes­ti­val

Chry­san­ten doen ons voor­al den­ken aan be­gra­fe­nis­sen of do­den­her­den­kin­gen op het kerk­hof, maar in het Ver­re Oos­ten staan de­ze bloe­men voor ge­luk. De chry­sant of Ki­ku is zelfs het sym­bool van de Ja­pan­se kei­zer! Een uit­ste­ken­de re­den dus om een fes­ti­val of mats­uri rond de­ze

ver­ras­send veel­zij­di­ge bloem te or­ga­ni­se­ren en om van de tuin een heel bij­zon­de­re blik­van­ger te ma­ken. Ja­pan­se Tuin. 5 eu­ro. ja­pans­e­tuin.be

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

An­tiek- bro­can­te- en cu­ri­o­sa­markt

Van­af 7 uur op het Ko­lo­nel Dus­art­plein.

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

Re­pair Ca­fé Runkst

Bij Re­pair Ca­fé Runkst hel­pen we el­kaar met het her­stel van al­ler­han­de voor­wer­pen: kle­ding, elek­tri­sche ap­pa­ra­ten, meu­bels, fiet­sen, com­pu­ters enz. De hulp is gra­tis, je be­taalt en­kel voor on­der­de­len die even­tu­eel no­dig zijn. Ook wie niets te her­stel­len heeft, is wel­kom en neemt een kop kof­fie of helpt ge­woon mee. Hos­tel H. 10 uur. www.re­pair­ca­ferunkst.be

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

Wat zijn Ker­nTa­len­ten?

Ie­der­een heeft het recht om ge­luk­kig te zijn. El­ke dag flui­tend op­staan, wer­ken en le­ven met ple­zier en pas­sie. Klinkt dat voor jou als een ver-van-mijn-bed­s­how? Door het ken­nen van je ker­nta­len­ten en je po­si­tie­ve mind­set, neem jij van­af nu je le­ven in han­den en kom je uit de da­ge­lijk­se 'sleur'. Tij­dens de­ze in­fo­ses­sie gaan we op zoek naar jouw Ker­nTa­len­ten en krijg je tips om er mee aan de slag te gaan. Vor­ming­plus Lim­burg vzw. 9 eu­ro. 10 uur.

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

Fes­ti­val RE­TOUR

Op de Cor­da Cam­pus lo­pen van­daag al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten. Zo­als: le­zing over wat de bank doet met ons geld, maak zelf je na­tuur­lij­ke schoon­maak­pro­duc­ten, maakt je ei­gen zak­lampt van een pvc-buis enz. www.fes­ti­val­re­tour.be

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

Heks­je Mi­mi geeft een grie­zel­f­eest­je

Heks­je Mi­mi no­digt al­le hek­sen­vriend­jes uit op haar grie­zel­f­eest­je. Kom jij ook? Er is heel wat te be­le­ven: luis­ter naar het ver­haal, speel Hal­lo­ween­spel­le­tjes, knut­sel met heks­je Mi­mi en smul van hek­sen­lek­kers. De­ze ac­ti­vi­tei­ten zijn voor kin­de­ren van­af 3 jaar sa­men met hun (groot)ou­ders. De vol­was­se­nen blij­ven aan­we­zig tij­dens de ac­ti­vi­teit. 5 eu­ro. Cla­vis con­ceptwin­kel. 15 uur. cla­vis­books.com

Za­ter­dag 14 ok­to­ber

Nacht van de Duis­ter­nis op Ab­dij­si­te Her­ken­ro­de

Op 14 ok­to­ber zet Ab­dij­si­te Her­ken­ro­de de ve­le as­pec­ten van duis­ter­nis in het licht, naar aan­lei­ding van de Nacht van de Duis­ter­nis. Jong en oud kun­nen ge­nie­ten van ac­ti­vi­tei­ten in een fee­ë­rie­ke sfeer, op een plek waar de een­hoorn thuis is. Tus­sen 20 en 23 uur kan je de fe­ë­rie­ke tuin be­zoe­ken of tu­ren door een te­le­scoop (bij hel­der weer). Om 20 uur en 21.30 uur is er een wan­de­ling met na­tuur­gids of as­tro­noom. Ab­dij­si­te Her­ken­ro­de. 20 uur. www.ab­dij­si­te­her­ken­ro­de.be

Zon­dag 15 ok­to­ber

Ge­zel­lig schaat­sen tij­dens schaats­prik­kels

Kom ge­zel­lig schaat­sen op on­ze open­deur­dag op zon­dag 15 ok­to­ber. Voor het feest­ta­rief van 2,5 eu­ro. Huur schaat­sen en hot­dog of brood­je fri­ka­del met ajuin in­be­gre­pen. Ook zul­len de kin­de­ren zich kun­nen la­ten gri­me­ren. Sport Vlaan­de­ren Has­selt. 2.5 eu­ro. 10 uur. www.sport.vlaan­de­ren

Zon­dag 15 ok­to­ber

Ape­ri­tief­con­cert - Ope­ning

Sei­zoen 2017-2018

Ma­rie Fran­çois, pi­a­no & Ni­co­las Du­pont, vi­ool spe­len voor ons wer­ken van L. van Beet­ho­ven, Cl. De­bus­sy, L. Bou­lan­ger, P. de Sa­ra­sa­te, en A. Dvo­rak. Na het con­cert wordt u uit­ge­no­digd op een drink. JAT. Ste­de­lijk Con­ser­va­to­ri­um voor Mu­ziek, Woord en Dans Has­selt. 12 eu­ro. 11 uur. www.j-a-t.be

Zon­dag 15 ok­to­ber

Coun­try ti­me Je­ne­ver­fees­ten

Coun­try-Wes­tern Li­ne­dan­ce Gro­te Markt van­af 14 uur Keep It Coun­try Bin­nen­stad Has­selt. 14 uur.

Zon­dag 15 ok­to­ber

Kiss the cu­ra­tor - Per­pe­tu­al Un­cer­tain­ty

On­der de naam 'Kiss the Cu­ra­tor' be­zoek je de ten­toon­stel­ling 'Per­pe­tu­al Un­cer­tain­ty' in het voet­spoor van de cu­ra­tor. Je krijgt het ver­haal uit de eerste hand met aan het slot een zon­dags Z33-ape­ri­tief. Dit slechts voor 2 eu­ro. Ge­lie­ve hier­voor in te schrij­ven op voor­hand via z33be­zoe­ken@lim­burg.be. Z33. 14 uur.

Zon­dag 15 ok­to­ber

Jac­ky La­fon - Zo dank­baar

Jac­ky La­fon staat in 2017 maar liefst 50 jaar op de plan­ken en dat moet ge­vierd wor­den! Ze maakt van 2017 een feest­jaar en trekt met een the­a­ter­show door­heen Vlaan­de­ren. Ze viert niet al­leen, maar neemt 3 gast­ve­det­tes mee. Nie­mand min­der dan Dai­sy Thys, Patrick On­zia en And­rei Lug­ov­ski zul­len aan haar zij­de staan. We ga­ran­de­ren dat dit een on­ver­ge­te­lijk spek­ta­kel wordt vol hu­mor, zang en dans. Ethi­as The­a­ter. 23 eu­ro. 15 uur.

Maan­dag 16 ok­to­ber

Hes­sels vir be­gè­n­ners

De les­sen zijn als ech­te taal­les­sen op­ge­vat. Men zou op de­zelf­de wij­ze ook Frans, En­gels, Duits, Spaans ... kun­nen ge­ven. Zo­wel gram­ma­ti­ca als woor­den­schat wor­den uit­voe­rig be­stu­deerd. Het hoe, wat, waar, waar­om, wan­neer ... van het Hes­sels wordt ver­klaard en uit­een­ge­zet. De cur­sus biedt een in­zicht in de struc­tuur en de ont­wik­ke­ling van de Has­selt­se taal. Ca­fé De Vo­gelsan­ck. 20 eu­ro. www.vel­de­ke­has­selt.be

Maan­dag 16 ok­to­ber

Ka­pel­le­kenstocht

Op 16 ok­to­ber vindt een wan­de­ling plaats van­uit Runkst. Langs rus­ti­ge stra­ten en en­ke­le ka­pel­le­tjes gaat de wan­de­ling naar het na­tuur­ge­bied Tom­me­len. Er is een rust­post voor­zien in Schim­pen. De af­stan­den be­dra­gen: 5, 9, 12 en 19 km. WSV de trot­ters. Ont­moe­tings­cen­trum Runkst. 8 uur. www.de-trot­ters.be

Maan­dag 16 ok­to­ber

Gre­at Balls of Choir

'Gre­at Balls of Choir' is een (non-com­mit­ment) al­ter­na­tief pop & rock­koor in Ca­fé Ca­fé Has­selt. Je daagt op, neem een tekst en zingt mee op al­ter­na­tie­ve rock en pop. Meld je op voor­hand aan via on­ze Fa­ce­book­pa­gi­na: @gre­at­balls­of­choir. Ca­fé Ca­fé. 5 eu­ro. 19.30 uur. www.fa­ce­book.com/gre­at­balls­of­choir

Dins­dag 17 ok­to­ber

Kla­ver­tje3-tocht

Op 17 ok­to­ber ver­trekt de Kla­ver­tje3-tocht in Stok­ro­de. Je ver­kent de na­tuur­ge­bie­den rond Her­ken­ro­de en de Groe­ne Del­le. De af­stan­den zijn: 4, 9, 12 en 19 km De Dra­gon­ders. Ont­moe­tings­cen­trum Stok­ro­de. 7 uur.

Dins­dag 17 ok­to­ber

To­neel Vrouw­ke Datje

Gra­tis to­neel­stuk, aan­ge­bo­den door St.-Vin­cen­ti­us Lim­burg vzw. Dit to­neel­stuk geeft een kijk op het le­ven van men­sen in ge­ne­ra­tie-ar­moe­de. Hun er­va­rin­gen, emo­ties, ge­schie­de­nis is méér dan een per­soon­lijk ver­haal. Hun ver­tel­ling opent een we­reld die voor ve­len zo on­be­kend is…’Vrouw­ke Datje’ is zo’n ver­haal, met een gul­le lach en even een traan weg­pin­ken. Wel­zijns­cam­pus Has­selt. 15 uur. www.vin­cen­ti­us-lim­burg.be/

Dins­dag 17 ok­to­ber

Wa­ke over­le­den dak- en thuis­lo­zen

In de af­ge­lo­pen 3 jaar stier­ven in Has­selt meer dan 20 dak- en thuis­lo­zen in ex­tre­me ar­moe­de. Wij zijn hier­over ver­ont­waar­digd! Deel on­ze ver­ont­waar­di­ging door deel te ne­men aan de wa­ke voor on­ze stads­ge­no­ten. Af­spraak op dins­dag 17 ok­to­ber - de we­reld­dag van ver­zet te­gen ex­tre­me ar­moe­de - ter hoog­te van het borst­beeld van Pro­fes­sor B. Paes­mans aan de Ka­naal­kom. We ver­za­me­len van­af 19 uur.

Has­selt bor­relt dit week­end van de ac­ti­vi­tei­ten tij­dens de je­ne­ver­fees­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.